Almanya Blokzincir Hakkında Yasa Tasarısı Çevirisi – 1

Okuma Süresi: 46 Dakika

Makalemizde Almanya Blokzincir Hakkında Yasa Tasarısı Çevirisi konusunu inceleyeceğiz.

Almanya Blokzincir Üzerinde Hisse Senedi İmkanı Veren Yasa Tasarısı Çevirisi – 1 (1-25. Madde)

Almanya Federal Maliye Bakanlığı ve Federal Adalet Bakanlığı’nın Geleceğe Dönük Yatırımların Finansmanına İlişkin Kanun Taslağı

(Gelecek Finansman Yasası – ZuFinG)

(Yasanın Orjinal İsmi: Future Financing Act – ZuFinG)

A.        Problem ve amaç

Ülkemizin neredeyse eşi benzeri görülmemiş ölçekte yatırımlara ihtiyacı var. Değişen koşullar altında refahımızı güvence altına almanın ve aynı zamanda toplumu ve ekonomiyi dijitalleşmeye ve iklim korumaya hızla adapte etmenin tek yolu budur. Alman sermaye piyasasının performansını güçlendirmek ve güçlü bir Avrupa finans merkezinin önemli bir parçası olarak Alman finans merkezinin çekiciliğini arttırmak gerekiyor. Özellikle inovasyonun itici gücü olan yeni kurulan şirketler, büyüme şirketleri ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) sermaye piyasasına ve öz sermaye artırımına daha kolay erişimi sağlanmalıdır.

Mali piyasa hukuku, şirketler hukuku ve vergi hukuku alanlarındaki düzenlemeler bu amaç doğrultusunda daha da geliştirilmelidir.

Dijitalleşme, daha az bürokrasi ve uluslararasılaşma, Alman finans piyasasını ve bir lokasyon olarak Almanya’yı hem ulusal hem de uluslararası şirketler ve yatırımcılar için daha cazip hale getirmeyi amaçlamaktadır. Talep tarafını (sermaye yatırımı olarak hisse senetlerinin teşviki) ve arz tarafını (Almanya’da borsaya kayıtlı şirket sayısının artırılması) güçlendirmek için hisse senetleri ve borsaya kayıtlı menkul kıymetler sermaye yatırımı olarak daha cazip hale gelmelidir.

B.         Çözüm

Taslak kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir: mali piyasa hukukuna ilişkin düzenlemelere ve şirketler hukukunun daha da geliştirilmesine ek olarak vergi hukuku çerçevesi de iyileştirilmektedir.

Özellikle, halka arz sürecindeki düzenleyici basitleştirmeler, şirketler hukuku kapsamında sermaye artırımlarının basitleştirilmesi ve çok oylu hisselerin getirilmesi yoluyla öz sermayenin artırılması kolaylaştırılacaktır.

Açık uçlu gayrimenkul fonlarının, münhasıran yenilenebilir enerjilerden elektrik, gaz veya ısı üretimi, taşınması ve depolanmasına yönelik tesislerin bulunduğu arazileri de satın alabilmeleri ve bu tesisleri kendilerinin işletebilmeleri sağlanacaktır. Mevcut binalar üzerindeki tesislerin işletilmesi için yasal kesinlik oluşturulmuştur.

Sermaye piyasasının dijitalleşmesi ileriye götürülüyor. Alman Anonim Şirketler Kanunu‘nda yapılacak değişiklikle, Alman hukuku elektronik hisselere, yani merkezi bir sicile veya bir kripto menkul kıymet siciline kaydedilen elektronik nama yazılı hisselere ve merkezi bir sicile kaydedilen elektronik hamiline yazılı hisselere açılacaktır.

vardır. Denetim hukukundaki yazılı form gerekliliklerinin yerini dijital iletişim araçları almaktadır.

Yasa ayrıca, kripto emanetçileri tarafından gözaltında tutulan müşteri varlıklarının korunmasına yönelik öngörülebilir Avrupa gerekliliklerini uygulamakta ve kripto varlıklarının iflaslarında ele alınmasına açıklık getirmektedir.

Kitle fonlaması projelerinin proje destekçileri ve kitle fonlaması hizmet sağlayıcıları için Menkul Kıymetler Ticaret Yasası’nda kitle yatırımında temel yatırım bilgi formları için mevcut sorumluluk düzenlemesi, menkul kıymet bilgi formları (WIB) için Menkul Kıymetler Prospektüs Yasası‘ndaki ve yatırım bilgi formları için Yatırım Yasası’ndaki sorumluluk düzenlemelerine uyarlanacaktır.

Bir finans merkezi olarak Almanya için Avrupa hukuku gerekliliklerinin eşit olmayan bir şekilde uygulanmasından kaynaklanan rekabet dezavantajları (risk sermayesi fonlarının yönetimi ve sendika liderlerinin idari hizmetleri için KDV muafiyeti) söz konusu olduğunda, diğer Avrupa üye ülkelerindeki yasal çerçeve koşulları uyumlaştırılacaktır. Yasal kesinlik, özellikle uluslararası standartlara yönelim açısından, finans piyasası sektöründeki şirketler arasındaki sözleşmeler için genel hüküm ve koşulların kontrolünden muaf tutularak artırılacaktır. Federal Mali Denetleme Kurumu‘nda (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) ödeme hesabı ücretlerine ilişkin bir karşılaştırma web sitesinin kurulması da şeffaflığın ve dolayısıyla rekabetin artmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak, Federal Finansal Denetim Otoritesi ile İngilizce iletişim kurmanın açık bir şekilde mümkün olması, Alman finans piyasasını uluslararası katılımcılar için daha da cazip hale getirecektir.

Çalışanların hisse sahipliği için iyileştirilmiş vergi çerçevesi koşulları, genç şirketlerin çalışanları cezbetmesini ve yetenek için uluslararası rekabette kendi başlarına kalmalarını kolaylaştıracaktır.

Varlık birikimi için devlet desteğinin genişletilmesiyle (Beşinci Sermaye Birikimi Yasası’nın değiştirilmesi), şimdiye kadar bunu yapamayan çalışanlar da varlık hisseleri yoluyla varlık biriktirebilecek ve bu da aynı zamanda yatırım için ilgili fonları serbest bırakacaktır.

C.         Alternatifler

Statükonun korunması mümkün olmakla birlikte, finans merkezinin rekabet gücü ve yenilikçiliği ile Almanya’daki sermaye kültürü açısından zararlı olacaktır. Ödeme Hesapları Yasası‘nda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak, Almanya’da başlangıçta izlenen yaklaşım, AB Direktifine uygun olarak hesap ücretleri için bir karşılaştırma web sitesinin kalıcı olarak işletilmesini sağlayamayacaktır, bu nedenle değişiklikler gereklidir. Ayrıca, öngörülen değişiklikler genel olarak bürokrasiyi azaltma ve yatırımları kolaylaştırma etkisine sahip olmakla birlikte aynı zamanda önemli dezavantajlar doğurmamaktadır, bu nedenle değişiklikler son tahlilde gereklidir.

D.        Uyum maliyetleri olmaksızın bütçe harcamaları

(Milyon Avro cinsinden vergi artışı/azalışı (-))

Bölgesel organ Tam yıllık çalışma

1) Nakit yılı

2024 2025 2026 2027 2028

Toplam – 1.305 – 560 – 805 – 915 – 915 – 920

Konfederasyon – 534 – 249 – 335 – 368 – 368 – 370

Ülkeler – 507 – 234 – 310 – 341 – 341 – 344

Topluluklar – 264 – 77 – 160 – 206 – 206 – 206

1) 12 aylık tam (değerlendirme) dönemi için etki

E.         Uyum maliyetleri

E.1 Vatandaşlar için uyum yükü

 

Sermaye oluşturan menfaatler ve çalışan pay sahipliğine ilişkin değiştirilen düzenlemeler nedeniyle, vatandaşların düzenlemelere yalnızca küçük bir ölçüde uymaları gerekecektir.

Bunun dışında vatandaşlar için herhangi bir uyum yükü bulunmamaktadır.

E.2 Ekonomi için uyum maliyetleri

İş dünyası toplamda 2.916.345,45 avro tutarında yinelenen uyum maliyetlerine ve 2.458.182,87 avro tutarında bir defaya mahsus uyum maliyetlerine katlanacaktır.

Bu tutarın yıllık yaklaşık 3.170.000 avroluk kısmı, yeni getirilen elektronik hisse senedi çıkarma seçeneğine atfedilebilir. Buna ek olarak, bu durum yaklaşık 292.100 avroluk bir defaya mahsus uyum masrafına yol açacaktır.

Sermaye oluşturan menfaatler ve çalışanların hisse sahipliğine ilişkin değiştirilen yönetmelikler, tamamen bilgi yükümlülüklerinden kaynaklanan bürokratik maliyetlere atfedilebilecek olan sadece marjinal yıllık uyum maliyetleri ile sonuçlanmaktadır. Buna ek olarak, bu yönetmelikler yaklaşık 330 bin avroluk bir defaya mahsus uyum maliyetlerine yol açmaktadır ve bu maliyetler tamamen dijital süreçlerin başlatılması veya uyarlanması kategorisine tahsis edilebilir.

Bir defaya mahsus uyum giderleri, özellikle 2,2 milyon Euro tutarındaki Ödeme Hesapları Yasası (ZKG) uyarınca hesap ücreti karşılaştırma web sitesiyle bağlantılı olarak şirketler için veri hazırlama sürecinin geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu yükler, yılda 763.069,43 avro tutarındaki bürokrasideki azalmalarla (dijitalleşme dahil) dengelenmektedir.

Bilgi yükümlülüklerinden kaynaklanan bürokratik maliyetler

Bunun sonucunda, yinelenen bilgi yükümlülüklerinden kaynaklanan toplam gider 267.087,49 avro ve bir defaya mahsus bilgi yükümlülüklerinden kaynaklanan toplam gider 170.572,50 avrodur.

Elektronik hisse senetlerinin kullanılmaya başlanmasıyla ilgili bilgi yükümlülüklerinden kaynaklanan bürokratik maliyetlerin payı, yıllık uyum maliyetlerinde yaklaşık 241.500 avroya denk gelmektedir.

Sermaye oluşturan menfaatler ve çalışanların hisse sahipliğine ilişkin değiştirilen yönetmelikler, yinelenen bilgi yükümlülüklerinden kaynaklanan bürokratik maliyetlerin yaklaşık 72.390 avroya ulaşmasına neden olmaktadır.

Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası’nda (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG) yapılan değişiklikler, bilgi yükümlülükleri nedeniyle yaklaşık 72.390 Euro tutarında yinelenen uyum maliyetlerine yol açacaktır. Bunun 71.442 Avro ile en büyük kısmını ZAG’nin 62a maddesi uyarınca broşürün internet üzerinden veya münferit mağazalarda/şubelerde basılı olarak sunulması ve erişilebilir olması oluşturmaktadır. ZKG uyarınca karşılaştırma kriterlerine ilişkin güncel verilerin iletilmesi zorunluluğu yıllık 30.900 Euro’luk bir maliyete yol açmaktadır.

Bürokrasinin azaltılması, toplamda %98’lik yinelenen bilgi yükümlülüklerini ortadan kaldırmaktadır.

787,95 Avro.

E.3 İdarenin yerine getirme harcamaları

İdare, taslağın bir sonucu olarak yaklaşık 1,4 milyon Avro tutarında yinelenen uyum maliyetine katlanacaktır.

Federal Mali Denetim Otoritesi (BaFin), özellikle hesap ücreti karşılaştırma web sitesinin işletilmesi için yılda yaklaşık 1,3 milyon Avro tutarında yinelenen uyum masraflarına katlanmaktadır.

Buna karşılık, finans piyasası sektöründe bürokrasinin azaltılması, yılda yaklaşık 46.000 avroluk masrafı ortadan kaldırmaktadır.

Bir defaya mahsus uyum gideri 1,6 milyon Avro olarak hesaplanabilir ve yaklaşık 1,5 milyon Avro ile esas olarak Federal Ajans tarafından hesap ücreti karşılaştırma web sitesinin işletilmesiyle bağlantılı olarak ZKG’de yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

 1. Diğer masraflar

Değişikliklerden dolayı başka bir maliyet ortaya çıkmayacaktır.

Federal Maliye Bakanlığı ve Federal Adalet Bakanlığı’nın yasa tasarısı taslağı

Geleceğe dönük yatırımların finansmanına ilişkin yasa taslağı (Geleceğin Finansmanı Yasası – ZuFinG)

Sen:

…’dan

Federal Meclis, Federal Konseyin onayı ile aşağıdaki yasayı kabul etmiştir.

İçindekiler

 

Madde Spruchverfahrensgesetz’in DeğiştirilmesiMadde 2Medeni Kanun’un Değiştirilmesi

Madde Medeni Kanun’a Giriş Yasası’nın Değiştirilmesi e Madde Borsa Kabul Yönetmeliği’nin Değiştirilmesi

Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu Madde DeğişikliğiPiyasaya Erişim Bildirimi Madde Değişikliği

Yönetmelik

Madde Menkul Kıymet Edinme ve Devralma Kanunu’nda Değişiklik Madde WpÜG Teklif Yönetmeliği’nde Değişiklik

Madde Menkul Kıymetler İzahnamesi Kanunu’nun Değiştirilmesi Madde10 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu’nun Değiştirilmesi

Madde 11Yatırım Planları Yasası’nda yapılan değişiklik Madde 12Şirketler Yasası’nda yapılan değişiklik

Madde13 Şirketler Yasasına Giriş Yasasının Değiştirilmesi Madde14 Vesayet Yasasının Değiştirilmesi

Madde15 Elektronik Menkul Kıymetler Yasası’nın değiştirilmesiMadde16 Gelir Vergisi Yasası’nın değiştirilmesi

Madde 17 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Madde18 Yeniden Yapılanma ve Tasfiye Kanununda Değişiklik Madde19 Bankacılık Kanununda Değişiklik

Madde 20Hamillerin kontrolüne ilişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik

Madde 21Finansal Hizmetler Denetim Kanunu’nda yapılan değişiklik

Madde22 Kanuni Emir Çıkarma Yetkisinin Federal Finansal Denetim Otoritesine (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Devredilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Madde23 Ödeme Kuruluşları Denetim Raporu Yönetmeliğinde DeğişiklikMadde24 Ödeme Hesapları Kanununda DeğişiklikMadde25 Ödeme Hizmetleri Denetim Kanununda DeğişiklikMadde26 Menkul Kıymetler Kuruluşları Kanununda DeğişiklikMadde27 Sermaye Yatırım Kanununda DeğişiklikMadde28 Sigorta Denetleme Kanununda DeğişiklikMadde29 Beşinci Mülkiyet Oluşumu Kanununda DeğişiklikMadde30

Madde 1

Spruchverfahrensgesetz’in değiştirilmesi

Spruchverfahrensgesetz (Spruchverfahrens Yasası) 12 Haziran 2003 (Federal Yasa Gazetesi I s. 838) tarihli, 23 Temmuz 2013 tarihli yasanın (Federal Yasa Gazetesi I s. 2586) 16. maddesi ile son olarak değiştirildiği şekliyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 1. a) § 1’den önce gelmek üzere aşağıdaki § 1 eklenmiştir:

“1. Rüçhan hakları kısmen veya tamamen ortadan kalkan hissedarlara tazminat ödenmesi (Anonim Şirketler Kanunu’nun 186 (3) ila (5) maddeleri ve 255 (2) ila (6) maddeleri);”.

 1. b) Önceki 1 ila 6 numaralar 2 ila 7 numara olacaktır.
 2. § 3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) 1. cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 4. aa) Madde 1’den önce aşağıdaki Madde 1 gelecektir:

“1. Rüçhan hakkı 1. alt paragraf uyarınca tamamen veya kısmen ortadan kaldırılmış olan herhangi bir hissedar;”.

 1. bb) Eski 1 numara 2 numara olacak ve “1” numarası “2” numarası ile değiştirilecektir.
 2. cc) Eski 2 numara 3 numara olacak ve “2 ve 3” kelimeleri “3 ve 4” kelimeleri ile değiştirilecektir.
 3. dd) Eski 3 numara 4 numara olacak ve “4” numarası “5” numarası ile değiştirilecektir.
 4. ee) Eski 4 numara 5 numara olur ve “5” numarası “6” numarası ile değiştirilir.
 5. ff) Eski 5 rakamı 6 rakamı olur ve “6” rakamı “7” rakamı ile değiştirilir.
 6. b) İkinci cümledeki “1, 3, 4 ve 5” ibareleri “1, 2, 4, 5 ve 6” şeklinde değiştirilmiştir.
 7. § 4 cümle 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 8. a) 1. maddeden önce aşağıdaki 1. madde gelecektir:

“1. maddenin 1. fıkrası sermaye artırımının uygulanmasının tescilini;”.

 1. b) Eski 1 numara 2 numara olur ve “1 numara”, “2 numara” ile değiştirilir.
 2. c) Mevcut 2 numara 3 numara olur ve “2” numarasının yerini “3” numarası alır.

“3” değiştirilir.

 1. d) Mevcut 3 numara 4 numara olur ve “3” numarasının yerini “3” numarası alır.

“4” değiştirilir.

 1. e) Önceki 4 ve 5 numaralı noktalar 5 ve 6 numaralı noktalar haline gelir ve “4 numara” ibaresi “5 numara” ile değiştirilir.
 2. f) Mevcut 6 numara 7 numara olur ve “5” numarasının yerini “5” numarası alır.

“6” değiştirilir.

 1. g) Mevcut 7 numara 8 numara olur ve “6” numarası “6” numarası ile değiştirilir.

“7” değiştirilir.

 1. § 5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. maddeden önce aşağıdaki 1. madde gelecektir:

” Sermayesi artırılan şirkete karşı 1. maddenin 1. fıkrası; “.

 1. b) Önceki 1 numara 2 numara olur ve “1” numarasının yerini “2” numarası alır.

“2” değiştirilmiştir.

 1. c) Mevcut 2 numara 3 numara olur ve “2” numarasının yerini “3” numarası alır.

“3” değiştirilir.

 1. d) Mevcut 3 sayısı 4 olur ve “3” sayısı “3” sayısı ile değiştirilir.

“4” değiştirilir.

 1. e) Mevcut 4 sayısı 5 olur ve “4” sayısı “4” sayısı ile değiştirilir.

“5” değiştirilir.

 1. f) Mevcut 5 sayısı 6 olur ve “5” sayısı “4” sayısı ile değiştirilir.

“5” numarası.

“6” değiştirilir.

 1. g) Mevcut 6 sayısı 7 sayısı olur ve “6” sayısı “6” sayısı ile değiştirilir.

“7” değiştirilmiştir.

 1. h) Aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“§ 1 numara 1’deki durumlarda, yeni hissedar şirketin talebi üzerine taraf olarak dahil edilir.”

 1. § 6 paragraf 1 cümle 5’te “3” yerine “4” ve “4” yerine “4” getirilmiştir. yerine “5” getirilmiştir.
 2. § 14 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) 1. maddeden önce aşağıdaki 1. madde gelecektir:

” 1. Sermayesi artırılan şirketin Yönetim Kurulu tarafından 1 no.

olmuştur;”.

 1. b) Mevcut 1 numara 2 numara olur ve “1” numarasının yerini “2” numarası alır.

“2” değiştirilmiştir.

 1. c) Mevcut 2 rakamı 3 olur ve “2” rakamı “3” rakamı ile değiştirilir.

“3” değiştirilir.

 1. d) Mevcut 3 sayısı 4 olur ve “3” sayısı “3” sayısı ile değiştirilir.

“4” değiştirilir.

 1. e) Mevcut 4 sayısı 5 olur ve “4” sayısı “4” sayısı ile değiştirilir.

“5” değiştirilir.

 1. f) Mevcut 5 sayısı 6 olur ve “5” sayısı “5” sayısı ile değiştirilir.

“6” değiştirilir.

 1. g) Mevcut 6 sayısı 7 olur ve “6” sayısı “6” sayısı ile değiştirilir.

“7” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 Medeni Kanun Değişikliği

En son 7 Kasım 2022 tarihli yasanın (Federal Yasa Gazetesi I s. 1982) 6. maddesi ile değiştirilen 2 Ocak 2002 tarihli versiyonda (Federal Yasa Gazetesi I s. 42, 2909; 2003 I s. 738) Medeni Kanun’un 310. maddesinin 1. fıkrasından sonra aşağıdaki 1a bendi eklenmiştir:

“(1a) 307 ve 308. maddelerin 1a ve 1b bentleri, 2. cümlede belirtilen işlemlerden birine ilişkin sözleşmelerde, Almanya’da veya yurtdışında bu tür bir işlem için ruhsatlı ve denetlenen bir girişimcinin sözleşmeyi aşağıdakilerle imzalamış olması halinde uygulanmaz

 1. Almanya’da veya yurtdışında böyle bir iş için ruhsatı olan ve denetime tabi olan bir girişimci,
 2. 3. cümle kapsamındaki büyük bir girişimcinin bu tür bir işletme için ruhsat sahibi olmaması ancak Almanya’da veya yurtdışında diğerlerinden biri için ruhsat sahibi olması

Cümle 2 uyarınca işletmeler ve denetime tabidir,

 1. bir merkez bankası veya
 2. uluslararası bir finans kuruluşu.

Cümle 1 uyarınca yapılan işlemler, Alman Bankacılık Kanunu’nun 1. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi anlamında bankacılık işlemleri, Alman Bankacılık Kanunu’nun 1. maddesinin 1a fıkrasının 2. cümlesi anlamında finansal hizmetler, Alman Menkul Kıymetler Kuruluşları Kanunu’nun 2. maddesinin 2. fıkrası anlamında menkul kıymet hizmetleri, Alman Menkul Kıymetler Kuruluşları Kanunu’nun 2. maddesinin 3. fıkrası anlamında yardımcı menkul kıymet hizmetleri ve Alman Ödeme Hizmetleri Denetim Kanunu’nun 1. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi anlamında ödeme hizmetleridir. Bir girişimci, Alman Ticaret Kanunu’nun (Handelsgesetzbuch) 267 (5) maddesi uyarınca sözleşmenin imzalanmasından önceki iki takvim yılının her birinde yıllık ortalama en az 250 çalışan istihdam etmişse, 1. cümlenin 2 numaralı bendi uyarınca büyük girişimci olarak kabul edilir ve

 1. Sözleşmenin imzalanmasından önceki iki takvim yılının her birinde 50 milyon avrodan fazla satış geliri elde etmiş olması veya
 2. Alman Ticaret Kanunu’nun 267. maddesinin 4a paragrafı uyarınca bilanço toplamının sözleşmenin imzalanmasından önceki son iki mali yılın her birinde 43 milyon Euro’dan fazla olması.”

Madde 3

Alman Medeni Kanununa Giriş Yasasında Değişiklik (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbu- che)

Aşağıdaki bölüm, Medeni Kanun’un Giriş Yasası’nın (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) 229. maddesine, 21 Eylül 1994 tarihinde yayımlanan versiyonuyla (BGBl. I s. 2494; 1997 I s. 1061) ve en son Medeni Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen şekliyle eklenecektir

31 Ekim 2022 tarihli Kanun (BGBl. I s. 1966):

“§ [yayımlandığı tarihte serbest olan bir sonraki numarayı giriniz] Geleceği Güvence Altına Almak İçin Yatırımların Finansmanına İlişkin Kanuna Geçiş Hükmü

Medeni Kanun’un 310. Bölümünün … tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere geçerli olan versiyonu [insert:

Madde 30(1) uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten önceki gün] önce ortaya çıkan bir borç ilişkisi için geçerli olmaya devam edecektir. [Madde 30(1) uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten] önce ortaya çıkan bir borç ilişkisine uygulanmaya devam eder.”

Madde 4

Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği

En son 3 Haziran 2021 tarihli Kanunun 2. Maddesi (Federal Kanun Gazetesi I s. 1423) ile değiştirilen 9 Eylül 1998 tarihli duyuru (Federal Kanun Gazetesi I s. 2832) versiyonundaki Borsa Kabul Yönetmeliğinin 2. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. cümlesindeki “1.250.000” ibaresi “1.500.000” olarak değiştirilecektir.

Avro” ifadesi “1.000.000 Avro” ifadesi ile değiştirilecektir.

Madde 5

Menkul Kıymetler Ticareti Kanununda Değişiklik

En son 23 Mayıs 2022 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 754) 4. Maddesi ile değiştirilen ve 9 Eylül 1998 tarihinde (Federal Kanun Gazetesi I s. 2708) yayınlanan haliyle Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu (Wertpapierhandelsgesetz) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. 21. maddenin 2. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve ilgili” ibaresi “veya” ibaresi ile değiştirilecek ve “gerektirir” ibaresinden sonra bir virgül ve “bilgilerin açıklanması diğer yasal hükümlerin gereklerine aykırı olmadıkça” ibaresi eklenecektir.
 2. Bölüm 26(1)’de “yayınlamak, yayınlatmak” sözcüklerinden sonra “Federal Enstitü ve” sözcükleri silinecek ve “yayınlandıktan sonra gecikmeksizin” sözcüklerinden sonra “Federal Enstitü ve” sözcükleri eklenecektir.
 3. 32c ve 32d maddeleri aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

Ҥ 32c

(AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 23. Maddesi uyarınca temel bilgi dokümanında yer alan açıklamalara ilişkin sorumluluk

 • (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 2(1)(h) maddesi anlamında (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 23. maddesi uyarınca kilit yatırımcı bilgilendirme dokümanından sorumlu olan destekleyici, (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 2(1)(i) maddesi anlamında yatırımcıya karşı sorumlu olacaktır. (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 2(1)(b) Maddesi anlamında krediyi geri çevirmek ve kredinin verilmesiyle ilişkili olağan masrafları geri ödemek veya kitle fonlaması amacıyla kullanılan menkul kıymetleri veya araçları satın alma bedelinin geri ödenmesi karşılığında devralmak için (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün (i) Maddesi, 2020/1503 sayılı Tüzüğün (AB) 23. Maddesinde atıfta bulunulan bir kilit yatırımcı bilgilendirme belgesinde veya Avrupa Birliği Üye Devletlerinden birinin resmi diline yapılan herhangi bir çeviride, ilk satın alma fiyatını ve satın alma ile ilgili normal maliyetlerin geri ödenmesini aşmadığı ölçüde
 1. yanıltıcı veya yanlış bilgiler içeriyorsa,
 2. yatırımcıların bir kitle fonlaması projesine yatırım yapıp yapmamaya karar vermelerine yardımcı olmak için gerekli olan önemli bilgiler dahil edilmemiştir veya
 3. (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 23(6)(c) maddesi uyarınca yayımlanacak bir risk uyarısının yer almaması.

(2) Destekleyicinin 1. paragraf kapsamında yatırımcıya karşı yükümlülüğü, destekleyicinin 2020/1503 sayılı Tüzüğün (AB) 23(2) maddesine aykırı olarak kilit yatırımcı bilgilendirme belgesini hazırlamaması veya 2020/1503 sayılı Tüzüğün (AB) 23(8) maddesinin ilk cümlesine aykırı olarak bilgilerdeki herhangi bir değişikliği 2020/1503 sayılı Tüzüğün (AB) 2(1)(e) maddesi anlamında sürü finans hizmet sağlayıcısına gecikmeksizin bildirmemesi halinde de geçerlidir. Paragraf 1’de atıfta bulunulan yatırımcıya yönelik yükümlülük, (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 23(2) maddesine aykırı olarak, sürü finansal hizmet sağlayıcısının

2020/1503 sayılı Tüzüğün 23(8) maddesinin ikinci cümlesine aykırı olarak, yatırımcı bilgi dokümanını yatırımcının kullanımına sunmaması veya yatırımcı bilgi dokümanında yer alan bilgilerdeki önemli bir değişiklik hakkında yatırımcıyı gecikmeksizin bilgilendirmemesi.

(3) Yatırımcı artık menkul kıymetlerin veya kullanılan araçların sahibi değilse, 1. paragrafın 2. alternatifinde atıfta bulunulan durumlarda, satış fiyatının ilk edinim fiyatını aşmaması halinde, maddi dezavantajın tazmin edilmesini ve ilk edinim ve satışla ilgili masrafların ödenmesini talep edebilir.

(4) 1. veya 3. fıkra uyarınca, 1. fıkranın 1 numaralı bendi uyarınca önemli yatırımcı bilgilendirme belgesinde yer alan bilgilerin yanlışlığından veya yanıltıcı olduğundan veya 1. fıkranın 2 numaralı bendi uyarınca önemli bilgilerin eksikliğinden veya 1. fıkranın 3 numaralı bendi uyarınca risk uyarısının eksikliğinden haberdar olmadığını ve bu bilgi eksikliğinin ağır ihmalden kaynaklanmadığını kanıtlayan bir kişiye karşı herhangi bir talepte bulunulamaz.

 • 32d

2020/1503 sayılı Tüzüğün (AB) 24. Maddesi kapsamında platform düzeyinde temel yatırım bilgileri belgesinde yer alan açıklamalara ilişkin sorumluluk

(1) (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 2(1) maddesinin (e) bendinde tanımlandığı üzere, (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 24. maddesinde atıfta bulunulan platform düzeyinde temel yatırım bilgileri belgesinden sorumlu sürü finansmanı hizmet sağlayıcısı, (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 2(1) maddesinin (i) bendinde tanımlandığı üzere yatırımcıya geri ödeme yapmakla yükümlüdür, Kredi portföyünün bireysel yönetimi için tahsis edilen tutarın yanı sıra kredi portföyünün bireysel yönetimiyle ilişkili ücretler ve diğer maliyetler, halihazırda ödenmiş olan tutarlar düşüldükten sonra, (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 24. Maddesinde atıfta bulunulan platform düzeyinde bir temel yatırımcı bilgilendirme belgesinde veya Avrupa Birliği Üye Devletlerinden birinin resmi dillerine yapılan çevirilerde

 1. yanıltıcı veya yanlış bilgiler içeriyorsa,
 2. Yatırımcıların yatırımlarını, oluşturulan portföyü bireysel olarak yöneterek yapıp yapmayacaklarına karar vermelerine yardımcı olmak için gerekli olan önemli bilgilere yer verilmemiştir veya
 3. (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 24(1)(c) maddesi uyarınca yapılması gereken beyanın dahil edilmemiş olması.

(2) Kitle fonlaması hizmet sağlayıcısının yatırımcıya karşı 1. fıkra kapsamındaki yükümlülüğü, (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 24(1) maddesine aykırı olarak, yatırımcıya (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 24(2) maddesinin ilk cümlesine aykırı olarak platform düzeyinde yatırımcı bilgi dokümanı sağlamamış olması halinde de geçerlidir, temel yatırımcı bilgi dokümanını platform düzeyinde güncel tutmamışsa veya (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 24(2) maddesinin ikinci cümlesine aykırı olarak, temel yatırımcı bilgi dokümanında platform düzeyinde yer alan bilgilere ilişkin önemli bir değişiklik hakkında yatırımcıyı gecikmeksizin bilgilendirmemişse.

(3) 1. fıkra uyarınca, 1. fıkranın 1. bendi uyarınca platform düzeyinde temel yatırım bilgi formunda yer alan bilgilerin yanlışlığını veya yanıltıcı niteliğini ya da 1. fıkranın 1. bendi uyarınca platform düzeyinde temel yatırım bilgi formunda yer alan bilgilerin eksikliğini kanıtlayan bir kişi sorumlu tutulamaz.

(1)(2) numaralı alt bölüm uyarınca önemli bilgilerin veya (1)(3) numaralı alt bölüm uyarınca yapılması gereken beyanın bulunmaması ve bu ihmalin ağır ihmalden kaynaklanmaması.”

 1. § Bölüm 32e(1) aşağıdaki şekilde olacaktır:

“(1) Bir yatırımcı, aşağıdaki durumlarda 32c veya 32d bölümü kapsamında bir talepte bulunamaz

Yatırımcı, kararından önce, 23. Maddede atıfta bulunulan kilit yatırımcı bilgilendirme belgesinde veya (AB) 2020/1503 sayılı Tüzüğün 24. Maddesinde atıfta bulunulan platform düzeyindeki yatırım bilgilendirme belgesinde veya Avrupa Birliği Üye Devletlerinden birinin resmi dillerine yapılan çevirilerde yer alan bilgilerin yanlışlığından veya eksikliğinden haberdar olmuştur.”

 1. 49. maddenin 1. paragrafının 1. cümlesinde “oy hakları” kelimesinden sonra “oy hakları” kelimeleri eklenecektir.

“birden fazla oy hakkına sahip hisselerin ve bunlara atfedilebilecek oy haklarının ayrı bir gösterimi ile” ibaresi eklenmiştir.

Madde 6

Pazara Giriş Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik

 • En son 23 Haziran 2017 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 1693) 24(9) sayılı Maddesi ile değiştirilen 30 Eylül 2004 tarihli Pazara Erişim Bilgilendirme Yönetmeliğinin (Federal Kanun Gazetesi I s. 2576) 10. Bölümü aşağıdaki şekilde olacaktır:

” § 10

Başvuru şekli

Bu bölüm uyarınca sunulacak bilgi ve belgeler Almanca veya İngilizce olarak yazılır ve denetim makamına iki nüsha halinde sunulur. Bilgi ve belgelerin İngilizce olması halinde, denetim makamı, gerekli olması halinde, başvuru sahibinden Almanca bir çeviri sunmasını talep edebilir.

Madde 7

Menkul Kıymet Edinme ve Devralma Yasası Değişikliği

 

Alman Menkul Kıymet Edinme ve Devralma Yasası (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz), 20 Aralık 2001 tarihinde yayınlanan versiyonuyla (BGBl. I s. 3822), son olarak

20 Temmuz 2022 (BGBl. I s. 1166) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. Madde 1(5)’in ikinci cümlesi aşağıdaki gibi olacaktır:

“Kararını yayınlar ve kararın yayınlandığını Federal Ajansa bildirir.

kararı iletmekle yükümlüdür.”

 1. Madde 2’ye aşağıdaki 9. paragraf eklenmiştir:

“(9) Çalışma günleri Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç tüm takvim günleridir.”

 1. Madde 9(2)’nin ilk cümlesindeki “ve ilgili” sözcükleri “veya” sözcükleriyle değiştirilir ve “gerektirir” sözcüğünden sonra bir virgül konur ve “bilginin açıklanması diğer yasal hükümlerin gereklerine aykırı olmadıkça” sözcükleri eklenir.
 2. § 10 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) Paragraf 2, cümle 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 4. aa) 1 numarada, sondaki virgülden sonra “ve” kelimesi eklenecektir. bb) 2. maddedeki “ve” kelimesi silinecektir.
 5. cc) 3. madde yürürlükten kaldırılacaktır.
 6. b) Paragraf 4, cümle 2 aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Bu hüküm, 2. fıkranın 1. cümlesinin 1 ve 2 numaralı bentleri kapsamına giren borsaların yönetim kurulları bakımından, Federal Mali Denetim Otoritesinin 2. fıkranın 3. cümlesi uyarınca 2. fıkranın 1. cümlesi uyarınca bildirimin yayınla aynı zamanda yapılmasına izin vermiş olması halinde uygulanmaz.”

 1. § Bölüm 11, paragraf 1, cümle 5 yürürlükten kaldırılacaktır.
 2. § 14 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) Paragraf 2 aşağıdaki şekilde olacaktır:

“(2) 3. fıkranın 1. cümlesi uyarınca teklif belgesi gecikmeksizin yayımlanır.

Teklif belgesi ancak Federal Mali Denetim Otoritesinin yayınlanmasına izin vermesi veya teklif belgesinin alınmasından itibaren Federal Mali Denetim Otoritesinin teklifi yasaklamadığı on iş günü geçmesi halinde yayınlanabilir. Teklif belgesi, 1. cümle uyarınca yayınlamadan önce yayınlanamaz. Teklifi yasaklamadan önce, teklif belgesinin eksik olması veya başka bir şekilde bu Yasa’nın hükümlerine ya da bu Yasa’ya dayanılarak çıkarılan bir yasal düzenlemeye uymaması halinde, denetim makamı 1. cümle uyarınca süreyi beş iş gününe kadar uzatabilir. Denetim makamının yasağı 4f bölümü uyarınca elektronik olarak veya Finansal Hizmetler Denetim Yasası’nın 4g bölümü uyarınca elektronik belge olarak denetim makamının raporlama ve yayınlama sistemi aracılığıyla erişime sunması, yayınlaması veya posta yoluyla göndermesinin ardından 1. cümle uyarınca süre beş iş günü daha uzatılır.

 1. b) 3. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. aa) 2. cümlede, “No.” kelimesi “sayı” kelimesi ile değiştirilir ve “gereksiz gecikme olmaksızın” kelimelerinden sonra “ve yayımlanan teklif belgesini iletmek” kelimeleri eklenir.
 3. bb) Aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Teklif sahibinin teklif belgesini aşırı gecikme olmaksızın denetim makamına bildirme ve iletme yükümlülüğü, bölüm 12(3)(3) anlamında bir yayın veya duyuru durumunda da geçerlidir.

 1. Bölüm 20(1)’de “Federal Enstitü belgelere sahip olacaktır” ifadesinden sonra gelen “yazılı” kelimesi silinecektir.
 2. § 21. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) 1. paragrafın ilk cümlesinde “İstekli en fazla bir teklif sunabilir” ifadesinden sonra gelen “istekli” kelimesi “teklif veren” kelimesi ile değiştirilecektir.

“iş günü” kelimesi “iş günü” kelimesi ile değiştirilecektir.

 1. b) 2. paragraf aşağıdaki şekilde olacaktır:

“(2) İstekli, geri çekmeye atıfta bulunan teklif değişikliğini sunacaktır.

Bölüm 14(3), birinci cümle uyarınca gereksiz gecikme olmaksızın 4. paragraf uyarınca geri çekme hakkı. Teklif sahibi, bölüm 14(3), birinci cümle, no. 2 uyarınca yapılan yayını gecikmeksizin denetim makamına bildirir ve yayınlanan değişikliği teklife iletir. § Bölüm 14(4) mutatis mutandis uygulanır.”

 1. § Bölüm 23(2)’nin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Bölüm 14(3), ikinci cümle ve bölüm 31(6) mutatis mutandis uygulanacaktır.”

 1. 25. maddede “en geç beşinci” sözcüklerinden sonra gelen “iş günü” sözcüğü “iş günü” sözcüğü ile değiştirilecektir.
 2. Bölüm 26(5)’te, “ilgili istekliyi yönlendirebilir” sözcüklerinden sonra “yönlendirebilir” sözcüğü eklenecektir.

“yazılı” kelimesi silinmiştir.

 1. Madde 27(3)’ün üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Teklif sahibi şirketin yönetim kurulu ve denetim kurulu, 14(3) maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca yapılan yayını gecikmeksizin denetim makamına bildirir ve yayınlanan beyanı iletir.”

 1. Aşağıdaki cümle § 33c(3)’e eklenecektir:

“Bölüm 14(3), ikinci cümle mutatis mutandis uygulanır.”

 1. § 35. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragrafın ilk cümlesinde, “en geç yedi” kelimesinden sonra gelen “takvim günü” kelimesi “iş günü” kelimesi ile değiştirilecektir.
 3. b) 2. paragrafın 2. cümlesinde, “§ 14 par. 2 cümle 2” sözcükleri “§ 14 par. 2 cümle 2 ila 4” sözcükleriyle değiştirilecektir.
 4. 36. paragrafın birinci cümlesinde “Federal Ajans aşağıdakileri sildirecektir” sözcüklerinden sonra gelen “yazılı” sözcüğü silinecektir.
 5. 37. maddenin 1. fıkrasının birinci cümlesinde “Federal Kurum, on” sözcüklerinden sonra gelen “Federal Kurum” sözcüğü “Federal Kurum” sözcüğü ile değiştirilecektir. “yazılı” silinmiştir.
 6. Bölüm 40(1)’in ikinci cümlesinden sonra aşağıdaki cümle eklenir:

“Denetim makamı, 1. ve 2. cümleler uyarınca bilgi, belge ve kopyaların kendi belirlediği bir biçimde kendisine iletilmesini talep edebilir.”

 

 1. § 45. bölüm aşağıdaki şekilde ifade edilir:

” § 45

Federal Ajansa Bildirimler

Bu Yasa veya bu Yasa temelinde çıkarılan bir yasal emir kapsamında denetim makamına yapılması gereken başvurular ve bildirimler, beyanlar, bilgiler veya iletimler denetim makamının bildirim ve yayın sistemi aracılığıyla münhasıran elektronik olarak yapılır.

 1. 60. bölüm, 1. fıkra, 5. numarada “ayrıca” ibaresinden sonra gelmek üzere “14. bölüm, 3. fıkra, 3. cümle,” ibaresi ve “23. bölüm, 1. fıkra, 2. cümle” ibaresi eklenir.

“§ 23 paragraf 1 cümle 2 veya paragraf 2 cümle 2, § 33c

paragraf 3 cümle 5” olarak değiştirilmiştir.

 

Madde 8

WpÜG Teklif Yönetmeliği Değişikliği

 

27 Aralık 2001 tarihli WpÜG Teklif Yönetmeliği’nin (Federal Kanun Gazetesi I s. 4263) 8. maddesinin 2. cümlesinde yer alan ve son olarak 30 Eylül 2022 tarihli Yönetmeliğin (Federal Kanun Gazetesi IS. 1603) 2. maddesiyle değiştirilen “takvim günleri” ibaresi “iş günleri” ibaresiyle değiştirilmiştir.

Madde 9

Menkul Kıymetler İzahnamesi Kanununda Değişiklik

 

En son 9 Temmuz 2021 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 2570) 3. Maddesi ile değiştirilen 22 Haziran 2005 tarihli Menkul Kıymetler İzahnamesi Kanunu (Federal Kanun Gazetesi I s. 1698) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. § Madde 8 cümle 3 aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“Menkul kıymetlerin izahname temelinde düzenlenmiş bir piyasada alım satıma kabul edilmesi durumunda, kredi kuruluşu, finansal hizmetler kuruluşu, menkul kıymetler kuruluşu veya finansal aracı 53. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca 1. cümle 1 veya

 • Alman Bankacılık Kanunu’nun (Kreditwesengesetz) 53b maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca, bu şirket

ihraççı ile birlikte menkul kıymetlerin kabulü için başvurur, izahnamenin sorumluluğu ihraççıya aittir.”

 1. Bölüm 19(2), birinci cümlede “ve ilgili” kelimeleri “veya” kelimeleri ile değiştirilecek ve “gerektirir” kelimesinden sonra bir virgül eklenecek ve “bilginin açıklanması diğer yasal hükümlerin gerekliliklerine aykırı olmadıkça” kelimeleri eklenecektir.

 

Madde 10 Menkul Kıymetler Borsası Kanunu’nun Değiştirilmesi

En son 3 Haziran 2021 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 1568) 6. Maddesi ile değiştirilen 16 Temmuz 2007 tarihli Borsa Kanunu (Federal Kanun Gazetesi I s. 1330, 1351) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. İçindekiler tablosunda 43. bölümdeki bilgilerden sonra aşağıdaki bilgiler eklenecektir

“Bölüm 4a

Börsenmantelaktiengesellschaft’ın borsaya kote edilmesi amacıyla

 

 • 44 Tanımlar

 

 • 45 Katkı; kullanıma ilişkin anlaşma

 

 • Bölüm 46 Genel kurulun yetkisi

 

 • Bölüm 47 Hissedarların teklif verme hakkı; sermaye katkı paylarının iadesinin kabul edilebilirliği

 

 • 47a Hisse opsiyonları

 

 • Bölüm 47b Borsaya kayıtlı bir şirketin sona ermesi; fesih; tasfiye “.

 

 1. Madde 10(3)’ün ilk cümlesindeki “ve ilgili” sözcükleri “veya” sözcükleri ile değiştirilecek ve “gerektirir” sözcüğü ile “bilginin açıklanması diğer yasal hükümlerin gerekliliklerine aykırı olmadıkça” sözcüklerinden sonra bir virgül eklenecektir.

 

 1. § 32. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragrafta “dahil etme” kelimesinden önce gelen “the” kelimesi silinmiştir.
 3. b) 2. paragraftan sonra aşağıdaki 2a paragrafı eklenmiştir:

“(2a)Alt bölüm (2)’ye bakılmaksızın, Borsa Kuralları alt bölüm (1) uyarınca 42(1) anlamında Düzenlenmiş Piyasa’nın alt bölgeleri dışında kabul edilmenin sadece menkul kıymetleri ihraç eden tarafından talep edilmesini öngörebilir.”

 1. Bölüm 42(1)’deki “sertifikalar” kelimesi “sertifikalar” kelimesi ile değiştirilecektir.
 2. 43. bölümden sonra aşağıdaki 4a bölümü eklenmiştir:

 

“Bölüm 4a

Borsa kotasyonu amacıyla borsa paravan şirketi

 • 44

Tanımlar

(1) Börsenmantelaktiengesellschaft, borsaya kabul edilmek amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Şirketin amacı, kendi varlıklarının yönetimi, halka arzın hazırlanması ve uygulanmasının yanı sıra kotasyon izahnamesinde açıklanan kriterleri karşılayan ve borsada işlem görmeyen bir şirketle ilgili olan devralma işleminin hazırlanması ve tamamlanmasıdır.

(2) Nihai devralma işlemi (hedef işlem), Alman Dönüşüm Yasası (Umwandlungsgesetz) kapsamındaki dönüşümler de dahil olmak üzere, borsada işlem gören şirketin hedef şirketteki hisselerin en az dörtte üçünü satın aldığı veya hedef şirketin varlıklarının tamamının şirkete devredildiği tüm devralma işlemlerini kapsar.

(3) Borsaya kote şirketin varlığı, hedef işlemin şirket esas sözleşmesinde öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Şirket ana sözleşmesi 24 ila 36 ay arasında bir süre sınırı içermelidir. Süre sınırı, hisselerin düzenlenmiş piyasada alım satıma kabul edildiği gün başlar. Süre içerisinde herhangi bir hedef işlem gerçekleştirilmemişse, süre toplamda 48 ayı aşmamak kaydıyla, esas sözleşmede değişiklik yapılması kararıyla her durumda 12 aya kadar uzatılabilir.

(4) 44 ila 47b bölümleri kapsamındaki özel gereklilikler aşağıdaki hallerde anonim şirketlere uygulanır

 1. Ana sözleşmesi 1. paragrafta belirtilen iş amacını ve 3. paragraf uyarınca sınırlamayı içeren
 2. Menkul kıymetleri 32. madde uyarınca düzenlenmiş bir piyasada işlem görmeye kabul edilmiş olan ve
 3. ana sözleşmelerinde aşağıdaki hallerde sanal genel kurul toplantısı yapılabileceği öngörülen

Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun 118a maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.

(5) Paravan şirket, aşağıdaki anlamlar dahilinde halka açık bir limited şirket olmalıdır

 • Anonim Şirketler Kanunu’nun (Aktiengesetz) 1. maddesi. Borsaya kote şirketin adı “Börsenmantelaktiengesellschaft” ibaresini veya bu ibarenin genel olarak anlaşılabilir bir kısaltmasını içermelidir.

(6) İnisiyatör, borsa şirketinin Anonim Şirketler Kanunu’nun 28. maddesi anlamında kurucu olarak kabul edilecek olan veya borsa şirketinin Yönetim Kurulu üyesi olan ve hisse senetlerine veya diğer rüçhan haklarına sahip olan herhangi bir hissedarıdır. Diğer kişilerin hisselerinin ve diğer abonelik haklarının atfedilmesi için aşağıdakiler geçerli olacaktır

 • Alman Menkul Kıymetler Ticareti Kanunu’nun 34. maddesi buna uygundur.

(7) Anonim şirketlere uygulanan hükümler, bu bölümdeki hükümlerde aksi belirtilmedikçe, borsaya kote edilmiş bir şirket için mutatis mutandis uygulanır.

 • 45

Depozito; kullanım anlaşması

(1) Payları borsada işlem gören şirketin katkı payı ve prim ödeme yükümlülüğü için yapılan ödemeler, hedef işlem gerçekleştirilinceye kadar pay sahiplerinin ödemelerinin amaçlanan şekilde kullanılmasını sağlamak üzere uygun bir kayyum tarafından tutulur.

(2) Uygun yedieminler, noter veya aşağıdaki anlamda bir kredi kuruluşu olmalıdır

 • Alman Bankacılık Kanunu’nun (Kreditwesengesetz) 1. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi. Paragraf 1 uyarınca yapılan ödemeler için ayrı bir hesap tutulur ve bu hesaba borsaya kote şirketin yönetim kurulu veya diğer organları ya da temsilcileri erişemez ve bu hesaba yalnızca yediemin doğrudan erişebilir.

(3) Bölüm 188(2)’ye bakılmaksızın, bölüm 36(2) ile bağlantılı olarak birinci cümle ve

 • Şirketler Kanunu’nun 37. maddesinin 1. fıkrasının 1. ve 2. cümleleri uyarınca, 1. fıkrada atıfta bulunulan mütevelliye yapılan katkıların devredilmesine izin verilir.
 • 46

Genel kurulun yetkisi

(1) Hedef işleme ilişkin karar genel kurulun onayını gerektirir. Alman Dönüşüm Yasası uyarınca bir dönüşüm yoluyla gerçekleştirilmeyen hedef işlemler söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu hedef işlem raporunu onay için Yıllık Genel Kurul’a sunmalıdır. § Anonim Şirketler Kanunu’nun 179a (2) maddesi buna göre uygulanacaktır. Borsaya kote şirketin yönetim kurulu, hedef işlemin, hedef işlemin temelini oluşturan sözleşmenin ve hedef şirkete vaat edilen bedelin yeterliliğinin hukuki ve ekonomik açıdan açıklandığı ve kanıtlandığı ayrıntılı bir yazılı rapor sunacaktır (hedef işlem raporu). Hedef işlemin kotasyon izahnamesinde belirtilen kriterlere uygunluğu da açıklanmalı ve kanıtlanmalıdır. Hedef işlem raporunun, açıklanmasının katılımcı tüzel kişilerden biri veya bağlı bir şirket için dikkate değer olmayan bir dezavantaja neden olması muhtemel olan gerçekleri içermesi gerekmez. Bu durumda, raporda söz konusu olgulara neden yer verilmediği belirtilir. Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun 124. maddesinin 3. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca açıklama yapma yükümlülüğü hedef işlem raporunu da kapsar.

 

(2) Genel Kurul’u toplantıya çağıran bildirimde, Yönetim Kurulu, masrafları Şirket tarafından karşılanmak üzere, hissedarların oy haklarını kullanmak ve Genel Kurul’da kayıtlara geçmesi için itirazda bulunmak üzere yazılı olarak yetkilendirebilecekleri bir vekil tayin eder.

(3) 1. fıkraya göre karar alınması için mevcut sermayenin dörtte üçünün çoğunluğu gerekir. Madde 44 paragraf 6 anlamında inisiyatörlerin oy hakkı hariç tutulur.

 • 47

Hissedarların teklif verme hakkı; sermaye katkı paylarının iadesinin kabul edilebilirliği

(1) Hedef işleme ilişkin karara kayıtlarda itiraz ettiğini beyan eden hissedarlar, kararın hazırlandığı tarihten itibaren iki aylık bir süre içinde karara itiraz edebilirler.

 

Hissedarlar, yapılan nakit katkı artı ödenen prime (teklif hakkı) eşit bir tutarın ödenmesi karşılığında hisselerinin Şirkete devrini talep edebilirler.

(2) Hazine hisselerinin izin verilen iktisabı, Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun (AktG) 71 (1) no. 8 ve (2) cümle 1 hükümlerine tabi olup, hisselerin 1. paragraf uyarınca teklif hakkı kapsamında hissedarların taleplerini karşılamak için kullanılması halinde üst sınırın sermayenin yüzde 30’u olması şartına tabidir.

(3) İhale hakkının yerine getirilmesi, Anonim Şirketler Kanununun 71. maddesinin 2. fıkrası ile 57. maddesinin 1. ve 2. fıkralarını ortadan kaldırmaz. Bu, Anonim Şirketler Kanunu’nun 27. maddesinin 4. fıkrası anlamında bir katkı payının geri ödenmesine tekabül eden bir edim olarak değerlendirilmemelidir.

 • 47a

 

Hisse senedi opsiyonları

(1) Borsada işlem gören şirket, Anonim Şirketler Yasası’nın 221. maddesine bakılmaksızın, Anonim Şirketler Yasası’nın 192. maddesi uyarınca şarta bağlı sermaye artırımından karşılanmak üzere şirket hisselerinin iştiraki için bağımsız varantlar çıkarabilir.

(2) Alman Anonim Şirketler Kanununun 193 (2) no. 4 uyarınca şartlı sermaye artırımına ilişkin bir kararın kabul edilmesi halinde, 193 (2) no.lu maddede belirtilen rüçhan hakkının ilk kullanımına ilişkin süre 4’te belirtilen rüçhan hakkının ilk kullanımına ilişkin süre geçerli olmayacaktır.

 • 47b

Borsaya kote şirketin sona ermesi; fesih; tasfiye

(1) Madde 44(3) uyarınca belirlenen sürenin sona ermesi, Anonim Şirketler Kanununun 262(1)(1) maddesi anlamında fesih ve Madde 39(1) uyarınca kabulün iptali için gerekçe teşkil eder. Bu durum, ihale hakkının sunulması da dahil olmak üzere bir hedef işlemin başarıyla gerçekleştirilmiş olması halinde geçerli olmayacaktır. Bu durumda, Madde 44 (3) uyarınca sürenin sona ermesi üzerine, bu bölümde belirtilen özel hükümler artık geçerli olmayacak ve şirket, Anonim Şirketler Yasası’nın 1. maddesi anlamında, yalnızca Anonim Şirketler Yasası hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket olarak devam edecektir. Madde 44 fıkra 5 uyarınca şirket unvanında yer alan tanımlama artık kullanılamaz.

 

(2) Madde 44 (3) uyarınca sürenin sona ermesinden önce, genel kurul, Alman Anonim Şirketler Yasası Madde 179 (1) uyarınca, Alman Anonim Şirketler Yasası Madde 44 (4) uyarınca ana sözleşmedeki hükümlerin iptal edilmesine ve şirketin yalnızca Alman Anonim Şirketler Yasası hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket yasal biçiminde devam etmesine karar verebilir. § 47 (1) uyarınca ihale hakkının sunulması da dahil olmak üzere, kararın alındığı tarihe kadar herhangi bir hedef işlem gerçekleştirilmemişse, kararın alınmasından sonra § 39 (2) cümle 1 uyarınca hisselerin düzenlenmiş piyasada işlem görmeye kabulünün iptali için başvuruda bulunulmalıdır. § 39 (2) ve (3) maddeleri, teklif edilen bedelin hisselerin herhangi bir prim dahil ihraç fiyatından daha az olamayacağı şartıyla, mutatis mutandis uygulanacaktır.

(3) Şirketler Yasası’nın 272(1) maddesine bakılmaksızın, alt bölüm (1) uyarınca fesih durumunda, alacaklılara çağrının yayınlandığı günden itibaren iki ay geçmesi halinde malvarlığı dağıtılabilir.”

Madde 11

Yatırım Programları Yasasında Değişiklik

6 Aralık 2011 tarihli Yatırım Planları Yasası’nın (Federal Yasa Gazetesi I s. 2481), en son 10 Ağustos 2021 tarihli Yasanın 4. Maddesi (Federal Yasa Gazetesi I s. 3483) ile değiştirilen 4. Maddesinin 2. Fıkrasının birinci cümlesindeki “ve ilgili” sözcükleri “veya” sözcükleriyle değiştirilecek ve “gerektirir” sözcüğünden sonra bir virgül eklenecek ve şu sözcükler eklenecektir

“bilginin açıklanması diğer yasal gereklilikler tarafından engellenmedikçe”. “aksine” kelimeleri eklenecektir.

Madde 12

Şirketler Yasası Değişikliği

En son 20 Temmuz 2022 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 1166) 2. Maddesi ile değiştirilen 6 Eylül 1965 tarihli Anonim Şirketler Kanunu (Federal Kanun Gazetesi I s. 1089) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. § Madde 10 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Paragraf 1, cümle 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. aa) 2(c) bendinde, sondaki nokta virgül ve “veya” kelimesi ile değiştirilecektir.
 4. bb) Aşağıdaki 3. madde eklenmiştir:

“3. menkul kıymetleştirme hariç tutulur ve hisse Elektronik Menkul Kıymetler Kanunu’nun 12. bölümü uyarınca merkezi bir menkul kıymet siciline kaydedilir.”

 1. b) Aşağıdaki 6. paragraf eklenmiştir:

“(6) Esas sözleşme, nama yazılı hisse senedi ihracına yetki verebilir. Elektronik Menkul Kıymetler Yasası’nın 16. bölümü uyarınca bir kripto menkul kıymet siciline kaydedilen elektronik hisse senetleri olarak kabul edilebilir. Bu durumda menkul kıymetleştirme hariç tutulacaktır.”

 1. § Madde 12 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Başlık aşağıdaki şekilde olacaktır:

” § 12

Oy kullanma hakkı”.

 1. b) “(1)” paragraf tanımı silinmiştir.
 2. c) 2. paragraf yürürlükten kaldırılmıştır.
 3. Madde 13’e aşağıdaki cümle eklenir: “Elektronik paylar söz konusu olduğunda imzalama yoktur.”
 4. Bölüm 67(1)’e aşağıdaki cümle eklenecektir:

“Alt bölüm (1)’in ilk cümlesinde atıfta bulunulan bilgilerin iletilmesi amacıyla, Şirket, Elektronik Menkul Kıymetler Yasası’nın 12(2) maddesi uyarınca merkezi sicil memuru veya Elektronik Menkul Kıymetler Yasası’nın 16(2) maddesi uyarınca kripto menkul kıymet sicili ile işbirliği içinde elektronik hisse ihracı için bir raporlama sistemi kuracaktır.”

 1. Bölüm 118a, paragraf 2, cümle 4’teki “paragraf 3” kelimeleri “paragraf 4” kelimeleri ile değiştirilecektir.
 2. Bölüm 123(4)’ün ikinci cümlesindeki “21. günün başı” ifadesi “22. günün mesai bitimi” ifadesi ile değiştirilecektir.
 3. Bölüm 129, paragraf 1, cümle 2’de “ve” kelimesinden sonra “birden fazla oy hakkına sahip hisseler söz konusu olduğunda, bunlara atfedilebilen oy hakkı sayısı,” kelimeleri eklenecektir.
 4. Bölüm 130 (2), ikinci cümle, 1 numaraya “birden fazla oy hakkının ayrı ayrı gösterileceği durumlarda, bunlara atfedilebilecek oy sayısının belirtilmesi” sözcükleri eklenecektir.
 5. § Bölüm 134 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 6. a) Başlık aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

 

” § 134

Oy hakları; birden fazla oy hakkı”.

 1. b) 1. paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 2. paragraf eklenmiştir:

“(2) Esas sözleşmede birden fazla oy hakkına sahip nama yazılı paylar öngörülebilir. Bu durumda

Birden fazla oy hakkı, fıkra 1 cümle 1 uyarınca oy haklarının on katını aşamaz. Birden fazla oy hakkına sahip hisselerin verilmesi veya ihraç edilmesi için ilgili tüm hissedarların onayı gerekir. Borsaya kote şirketler söz konusu olduğunda, çoklu oy hakları, esas sözleşmede daha kısa bir süre öngörülmediği takdirde, hissenin devri halinde, ancak şirketin borsaya kote olmasından itibaren en geç on yıl içinde sona erer. Cümle 4’e göre süre, ana sözleşmede on yıla kadar belirli bir süre uzatılabilir. Uzatmaya ilişkin karar, 4. cümlede belirtilen sürenin sona ermesinden en erken bir yıl önce alınabilir ve karar alınırken temsil edilen sermayenin en az dörtte üçünün çoğunluğunu gerektirir. Ana sözleşme daha büyük bir sermaye çoğunluğu öngörebilir. Başka şartlar da getirebilirler.”

 1. c) Önceki 2 ila 4. paragraflar 3 ila 5. paragraflar haline gelir.
 2. 186. bölümün 3. paragrafının 4. cümlesindeki “on” kelimesi “yirmi” kelimesi ile değiştirilecektir.
 3. § Bölüm 192(3)’ün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Şarta bağlı sermayenin nominal tutarı yüzde altmışı ve şarta bağlı sermayenin nominal tutarı yüzde altmışı aşamaz.

 1. (2) numara 1, kararlaştırılan sermayenin yarısı,
 2. (2) numara 3, kararlaştırılan sermayenin yüzde yirmisi

şartlı sermaye artırımına ilişkin kararın alındığı tarihte mevcut olan sermayenin yüzde biri.

Kredi miktarı mevcut miktarı aşmamalıdır.

 1. Bölüm 243, paragraf 3, cümle 1, numara 1’deki “paragraf 3” sözcükleri “Ab-

cümle 4″ değiştirilecektir.

 1. § 255 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir: “244 ila 248a sayılı bölümler itiraz için geçerlidir.”
 3. b) 2. ve 3. paragraflar aşağıdaki 2 ila 6. paragraflarla değiştirilmiştir:

“(2) İtiraz, 243(2) sayılı bölüme veya bir paya atfedilebilecek katkı payının değerinin makul olmayan bir şekilde düşük olduğuna dayandırılamaz.

(3) Bir paya atfedilebilecek katkı payının değerinin makul olmayan ölçüde düşük olması ve pay sahiplerinin rüçhan hakkının tamamen veya kısmen ortadan kalkması halinde, 2. fıkra uyarınca sermaye artırımı kararının geçerliliğine karşı dava açma hakkı ortadan kalkan herhangi bir pay sahibi, şirketten nakit tazminat ödemesi şeklinde tazminat talep edebilir. Şirket, payları verirken, giren pay sahibinden 1. cümleye göre tazminat talebinden vazgeçmesini veya şirket payları verirken bunu yapma hakkını saklı tutmuşsa, 1. cümleye göre tazminatın geri ödenmesini talep edebilir. 1. ve 2. cümleler, yönetim kurulunun 204 (1) maddesi uyarınca yapılacak katkıya karar vermesi halinde mutatis mutandis uygulanacaktır. Şirket, ek ödeme için gerekli olan fonu, devreden kar veya hissedarlara yapılacak ödemeler için kullanılabilecek rezervler yoluyla sağlamak veya oluşturmakla yükümlüdür.

 

(4) Borsaya kote şirketler söz konusu olduğunda, verilen hisselerin değeri borsa fiyatına tekabül eder. İhraç fiyatının borsa fiyatından önemli ölçüde düşük olmaması halinde, 3. fıkranın 1. cümlesi uyarınca tazminat ödenmesi talebi geçerli olmaz. Aşağıdaki durumlarda borsa fiyatı tek belirleyici faktör olmayacaktır

 1. Halka açık limited şirket, 596/2014 sayılı Tüzüğün (AB) 17(1) Maddesine veya geçerli yabancı kanunun ilgili bir hükmüne aykırı olarak, doğrudan kendisiyle ilgili içeriden bilgileri mümkün olan en kısa sürede yayınlamaz veya 596/2014 sayılı Tüzüğün (AB) 17(1) Maddesine veya geçerli yabancı kanunun ilgili bir hükmüne uygun olarak bir bildirimde doğrudan kendisiyle ilgili gerçek olmayan içeriden bilgileri yayınlarsa veya
 2. 596/2014 sayılı Tüzüğün (AB) 15. Maddesi uyarınca borsa fiyatını etkileyen veya etkilemesi muhtemel olan piyasa manipülasyonu yasağının ihlal edilmiş olması veya
 3. Yeni hisselerin ihracına ilişkin karardan önceki son üç ay boyunca, borsa günlerinin üçte birinden daha azında borsa şirketinin hisseleri için borsa fiyatlarının belirlenmiş olması ve art arda belirlenen birkaç borsa fiyatının birbirinden yüzde 5’ten daha fazla sapması.

Borsa fiyatının hesaplanmasında WpÜG Teklif Yönetmeliği’nin 5 (1) ila (3) Maddeleri mutatis mutandis uygulanacaktır, ancak WpÜG’nin 10 (1) Cümle 1 veya 35 (1) Cümle 1 Maddeleri uyarınca yapılan yayın, yeni hisselerin ihracına ilişkin karardan önceki günün sona ermesiyle değiştirilecektir. İhlal veya manipülasyonun 4. cümle uyarınca hesaplanan fiyat üzerinde hiç etkisi olmaması veya çok az etkisi olması halinde 3. cümlenin 1. ve 2. numaraları uygulanmaz.

 

(5) Sermaye artırımının uygulanmasının tescil edildiği günün sona ermesinden sonra, tazminat ödemesi, Alman Medeni Kanunu’nun 247. maddesi uyarınca ilgili temel faiz oranının yıllık yüzde 5 puan üzerinde bir faiz oranına tabi olacaktır. Başka tazminat talepleri de hariç tutulmaz.

(6) Tazminat ödemesi, Spruchverfahrensgesetz hükümlerine uygun olarak mahkeme tarafından başvuru üzerine belirlenir.”

Madde 13

Anonim Şirketler Yasasına Giriş Yasasının Değiştirilmesi

En son … tarihli Kanunun … Maddesi (Federal Kanun Gazetesi I s. 1185) ile değiştirilen 6 Eylül 1965 tarihli Anonim Şirketler Kanununa Giriş Kanunu (Federal Kanun Gazetesi I s.

…), aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

 1. § Madde 5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1 ila 6. paragraflar aşağıdaki 1 ve 2. paragraflarla değiştirilmiştir:

“(1) Bölüm 5(1) uyarınca …’e kadar ve … dahil olmak üzere geçerli olan versiyonda birden fazla oy hakkı varsa [üzerinde

belirlenmiştir: [Madde 30(1) uyarınca bu Yasanın yürürlüğe girdiği günden önceki günün tarihi] sona ermiş veya … tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere yürürlükte olan versiyonda bölüm 5(2) uyarınca ortadan kaldırılmıştır. [insert: Madde 30(1) uyarınca bu Yasanın yürürlüğe girdiği günden önceki günün tarihi]: Madde 30(1) uyarınca bu Yasanın yürürlüğe girdiği günden önceki günün tarihi], bölüm 5(3) ila (6) …’ya kadar ve … dahil olmak üzere yürürlükte olan versiyonda uygulanacaktır. [insert: [Madde 30(1) uyarınca bu Yasanın yürürlüğe girdiği günden önceki günün tarihi]: Madde 30(1) uyarınca bu Yasanın yürürlüğe girdiği günden önceki günün tarihi].

(2) Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun 134. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde öngörülen nama yazılı paylara ilişkin kısıtlama ve Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun 134. maddesinin 2. fıkrasının 2. ve 4. cümlelerinin … [insert: Bu Kanunun 30(1) maddesi uyarınca yürürlüğe girdiği tarih] tarihinden itibaren geçerli olan versiyonundaki hükümleri, … tarihine kadar yürürlükte olan versiyonunda 5(1) maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca geçerliliği devam eden birden fazla oy hakkına sahip paylar için geçerli olmayacaktır. [insert: Madde 30(1) uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği günden önceki günün tarihi].

 

 1. b) 7. paragraf 3. paragraf haline gelir.
 2. İkinci bölümden önce, aşağıdaki § 26. [insert: sonraki harf ilavesi olan

yayımlandığı tarihte ücretsiz] ibaresi eklenecektir:

“§ 26 [ekleyiniz: sonraki harf ilavesi yayım tarihinde serbesttir].

Geleceğin Finansmanı Yasasına geçiş hükmü

 • Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun (AktG) 255. maddesinin … tarihli versiyonu

[Madde 30(1) uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten itibaren] ilk kez … tarihinde veya sonrasında yapılan genel kurul toplantıları için geçerli olacaktır. [insert: bu Kanunun 30(1) maddesi uyarınca yürürlüğe giriş tarihi]. [Bu Yasanın 30(1) maddesi uyarınca yürürlüğe giriş tarihi].”

Madde 14 Saklama Hesabı Kanununda Değişiklik

 • Saklama Hesabı Yasası’nın 9b maddesi, en son 3 Haziran 2021 tarihli yasanın (Federal Yasa Gazetesi I s. 1423) 4. maddesi ile değiştirilen 11 Ocak 1995 tarihli versiyonunda (Federal Yasa Gazetesi I s. 34) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 1. Başlıktaki “borçlanma senetleri” kelimesi “menkul kıymetler” kelimesi ile değiştirilecektir.

 

 1. 1. Paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Birinci cümledeki “hamiline yazılı tahviller” sözcükleri “menkul kıymetler” sözcüğü ile değiştirilmiştir.
 3. b) 2. cümledeki “elektronik borçlanma senedinde” sözcükleri “elektronik menkul kıymette” sözcükleri ile değiştirilmiştir.

 

Madde 15

Elektronik Menkul Kıymetler Yasası Değişikliği

 

Elektronik Menkul Kıymetler Kanunu 3 Haziran 2021 (BGBl. I s. 1423) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

 1. § 1 aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

” § 1

 

Uygulama kapsamı Bu

Kanun aşağıdakiler için geçerli olacaktır

 

 1. Hamiline yazılı borç senetleri,

 

 1. Adına kayıtlı hisseler ve
 2. Merkezi bir sicile kayıtlı olmaları halinde hamiline yazılı paylar”.
 3. § 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 4. a) 1. paragrafın ikinci cümlesinde “menkul kıymet” kelimesinden sonra “veya elektronik paylar söz konusu olduğunda halka açık limited şirketin ana sözleşmesi” kelimeleri eklenecektir.
 5. b) 2. paragrafın 1. cümlesinin 2. numarasına ve 3. paragrafın 1. cümlesinin 3. numarasına “ihraç şartları” kelimesinden sonra gelmek üzere “veya, elektronik paylar söz konusu olduğunda, halka açık limited şirketin esas sözleşmesi” kelimeleri eklenir.

 

 1. c) Aşağıdaki 5. paragraf eklenmiştir:

“(5) Elektronik paylar söz konusu olduğunda, (2) numaralı alt bölümün uygulanması aşağıdakilere tabi olacaktır,

halka açık limited şirketin ana sözleşmesinin menkul kıymetleştirmeyi hariç tutmaması. Paragraf 3 ve 4’ün uygulanması, halka açık limited şirketin ana sözleşmesinin menkul kıymetleştirmeyi hariç tutmasını gerektirir.

 1. 9. maddenin 1. paragrafının 3. cümlesinde “haklar” kelimesinden ve “nominal değeri olmayan hisseler söz konusu olduğunda, sayılarına göre” kelimelerinden sonra bir virgül eklenecektir.
 2. § Bölüm 13(1) aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
 3. a) 3. maddede, “nominal tutar” kelimesinden sonra bir virgül ve “nominal değeri olmayan paylar söz konusu olduğunda, bunların sayısı ve ayrıca, birden fazla sınıf varsa, payların sınıfı ve her bir sınıftaki payların sayısı” kelimeleri eklenecektir.
 4. b) 7. maddede, sondaki nokta yerine virgül konacak ve “ve” kelimesi

değiştirilmiştir.

 1. c) Aşağıdaki 8. madde eklenmiştir: ” 8. İlave olarak hisseler için
 2. a) hamil adına veya hamil adına olup olmadıkları,
 3. b) ihraç tutarının tamamının ödenmesinden önce ihraç edilen nama yazılı paylar söz konusu olduğunda, kısmi ödeme tutarı,
 4. c) nominal değerli hisseler olarak mı yoksa nominal değersiz hisseler olarak mı oluşturuldukları,
 5. d) birden fazla oy hakkına sahip hisseler söz konusu olduğunda, bunlara atfedilebilecek oy hakkı sayısı,

 

 1. e) oy hakkı olmayan hisseler olarak ihraç edilip edilmedikleri; ve
 2. f) Halka açık limited şirketin ana sözleşmesinin devri şirketin tüzüğüne tabi kılıp kılmadığı.”
 3. § Bölüm 14(2) aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
 4. a) “ve 7” sözcükleri virgül ve “7 ve 8” sözcükleri ile değiştirilecektir.

 

 

 1. b) Aşağıdaki cümle eklenmiştir:

 

“İhraççı ayrıca, 13(1)(8)(d) maddesi uyarınca tescil edilen çoklu oy haklarının süresinin dolmasının tesciline ilişkin talimat vermeye tek başına yetkilidir.

 

 1. § Bölüm 17(1) aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
 2. a) 3. maddede, “nominal tutar” kelimesinden sonra bir virgül ve “nominal değeri olmayan paylar söz konusu olduğunda, bunların sayısı ve birden fazla sınıf varsa, payların sınıfı ve her bir sınıftaki payların sayısı” kelimeleri eklenecektir.
 3. b) 7. maddede, sondaki nokta virgülle ve “ve” kelimesiyle değiştirilecektir.

değiştirilmiştir.

 1. c) Aşağıdaki 8. madde eklenmiştir: ” 8. İlave olarak hisseler için
 2. a) isimde olduklarını,
 3. b) ihraç tutarının tamamının ödenmesinden önce ihraç edilen hisseler söz konusu olduğunda, kısmi ödemenin tutarı;

 

 1. c) nominal değerli paylar olarak mı yoksa nominal değersiz paylar olarak mı oluşturuldukları,
 2. d) birden fazla oy hakkına sahip hisseler söz konusu olduğunda, bunlara atfedilebilecek oy hakkı sayısı,
 3. e) oy hakkı olmayan hisseler olarak ihraç edilip edilmedikleri; ve
 4. f) anonim şirketin ana sözleşmesinin mülkiyetin devredilmesini öngörüp öngörmediği

Şirketin rızası bağlayıcıdır.”

 1. § Bölüm 18(2) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) “ve 7” kelimeleri virgül ve “7 ve 8” kelimeleri ile değiştirilecektir.
 3. b) Aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“İhraççı ayrıca, 17(1)(8)(d) maddesi uyarınca tescil edilen çoklu oy haklarının süresinin dolmasının tescili için talimat vermeye tek başına yetkilidir.

 1. § 25. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 2. paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Şirketler Kanunu’nun 67. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi bundan etkilenmeyecektir.”

 1. b) Aşağıdaki 3. fıkra eklenmiştir:

” (3) Elektronik paylar söz konusu olduğunda, halka açık sınırlı sorumlu şirketin memorandumu ve esas sözleşmesi

Mülkiyetin devri şirketin onayına tabi ise, sicil memuru hisseleri ancak şirketin onayı alındıktan sonra devredebilir. Elektronik nama yazılı hisselerin ciro yoluyla devri mümkün değildir.”

 1. 30. bölümden sonra aşağıdaki 6. bölüm eklenmiştir:

“Bölüm 6

Elektronik hisseler için özel kurallar

 • 30a

Hisse senedi kayıtlarının tutulması

İhraççı ayrıca Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun 67. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca pay defterinin tutulması için kayıt kuruluşuna talimat verebilir.

 • 30b

 

Temerrüde düşen hissedarların çıkarılması durumunda devir

İhraççı, Anonim Şirketler Kanunu’nun 64. maddesinin 3. fıkrası uyarınca hariç tutulan bir hissedar lehine elektronik menkul kıymetler siciline kaydedilen hisseleri, Anonim Şirketler Kanunu’nun 65. maddesinin 1. fıkrası uyarınca gecikmiş tutarı ödeyen kişiye devretme hakkına sahip olacaktır. Bu amaçla, ihraççı, hissedarın hariç tutulduğunu, Anonim Şirketler Kanunu’nun 64. maddesinin 3. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca şirket gazetelerinde yayınlayarak kayıt ofisine kanıtlayacaktır. Anonim Şirketler Kanununun 3. maddesinin 1. cümlesi. § Anonim Şirketler Kanunu’nun 64. maddesinin 4. fıkrasının 1. cümlesi uygulanmaz.”

 1. Eski 6. ve 7. bölümler 7. ve 8. bölümler haline gelmiştir.
 2. § 33 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) 1. cümle aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“Bölüm 6(3), 10 Haziran 2021 tarihinden önce ihraç edilen tahviller ve … tarihinden önce ihraç edilen hisse senetleri için de geçerli olacaktır. [insert: Madde 30(1) uyarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih] tarihinden önce ihraç edilen ve halka açık limited şirketin ana sözleşmesinin menkul kıymetleştirmeyi hariç tuttuğu hisse senetleri için de geçerli olacaktır.”

 1. b) 2. cümlede “ihraç koşulları” kelimesinden sonra “veya elektronik paylar söz konusu olduğunda halka açık limited şirketin esas sözleşmesi” kelimeleri eklenecektir.

Madde 16

Gelir Vergisi Kanunu Değişikliği

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun (Einkommensteuergesetz) 8 Ekim 2009 tarihinde yayınlanan versiyonu (BGBl. I s. 3366), en son [ ] tarihli Kanunun [ ] Maddesi (BGBl. I s. [ ]) ile değiştirilmiş haliyle, aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

 1. § 3 numara 39 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Birinci cümledeki “1 440 EUR” ibaresi “5 000 EUR” olarak değiştirilecektir.
 3. b) 2. cümlede “katılım” kelimesinden sonra “her halükarda ödenmesi gereken maaşa ek olarak verilir ve” kelimeleri eklenir.

 

 1. Madde 17(2a)’ya aşağıdaki cümle eklenecektir:

“Bölüm 3 numara 39’da belirtilen durumlarda, Bölüm 20(4b) mutatis mutandis uygulanacaktır.”

 1. § 19a aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. aa) Birinci cümlede “işvereni tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya işvereninin ortağı” ibaresi eklenmiştir.
 4. bb) 2. cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“1. cümle anlamında işverenin şirketi de Şirketler Yasası’nın 18. bölümü anlamında bir şirket olarak kabul edilir.

 1. b) 3. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

” (3) Alt paragraf (1), yalnızca işveren teşebbüsünün

Hissedarlığın devredildiği tarihte, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımına ilişkin 6 Mayıs 2003 tarihli Komisyon Tavsiye Kararı’nın (OJ L 124, 20.5.2003, s. 36) Ek’inin 2(1) maddesinde belirtilen eşik değerlerin iki katını aşmayan veya önceki altı takvim yılının herhangi birinde bu eşik değerleri aşmamış olan ve 20 yıldan uzun süredir şirketleşmemiş olan.

 

 1. c) Paragraf 4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. aa) 2 numaralı 1. cümlede yer alan “on iki yıl” ifadesi “on iki yıl” ifadesi ile değiştirilmiştir.

“20 yıl” değiştirilmiştir.

 1. bb) 4. cümlede “vergilendirme” kelimesinden sonra noktalı virgül konulacak ve “1. cümlenin 3. cümlesindeki durumlarda, işveren veya Şirketler Yasası’nın 18. bölümü anlamında bir işletme tarafından varlık iştirakinin yeniden edinilmesi halinde, işveren tarafından verilen ücret adil piyasa değeri yerine geçer” kelimeleri eklenecektir.
 2. d) 4. paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 4a ve 4b paragrafları eklenmiştir:

“(4a) (4). fıkranın 1. cümlesine istisna olarak, işveren burada belirtilen durumlarda ücret vergisini yüzde 25’lik sabit bir oran üzerinden tahsil edebilir. 4. paragrafın 2. ve 3. cümleleri uygulanmaz; 4. paragrafın 4 ila 6. cümleleri ve

 1. bölümün 3. alt paragrafı uygulanır.

(4b) 4. fıkranın 1. cümlesinin 2 ve 3 numaralı bentleri, işverenin 4. fıkranın 1. cümlesinin 1 numaralı bendinde (42d maddesi) belirtilen olayın meydana gelmesi üzerine söz konusu ücret vergisinden sorumlu olduğunu, 42d maddesinin 2. fıkrası ile bağlantılı olarak 38. maddenin 4. fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca bir bildirim yoluyla sorumluluktan kurtulma imkanı olmaksızın, en geç söz konusu olayı takip eden ücret vergisi beyannamesi ile gayri kabili rücu olarak beyan etmesi halinde uygulanmaz. Bu durumda, bir yükümlülük iddiası artık daimi işyeri vergi dairesi tarafından ayrıca takdire bağlı bir inceleme yapılmasını gerektirmez. Paragraf 4, cümle 1, numara 1’de belirtilen olayın meydana gelmesi halinde, paragraf 4a uyarınca düz oranlı vergilendirme imkanı da kullanılabilir.

 1. Bölüm 20’ye, 4a paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 4b paragrafı eklenmiştir:

 

“(4b) 3. bölüm 39. maddede belirtilen durumlarda, vergiden muaf gayri nakdi menfaatler, iştirak edilen varlık üç yıl içinde bedelsiz olarak satılmış veya devredilmişse, (4). fıkranın 1. cümlesi uyarınca karın belirlenmesinde iktisap maliyetlerine dahil edilmez.”

 

 1. § Bölüm 43(1), birinci cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Madde 1a aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“1a. Hisse senetlerinden ve kar iştirak belgelerinden elde edilen § 20 (1) No. 1 kapsamındaki yatırım gelirleri,

 1. a) Alman Menkul Kıymetler Mevduat Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca bir menkul kıymet takas ve saklama bankası tarafından toplu saklama için yetkilendirilmiş ve Almanya’da toplu saklama için bu bankaya emanet edilmiş olanlar,
 2. b) Velayet Yasası’nın 2. maddesinin 1. cümlesi uyarınca özel velayet sağlananlar,
 3. c) gelirin temettü kuponlarının veya diğer gelir kuponlarının teslimi karşılığında ödendiği veya kredilendirildiği durumlarda veya
 4. d) Elektronik Menkul Kıymetler Yasası’nın 4(1) maddesi anlamında bir elektronik menkul kıymetler siciline kaydedilmiş olan;”
 5. b) 2. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 6. aa) (b) bendinde, sondaki “veya” kelimesi virgül ile değiştirilmiştir.
 7. bb) (c) bendinde, sondaki noktalı virgül “veya” kelimesi ile değiştirilmiştir. cc) Aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir:

“d) tahvillerin ve kara katılım haklarının Alman Elektronik Menkul Kıymetler Kanunu’nun (Gesetz über elekt- ronische Wertpapiere) 4 (1) maddesi anlamında bir elektronik menkul kıymetler siciline kaydedilmiş olması;”.

 1. § Bölüm 43a(2) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 2 numaralı cümlenin 2. cümlesindeki “§ 20 paragraf 4 ve 4a” kelimeleri “§ 20 paragraf 4 ve 4a” kelimeleri ile değiştirilecektir.

“Bölüm 20(4), (4a) ve (4b)” değiştirilecektir.

 1. b) Aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Bölüm 20(4b)’de belirtilen durumlarda, varlıkların başka bir saklayıcıya devredilmesi halinde, devreden yurtiçi ödeme kuruluşu, devralan yurtiçi ödeme kuruluşuna ek ödemeyi ve vergiden muaf gayri nakdi yardımları, devralma verilerinin bileşenleri olarak ayrı ayrı bildirmelidir.

 1. § Bölüm 44(1) cümle 4 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
 2. a) 3(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

” c) yatırım gelirinin borçlusu,

 1. aa) birimlerin kolektif yönetim için emanet edildiği menkul kıymetler takas ve mevduat bankasının kar paylarını düzenlemediği ölçüde

 

Merkezi saklama kuruluşu, sermaye kazancı borçlusuna temettü düzenlemesi olmaksızın elindeki varlıkların tutarını bildirir veya

 1. bb) elektronik hisseler söz konusu olduğunda, aşağıdaki hükümler uyarınca kayıt memuru
 • Hisselerin kayıtlı olduğu sicili tutan Elektronik Menkul Kıymetler Yasası’nın 12(2) veya 16(2) Bölümü temettüleri düzenlemez; sicili tutan kuruluş, temettüleri düzenlemeksizin, sermaye kazançlarının borçlusuna sahipliklerin kapsamını bildirir;”
 1. b) 6. madde aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“6. Elektronik Menkul Kıymetler Yasası’nın 4(3) maddesi kapsamında kripto menkul kıymetlerden elde edilen yatırım gelirleri için, 43(1) maddesinin birinci cümlesi, 1a, 2, 5, 7(a) numaraları, 8 ve 9 ila 12 numaraları durumunda, 1, 3, 4 ve 5 numaralarından herhangi bir ödeme ofisi çıkmaması koşuluyla, Elektronik Menkul Kıymetler Yasası’nın 16(2) maddesi uyarınca sicili tutan ofis.”

 

 1. § Bölüm 52(27) yürürlükten kaldırılacaktır.

Madde 17

 

Katma Değer Vergisi Kanunu Değişikliği

 

 • Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (Umsatzsteuergesetz) 4. maddesinin 8. fıkrası uyarınca

21 Şubat 2005 (BGBl. I s. 386) tarihli Kanun’un x. Maddesi (BGBl. I s. [ ]) ile son olarak değiştirildiği şekliyle, aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:

 1. (a) bendinde virgülden önce “ve kredi verenler tarafından kredilerin idaresi” kelimeleri eklenmiştir.
 2. (g) bendinde, “ve bu tür işlemlere aracılık edilmesi” sözcükleri virgülle değiştirilmiş ve “bu tür işlemlere aracılık edilmesi ve kredi verenler tarafından kredi teminatlarının yönetilmesi” sözcükleri eklenmiştir.
 3. (h) bendindeki “bunlarla karşılaştırılabilir” ve “, risk sermayesi fonlarının yönetimi” sözcükleri silinmiştir.

 

Madde 18

 

Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye Yasası Değişikliği

 

Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye Kanunu 10 Aralık 2014 (Federal Kanun Gazetesi I

 1. 2091), son olarak 3 Haziran 2021 tarihli Kanunun 16. Maddesi ile değiştirilmiştir (Federal Hukuk Gazetesi I
 2. 1568), aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

 1. İçindekiler tablosunda, 42. bölümle ilgili bilgilerden sonra aşağıdaki bilgiler eklenecektir:

“Bölüm 42a Elektronik iletişim; düzenleme yapma yetkisi”.

 

 1. 42. bölümde, 1. paragraftan sonra aşağıdaki 1a paragrafı eklenmiştir:

“(1a) 1. fıkranın 2. cümlesi uyarınca bilgi ve analizler, 1. fıkranın 3. cümlesi uyarınca çözümleme makamı tarafından getirilen yükümlülüklere dayanan bildirimler ve raporlar ile bu Kanun hükümleri uyarınca çözümleme makamına sunulacak diğer belgeler kurum tarafından Almanca ve çözümleme makamının talebi üzerine İngilizce olarak hazırlanır ve sunulur. Çözüm makamı, belgelerin yalnızca İngilizce olarak hazırlanmasına ve sunulmasına izin verebilir.

 1. Madde 42’den sonra aşağıdaki Madde 42a eklenmiştir:

 

 

Ҥ 42a

Elektronik haberleşme; yönetmelik çıkarma yetkisi

(1) Teşebbüsler, 42. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca bilgi ve analizleri, 42. maddenin 1. fıkrasının 3. cümlesi uyarınca çözümleme otoritesi tarafından getirilen yükümlülüklere dayanan bildirim ve raporları ve bu Kanun hükümleri uyarınca çözümleme otoritesine sunulacak diğer bilgi, belge ve raporları, çözümleme otoritesi farklı bir iletim kanalı belirlemediği sürece, çözümleme otoritesi tarafından sağlanan bir elektronik iletişim prosedürü aracılığıyla elektronik olarak iletmekle yükümlüdür. Teşebbüsler, 1. cümlede sayılan bilgi, analiz, rapor ve belgelerin elektronik ortamda iletilmesi ile idari işlemlerin tebliği ve teslimi için sağlanan elektronik iletişim usulünde elektronik erişimi açmak ve kullanmakla yükümlüdür.

 

(2) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle, elektronik iletişime erişim ve elektronik iletişimin uygulanması ve kullanımı konusunda daha ayrıntılı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Federal Maliye Bakanlığı, bu yetkisini bir yönetmelikle Federal Enstitüye devredebilir.”

 1. Madde 156(2)’ye aşağıdaki cümle eklenecektir:

“Çözüm makamı, bir çözüm kolejinin diğer üyeleriyle işbirliği için kullanılacak dil üzerinde anlaşabilir.”

Madde 19

Alman Bankacılık Kanununda Değişiklik

Alman Bankacılık Kanunu (Kreditwesengesetz), en son 20 Temmuz 2022 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 1166) 4. Maddesi ile değiştirilen 9 Eylül 1998 tarihli versiyonu (Federal Kanun Gazetesi I s. 2776) ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. İçindekiler tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) § 5’te yer alan bilgiler aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“§ 5İdari işlemlerin elektronik iletimi; yönetmelik çıkarma yetkisi”.

 

 1. b) Bölüm 26a’daki bilgiden sonra aşağıdaki bilgi eklenecektir:

“5d. Kripto saklama için özel görevler

 

 • 26b Varlıkların ayrılması”.
 1. c) 46h bölümündeki bilgilerden sonra aşağıdaki bilgiler eklenecektir:

“Bölüm 46iSaklamada tutulan kripto menkul kıymetlerin tahsisi; ayırma maliyetleri”.

 

 1. d) Bölüm 53q’ya ilişkin girişten sonra aşağıdaki girişler eklenir:

“6a. (AB) 2022/858 sayılı Tüzük kapsamında DLT pilot programı

 

 • 53r Yetkinlik

 

 • 53s § 32 uyarınca izin gerekliliğinden muafiyetler

 

 • 53tDLT mutabakat sistemleri ve DLT ticaret ve mutabakat sistemleri

 

 • 53u2022/858 sayılı Tüzük (AB) kapsamındaki belgeler ve başvurular

 

 • 53vOrganize piyasaların işletmecileri”.

 

 1. e) § 57’ye ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“§ 57 Para cezalarına ilişkin kurallar”.

 

 1. § 2c aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragrafın 1, 5 ve 6. cümlelerinde ve 3. paragrafın 1. cümlesinde yer alan “yazılı” kelimesi silinecektir.
 3. b) 1. paragrafın 9. cümlesinde, 1a paragrafının 1, 3, 4 ve 5. cümlelerinde ve 1b paragrafının 5 ve 8. cümlelerinde “yazılı olarak” kelimesinden sonra “veya elektronik olarak” kelimeleri eklenir.
 4. 3. § 3 paragraf 3 cümle 2’de “yazılı olarak” kelimesinden sonra “veya elektro-nik olarak” kelimeleri eklenecektir.

 

 1. § 5 aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

” § 5

Elektronik haberleşme; yönetmelik çıkarma yetkisi

(1) Bu yasaya dayanılarak çıkarılan idari işlemler, Mali Hizmetler Denetim Yasası’nın 4f maddesi uyarınca elektronik ortamda ilan edilebilir veya Mali Hizmetler Denetim Yasası’nın 4g maddesi uyarınca elektronik ortamda teslim edilebilir.

(2) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle yetkilendirilir,

 1. Bu Yasada atıfta bulunulan muhatapların bağlı olabileceği yönetmelikleri sağlamak,
 2. a) 1. paragrafta atıfta bulunulan usullere açık elektronik erişim; ve

 

 1. b) 1. paragrafta atıfta bulunulan prosedürleri kullanmak; ve
 2. daha ayrıntılı hükümler koymak

 

 1. a) elektronik haberleşmeye erişim konusunda ve
 2. b) Elektronik haberleşmenin uygulanması ve kullanılması için.

Federal Maliye Bakanlığı bu yetkiyi kanuni düzenleme ile değiştirebilir ve Federal Ajansa devredebilir.”

 1. 24a maddesinin 4. fıkrasının 1. cümlesindeki “yazılı olarak” kelimesi silinecektir.
 2. 26a maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5d maddesi eklenmiştir:

 

“5d.

Kripto saklama için özel yükümlülükler

 • 26b

Varlıkların ayrılması

(1) Kripto saklama faaliyetinde bulunan kuruluş, kripto varlıkların ve özel kriptografik anahtarların kuruluşun kripto varlıklarından ve özel kriptografik anahtarlarından ayrı tutulmasını sağlar. Birden fazla müşteriye ait kripto varlıkların bir paket halinde (müşterek saklama) saklanması halinde, müşterek olarak tutulan toplam varlıklardan her bir müşterinin hak sahibi olduğu payların her an belirlenebilmesi sağlanmalıdır.

(2) Kuruluş, müşterinin açık rızası olmaksızın, güvenli bir şekilde saklanan kriptovarlıkların ve özel kriptografik anahtarların kuruluşun kendi hesabına veya başka bir kişinin hesabına tasarruf edilememesini sağlar.”

 1. § Bölüm 29(1) cümle 2 numara 2 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
 2. a) (j) bendindeki “ve” kelimesi virgül ile değiştirilmiştir.
 3. b) (k) bendinde, sondaki nokta “ve” kelimesi ile değiştirilmiştir.
 4. c) Aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir:

“l) dağıtılmış defter teknolojisine dayalı piyasa altyapıları için bir pilot programa ilişkin ve (AB) 600/2014 ve (AB) 909/2014 sayılı Tüzükleri ve 2014/65/EU sayılı Direktifi (OJ L 151, 2.6.2022, s. 1) tadil eden 30 Mayıs 2022 tarihli ve (AB) 2022/858 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 3 ila 11. Maddeleri uyarınca, bundan etkilenen işlemlerin kurum tarafından sağlanması koşuluyla.”

 1. Madde 33(1), birinci cümle, (1)(c) bendinde, “kendi hesaplarına finansal araçlarla ilgilenen finansal hizmet kuruluşları söz konusu olduğunda ve kendi hesaplarına finansal araçlarla ilgilenen finansal hizmet kuruluşları söz konusu olduğunda” ifadeleri “kendi hesaplarına finansal araçlarla ilgilenen finansal hizmet kuruluşları” ifadelerinden sonra eklenir.

 

 1. 44. bölüme 5. paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 5a paragrafı eklenmiştir:

“(5a) Federal Mali Denetim Otoritesi ve Deutsche Bundesbank, bu tüzük uyarınca bilgi ve sunum talepleri söz konusu olduğunda, elektronik olarak sunulmasını zorunlu tutabilir ve iletim şekline ilişkin daha ayrıntılı hükümler belirleyebilir.”

 1. 46h maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 46i maddesi eklenecektir:

Ҥ 46i

Gözaltındaki kripto varlıkların tahsisi; ayrıştırma maliyetleri

(1) Bir kripto saklama işlemi kapsamında bir müşteri için saklamada tutulan kripto değerin müşteriye ait olduğu kabul edilir. Bu durum, müşterinin söz konusu değerin kurum veya üçüncü taraflar hesabına elden çıkarılmasına rıza göstermesi halinde geçerli değildir.

(2) 1. fıkra, müşterinin hak sahibi olduğu ortak saklama kapsamındaki kriptografik değerlerin payı ve münferit olarak tutulan özel kriptografik anahtarlar için mutatis mutandis uygulanır.

(3) Müşteri, kurumun varlıkları üzerindeki iflas işlemlerinde ayrıştırma talep ederse ve ayrıştırma kripto saklama işini yürüten başka bir kuruma devredilerek gerçekleştirilmeyecekse, müşteri ayrıştırma masraflarını üstlenir.”

 1. Bölüm 53i’nin ilk cümlesinde “yazılı olarak” kelimesinden sonra “veya elektronik olarak” kelimeleri eklenecektir.
 2. § Bölüm 53o(2) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) 1. cümledeki “yazılı olarak ve” sözcükleri silinecektir.
 4. b) 2. cümle yürürlükten kaldırılacaktır.
 5. Bölüm 53q’dan sonra aşağıdaki bölüm 6a eklenmiştir:

 

“6a.

 

(AB) 2022/858 sayılı Tüzük kapsamında DLT pilot programı

 • 53r Yargı Yetkisi

Federal Ajans, aşağıdaki madde anlamında yetkili bir makam olacaktır

2022/858 (AB) sayılı Tüzüğün 12(1) ila (3).

 • 53s

Madde 32’ye göre izin gerekliliğinden muafiyetler

(1) 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 8, 9 veya 10. Maddeleri uyarınca belirli bir yetki verilmiş olan 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 2. Maddesinin 5. Maddesi anlamında DLT piyasa altyapıları, sağlanan finansal hizmetin veya yürütülen bankacılık işinin belirli bir yetki kapsamında olduğu ölçüde Bölüm 32 uyarınca başka bir yetkilendirme gerektirmez.

(2) 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 4 (2) Maddesi uyarınca bir muafiyet temelinde özel ticaret yapan Alman Menkul Kıymetler Ticaret Kanunu’nun (Wertpapierhandelsgesetz) 67 (3) Maddesi kapsamındaki özel müşteriler, 2 numaralı Madde anlamında çok taraflı bir DLT ticaret tesisinin bir üyesi veya katılımcısı olarak

(AB) 2022/858 sayılı Tüzüğün 6. maddesi veya (AB) 2022/858 sayılı Tüzüğün 2. maddesinin 10. fıkrası anlamında DLT ticaret ve mutabakat tesisi, Madde 32 (1a) cümle 2 uyarınca bir lisans gerektirmez.

 • 53t

DLT mutabakat sistemleri ve DLT ticaret ve mutabakat sistemleri

Bu Kanunun MKK’lara ilişkin hükümleri, 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 2(7) maddesi anlamında DLT mutabakat sistemlerine ve 909/2014 sayılı Tüzük (AB) uyarınca bir yetkilendirmeye dayanan 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 2(10) maddesi anlamında DLT ticaret ve mutabakat sistemlerine de uygulanır.

 • 53u

2022/858 sayılı Tüzük (AB) kapsamındaki belgeler ve başvurular

(1) 2022/858 (AB) sayılı Tüzük uyarınca denetim makamına sunulacak belgeler Almanca ve denetim makamının talebi üzerine ek olarak İngilizce dilinde hazırlanır ve sunulur. Denetim makamı belgelerin veya bunların bazı kısımlarının yalnızca İngilizce olarak hazırlanmasına ve sunulmasına izin verebilir.

(2) 2022/858 sayılı Tüzük (AB) uyarınca başvurular Federal Ajans’a elektronik olarak sunulur. Elektronik iletim, Federal Ajans tarafından belirlenen bir veri formatında ve Federal Ajans tarafından belirlenen bir iletim kanalı üzerinden yapılır.

 • 53v

Organize piyasa işletmecisi

(1) Bu Bölümün hükümleri, 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 2(6) maddesinde tanımlandığı üzere bir DLT çok taraflı ticaret tesisi veya 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 2(10) maddesinde tanımlandığı üzere bir DLT ticaret ve mutabakat tesisi işlettikleri ölçüde organize piyasa operatörlerine de uygulanır.

(2) Denetim makamının 44. bölüm kapsamındaki yetkileri, (AB) 2022/858 sayılı Tüzük kapsamındaki gereklilikler söz konusu olduğunda, organize piyasaların işletmecilerine mutatis mutandis uygulanır.”

 1. § 57. bölüm aşağıdaki şekilde ifade edilir:

” § 57

Ceza yönetmelikleri

(1) 26b maddesine aykırı olarak kasıtlı veya ihmalkar bir şekilde kripto değerlerin veya özel kriptografik anahtarların ayrı tutulmasını, bir payın her zaman belirlenebilmesini veya kripto değerlerin veya özel kriptografik anahtarların burada belirtilen şekilde imha edilememesini sağlamayan herhangi bir kişi idari bir suç işlemiş olur.

(2) İdari suç, beş yüz bin Euro’ya kadar para cezası ile cezalandırılabilir. § İdari Suçlar Kanunu’nun 30. maddesinin 2. fıkrasının 3. cümlesi uygulanır.”

Madde 20

Holder Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik

 • 20 Mart 2009 tarihli Hamillerin Kontrolü Yönetmeliği’nin (Federal Kanun Gazetesi I s. 562, 688), en son 23 Haziran 2017 tarihli Kanun’un (Federal Kanun Gazetesi I s. 1693) 24. maddesinin 31. fıkrası ile değiştirilen 2. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Bildirimler, belgeler ve beyanlar denetim makamına ve Deutsche Bundesbank’ın ilgili kredi kuruluşu veya finansal hizmetler kuruluşundan sorumlu genel müdürlüğüne tamamen veya kısmen İngilizce olarak da sunulabilir. Denetim makamı her zaman bir tercümenin veya gerekçeli durumlarda onaylı bir tercümenin veya kamu tarafından atanmış veya yeminli bir tercüman veya çevirmen tarafından hazırlanmış bir tercümenin sunulmasını talep edebilir. § İdari Usul Yasası’nın 23. maddesinin 2. fıkrasının 3. ve 4. cümleleri mutatis mutandis uygulanır. Federal Enstitü’nün bir çeviri talep etmesi halinde, yalnızca Almanca versiyon yasal olarak geçerlidir. Denetim makamının eksiksiz bildirimin alındığını teyit etmeden önce bir çeviri talep etmesi halinde, bildirim ancak çevirinin denetim makamına veya Deutsche Bundesbank’ın ilgili kredi kuruluşu veya finansal hizmetler kuruluşundan sorumlu genel müdürlüğüne sunulması halinde Bankacılık Kanunu’nun 2c(1) maddesinin 9. cümlesi veya Sigorta Denetim Kanunu’nun 17(3) maddesi anlamında eksiksiz olacaktır. Federal Mali Denetim Makamının Bankacılık Kanununun 2c maddesinin 1a fıkrasının 3. cümlesi veya Sigorta Denetim Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının 3. cümlesi kapsamında ilave bilgilerle ilgili olarak bir çeviri talep etmesi halinde, çeviri Federal Mali Denetim Makamına ulaşana kadar bu bilgiler Federal Mali Denetim Makamına ulaşmış sayılmaz.”

 

 

Madde 21

 

Finansal Hizmetler Denetim Yasası Değişikliği

 

Son olarak 24 Haziran 2022 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 959) 21. Maddesi ile değiştirilen 22 Nisan 2002 tarihli Finansal Hizmetler Denetim Kanunu (Federal Kanun Gazetesi I s. 1310) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

 1. İçindekiler tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) § 4i’deki bilgilerden sonra aşağıdaki bilgiler eklenmiştir:

“§ 4jİngilizce iletişim”.

 

 1. b) § 16m’ye ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“§ 16m Haciz talebinin kaynağı; haciz miktarının ve vade tarihinin belirlenmesi; elektronik haberleşmeyi ödeme yükümlülüğü ve yönetmelik çıkarma yetkisi”.

 1. § 4d paragraf 1 cümle 2’de “anonim” kelimesinden sonra “ve İngilizce” kelimeleri eklenecektir.
 2. § 4i’den sonra gelmek üzere aşağıdaki § 4j eklenmiştir:

 

 

”              § 4j İngilizce Dil İletişimi

(1) Federal Enstitüye başvurular kısmen veya tamamen aşağıdaki şekilde de yapılabilir

İngilizce olarak. Federal Enstitü her zaman bir tercümenin veya gerekçeli durumlarda onaylı bir tercümenin veya kamu tarafından atanmış veya yeminli bir tercüman veya çevirmen tarafından hazırlanmış bir tercümenin sunulmasını talep edebilir. § İdari Usul Kanunu’nun 23. maddesinin 2. fıkrasının 3. ve 4. cümleleri bundan etkilenmez. Federal Enstitünün bir çeviri talep etmesi halinde, başvurunun sadece Almanca versiyonu yasal olarak geçerlidir.

(2) Elektronik ortamda İngilizce olarak sunulan bir başvurunun denetim makamının belirli bir şekilde hareket etmesi gereken bir süre sınırı belirlemesi amaçlanıyorsa, süre sınırı başvurunun İngilizce olarak alınmasından itibaren işlemeye başlar. Denetim makamının bir çeviri veya onaylı bir çeviri ya da kamu tarafından atanmış veya yeminli bir tercüman veya çevirmen tarafından hazırlanmış bir çeviri talep ettiği anda süre sınırının işlemesi askıya alınır. Bu gereklilikleri karşılayan bir çeviri mevcut olur olmaz askıya alma sona erer. § Medeni Kanun’un 209. maddesi mutatis mutandis uygulanır. Madde 4h, cümle 2 uyarınca çeviri talebinin iletilmesi için de aynen uygulanır.

(3) Elektronik ortamda İngilizce olarak alınan ve bir tarafın menfaati için yetkili makama karşı bir son teslim tarihini karşılamaya yönelik başvurular, İdari Usul Yasası’nın 23. maddesinin 4. fıkrasının 1. cümlesine bakılmaksızın, denetim makamı tarafından alındığı anda teslim edilmiş sayılır. Başvurunun alınmasından hemen sonra denetim makamı, denetim makamı tarafından belirlenecek makul bir süre içerisinde bir tercümenin veya onaylı bir tercümenin veya kamu tarafından atanmış veya yeminli bir tercüman veya çevirmen tarafından hazırlanmış bir tercümenin sunulmasını talep ederse, 1. cümlenin etkisi yalnızca tercümenin süre sınırı içerisinde alınması halinde ortaya çıkar. Bu hukuki sonuç son tarih belirlenirken belirtilir. Bölüm 4h, cümle 2 uyarınca çeviri talebinin iletilmesi için mutatis mutandis geçerlidir.

(4) Federal Denetim Otoritesinin yasal yönetmelikleri, kamuya yönelik olan ve yabancı piyasa katılımcılarını da ilgilendirebilecek formlar ve idari düzenlemeler Federal Denetim Otoritesi tarafından yayımlandıktan sonraki altı ay içerisinde İngilizce olarak da kullanıma sunulur. Yasal olarak sadece Almanca versiyon geçerlidir.

(5) Özel yasal düzenlemeler bundan etkilenmez.”

 1. § Bölüm 15(1)(10)(c) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Çift aa harfi aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

 

“bölüm 39(3) veya (4)’ün, her durumda bölüm 8(2), (3) veya (4) ile bağlantılı olarak veya

 • Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası’nın 19 (1) maddesinin 3. cümlesi,”.
 1. b) Çift bb harfi aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“alt bölüm (3) veya (4) kapsamındaki tedbirlerle bağlantılı olsun ya da olmasın, bölüm 8(2) veya Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası bölüm 19(1), üçüncü cümle,”.

 1. § 16m aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Başlık aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

 

Ҥ 16m

Haciz talebinin kaynağı; haciz miktarının ve vade tarihinin belirlenmesi; elektronik iletişim yükümlülüğü ve yönetmelik çıkarma yetkisi”.

 

 1. b) 4. ve 5. paragraflar aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

“(4) §§ 16e ila 16l uyarınca vergi ödemekle yükümlü olan kişiler, vergiyi ödemekle yükümlüdür.

Denetim makamı, denetim makamı farklı bir iletim yöntemi belirtmediği sürece, verginin belirlenmesi ve tarh edilmesi amaçları doğrultusunda gerekli olan bilgi, belge, bildirim, tebligat ve başvuruları denetim makamına elektronik olarak iletmekle yükümlüdür. Bu amaç için denetim makamı tarafından sağlanan bir elektronik iletişim usulünü kullanmak ve bu amaç için elektronik erişim kurmakla yükümlüdürler. Bu aynı zamanda aşağıdakiler uyarınca çıkarılan idari işlemler için de geçerlidir

 • 4f maddesi uyarınca elektronik olarak bildirilir veya 4g maddesi uyarınca elektronik olarak tebliğ edilir.

(5) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle, iletilen bilgi ve belgelerin içeriği, kapsamı ve şekli, elektronik iletişim usulüne erişim ve bu usulün kullanımı ile 4. fıkra uyarınca bilgi ve belgelerin veri formatları hakkında daha ayrıntılı düzenlemeler yapabilir. Federal Maliye Bakanlığı bu yetkiyi yasal düzenleme ile Federal Denetim Otoritesine devredebilir.

 

 1. c) Önceki 4. fıkra 6. fıkra haline gelir.
 2. d) Önceki 5. paragraf 7. paragraf olur ve 1. cümledeki “yazılı olarak” ibaresi “yazılı olarak veya elektronik ortamda” ibaresiyle değiştirilir.
 3. § Bölüm 16n(1)’in üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır: “Bölüm 16m(3) ila (6) mutatis mutandis uygulanacaktır.”

Madde 22

 

Kanuni Emir Çıkarma Yetkisinin Federal Mali Denetim Otoritesine (Bundesanstalt für Fi- nanzdienstleistungsaufsicht) Devredilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

 

En son 25 Mart 2022 tarihli Kanun’un 4. Maddesi ile değiştirilen 13 Aralık 2002 tarihli Kanuni Emir Çıkarma Yetkisinin Federal Mali Denetim Otoritesine Devredilmesine İlişkin Yönetmelik (Federal Kanun Gazetesi 2003 I s. 3) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. § 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 5 numarada, “uyarınca yasal araçlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “§ 5” ibaresi eklenir.

 

 1. b) 8 numaradaki “ve” kelimesi virgülle değiştirilecektir.
 2. c) 9. maddede “Yeniden Yapılandırma Fonu Kanunu” kelimesinden sonra “gibi” kelimesi eklenir.
 3. d) 9. maddeden sonra aşağıdaki 10. madde eklenmiştir:

“10. Finansal Hizmetler Yasası’nın 16m(5) bölümü uyarınca yasal emirler.

Performans Denetimi Yasası”.

 1. § 1a numara 1’e “§ 310a,” sözcükleri eklenir.
 2. § 1e aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“Federal Mali Denetim Otoritesi, Alman Federal Bankası ile istişare halinde ve kurumların merkez birliklerini dinledikten sonra Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası §§ 4a (2) cümle 1, 28 (4) cümle 1 ve 2 uyarınca yasal düzenlemeler yapmaya yetkilidir.”

 

Madde 23

 

Ödeme Kuruluşları Denetim Raporu Yönetmeliği Değişikliği

 

15 Ekim 2009 tarihli Ödeme Kuruluşları Denetim Raporu Yönetmeliği’nin (Federal Kanun Gazetesi I s. 3648) 3. maddesinin 3. fıkrasında (en son 12 Mayıs 2021 tarihli Kanun’un (Federal Kanun Gazetesi I s. 990) 7. maddesinin 38. fıkrası ile değiştirilmiştir) “2. cümle” ibaresi “3. cümle” olarak değiştirilecektir.

Madde 24

 

Ödeme Hesapları Yasasında Değişiklik

 

En son 9 Aralık 2020 tarihli Kanunun (BGBl. I s. 2773) 9(7) maddesi ile değiştirilen 11 Nisan 2016 tarihli Ödeme Hesapları Kanunu (BGBl. I s. 720) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. İçindekiler tablosunda, §§ 16 ve 17’deki bilgiler aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“§ 16Ödeme hesabı karşılaştırma web sitelerinin işletilmesi

 

 • 17Ödeme hesabı karşılaştırma web siteleri için gereklilikler, ödeme hizmeti sağlayıcıları için raporlama yükümlülüğü”.
 1. § Bölüm 2(6) aşağıdaki şekilde olacaktır:

“(6) İlgili ödeme hesabı hizmetleri, bir ödeme hesabıyla ilişkili hizmetlerdir.

Federal Finansal Denetim Otoritesi (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) tarafından 47(1) maddesi uyarınca yayınlanan bir ödeme hesabıyla bağlantılı en temsili hizmetlerin güncel listesinde yer alan hizmetler.

 

 1. § 16 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
 2. a) Başlık aşağıdaki şekilde olacaktır:

” § 16

Ödeme hesabı karşılaştırma web sitelerinin işletilmesi”.

 1. b) 1. paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki 1. paragraf eklenir:

“(1) Federal Ajans, en azından aşağıda belirtilen bilgileri içeren bir karşılaştırma web sitesi işletir

 • 17 tüketici için ücretsizdir. § Madde 18 buna göre uygulanacaktır. Karşılaştırma web sitesi “Ödeme Hesapları Yasası uyarınca karşılaştırma web sitesi” ibaresini taşıyacaktır. Diğer operatörler, 2. ve 3. paragraflar uyarınca bir karşılaştırma web sitesinin işletilmesi için kendilerini belgeleyebilirler.
 1. c) Mevcut 1. ve 2. paragraflar 2. ve 3. paragraflar haline gelir.
 2. d) 3. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. aa) “Paragraf 1”, “Paragraf 2” ile değiştirilmiştir. bb) “ve” kelimesi virgül ile değiştirilecektir.
 4. cc) “Sertifikasyon sembolü” kelimesinden sonra “ve sertifikasyon sembolünün

Federal Enstitü, 17(2) maddesi uyarınca bildirilen karşılaştırma kriterlerine ilişkin verileri ve bunları bu alt bölüm anlamında bir karşılaştırma web sitesinin işletilmesi amacıyla işlemek” ifadesi eklenecektir.

 1. § Madde 17 aşağıdaki şekilde değiştirilecektir:
 2. a) Başlık aşağıdaki şekilde olacaktır:

” § 17

Ödeme hesapları için karşılaştırma siteleri gerekliliği, ödeme hesapları için raporlama yükümlülüğü

lüsyon hizmet sağlayıcısı”.

 1. b) Mevcut metin 1. paragraf haline gelir ve “karşılaştırmak” kelimesinden sonra “(karşılaştırma kriterleri)” kelimeleri eklenir.
 2. c) Aşağıdaki 2. paragraf eklenmiştir:

“(2) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, karşılaştırma kriterlerine ilişkin verileri sağlamakla yükümlüdür.

denetim makamına 1. paragraf uyarınca bildirilir. Cümle 1 uyarınca bildirilen verilerdeki değişiklikler ve güncellemeler ile yeni sunulan hizmetler için karşılaştırma kriterlerine ilişkin veriler, geçerliliklerinden itibaren üç iş günü içerisinde denetim makamına bildirilir.

 1. § 19 aşağıdaki şekilde ifade edilir:

” § 19

Tüzük çıkarma yetkisi; idari düzenlemeler

(1) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle ve Federal Adalet Bakanlığı ve Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı ile mutabık kalarak, aşağıdaki hususlarda daha ayrıntılı düzenlemeler yapmaya yetkilidir

 1. §§ 17 ve 18’de belirtilen gerekliliklerin somutlaştırılması ve tamamlanması,
 2. Karşılaştırma web sitelerine ilişkin akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi gerekliliklerinin belirlenmesi,
 3. Karşılaştırma web siteleri için sertifika sembolünün korunması ve tasarımı, özellikle sunumu, bileşimi ve boyutunun yanı sıra
 4. Sertifika sembolünün kullanımı.

(2) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Adalet Bakanlığı ve Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı ile mutabık kalarak, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle, bu fıkranın ve buna dayanan yasal hükümlerin uygulanmasından sorumlu makam ve kurumları belirlemeye yetkilidir.

(3) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Adalet Bakanlığı ve Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı ile mutabık kalarak, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle, 16 ila 18. maddelerde belirtilen karşılaştırma sitelerine ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi için aşağıdaki konularda daha ayrıntılı düzenlemeler yapmaya yetkilidir

 1. İzin verilen veri taşıyıcıları, veri formatları ve iletim yolları da dahil olmak üzere, Madde 17 paragraf 1 uyarınca karşılaştırma kriterlerine ilişkin verilerin sağlanması veya iletilmesinin türü ve şekli ve ayrıca
 2. Karşılaştırma web sitelerinin operatörleri tarafından Federal Ajans’a sunulan verilerin alınması
 • Zamanlar, izin verilen veri taşıyıcıları, veri formatları, iletim yolları ve adres verileri de dahil olmak üzere karşılaştırma kriterlerine ilişkin olarak 17(2) maddesi uyarınca bildirilen veriler.

(4) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Adalet Bakanlığı ve Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı ile mutabık kalarak, bu fıkranın ve buna dayanan yasal hükümlerin yetkili makamlar ve kurumlar tarafından uygulanması için gerekli idari düzenlemeleri yapabilir.

(5) Federal Maliye Bakanlığı, (1) ve (3) numaralı fıkralarda öngörülen yetkilerini, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle Federal Enstitüye devretmeye yetkilidir; Federal Enstitünün yönetmeliği, Federal Maliye Bakanlığı, Federal Adalet Bakanlığı ve Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı ile mutabık kalınarak çıkarılır.

 1. 46. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinde 2 cümle 1’deki “für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt)” sözcükleri silinecektir.
 2. 48. maddenin 3. fıkrasının ilk cümlesinde “yazılı olarak” kelimesinden sonra “veya elektronik yollarla” kelimeleri eklenecektir.
 3. § Bölüm 53 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 4. a) Paragraf 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 5. aa) 5. maddeden sonra aşağıdaki 6. madde eklenmiştir:

“6. Bölüm 17(2), birinci cümleye aykırı olarak, Bölüm 19(1), numara 1 uyarınca bir yasal belge ile bağlantılı olarak veya Bölüm 17(2), ikinci cümleye aykırı olarak, bir rapor hazırlamaz veya bir raporu doğru, eksiksiz veya zamanında hazırlamazsa,”.

 1. bb) Önceki 6 ila 17 numaralar 7 ila 18 numara olacaktır.
 2. b) 2. paragrafta yer alan “1 ila 8 ve 10 numaralar” ibareleri “1 ila 8 numaralar” şeklinde değiştirilmiştir.

mer 1 ila 9 ve 11″ değiştirilecektir.

 1. Ek 4’te, “53002 Bonn “dan sonra “poststelle@bafin.de” kelimeleri eklenecek ve “www.bafin.de/basiskonto” eklenecektir.

 

Madde 25

Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası Değişikliği

Son olarak 25 Haziran 2021 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 2083) 5. Maddesi ile değiştirilen 17 Temmuz 2017 tarihli Ödeme Hizmetleri Denetimi Kanunu (Federal Kanun Gazetesi I s. 2446; 2019 I s. 1113) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

 1. İçindekiler tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) § 4’teki bilgilerden sonra aşağıdaki bilgiler eklenmiştir:

“§ 4aİdari işlemlerin elektronik iletimi; yönetmelik çıkarma yetkisi”.

 

 1. b) Bölüm 12’nin girişi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

“Bölüm 12

Şikayetler, Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözümü ve Toplu Tüketici Bilgileri”.

 1. c) Bölüm 62’deki bilgilerden sonra aşağıdaki bilgiler eklenecektir:

“§ 62a Toplu tüketici bilgileri”.

 

 1. § 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragraf, 1. cümle, 3. numarada yer alan “aşağıdaki hükümler uyarınca şubeler de dahil olmak

Alman Bankacılık Kanunu § 53 par. Almanya’da hem Alman Bankacılık Kanunu’nun 1. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinin 1. bendi anlamında mevduat faaliyeti hem de Alman Bankacılık Kanunu’nun Alman Bankacılık Yasası’nın 1. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesi anlamında mevduat işi ve

 • Alman Bankacılık Kanununun 1. maddesinin 1. fıkrasının 1, cümle 2, numara 2’de “yetkilendirilmiştir” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiştir” ibaresi eklenecektir.
 1. b) 2. paragraf, 1. cümle, 2. numarada “yetkilendirilmiş” ibaresinden sonra “Alman Bankacılık Kanunu’nun 53. maddesinin 1. paragrafı uyarınca Almanya’da hem Alman Bankacılık Kanunu’nun 1. paragrafının 1. fıkrasının 2. cümlesinin 1 numaralı bendi anlamında mevduat faaliyeti hem de Alman Bankacılık Kanunu’nun 1. paragrafının 1. fıkrasının 2. cümlesinin 2 numaralı bendi anlamında kredi faaliyeti yürütmek üzere yetkilendirilmiş şubeler de dahil olmak üzere” ibaresi eklenir.
 2. c) 15. paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 15a paragrafı eklenmiştir:

“(15a) Ödeme işlemi, ödeyici ile alacaklı arasındaki temel hukuki ilişkiye bakılmaksızın, fonların sağlanması, iletilmesi veya çekilmesi anlamına gelir.

 1. 3. § 3 paragraf 4 cümle 1’de yer alan “§ 19 anlamında” ibaresi “uyarınca” ibaresi ile değiştirilecektir.
 • Madde 1 paragraf 1 cümle 2 numara 2″

değiştirilmelidir.

 1. § 4’ten sonra aşağıdaki § 4a eklenmiştir:

 

Ҥ 4a

İdari işlemlerin elektronik iletimi; yönetmelikle yetkilendirme

(1) Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan idari işlemler

 • Finansal Hizmetler Denetim Yasası’nın 4f maddesi elektronik olarak ilan edilebilir veya Finansal Hizmetler Denetim Yasası’nın 4g maddesi uyarınca elektronik olarak tebliğ edilebilir. Kurumlar ile bu Kanun uyarınca başvuruda bulunan tüzel ve gerçek kişiler, Federal Mali Denetim Otoritesi farklı bir iletim kanalı belirlemediği sürece, 1. cümlede belirtilen idari dosyaların elektronik olarak alınması için Federal Mali Denetim Otoritesi tarafından sağlanan bir elektronik iletişim prosedürünü kullanmak ve bu amaçla elektronik erişimi açmakla yükümlüdür.

 

(2) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle, 1. fıkra uyarınca elektronik iletişim usulüne erişim konusunda daha ayrıntılı hükümler getirmeye yetkilidir,

uygulanması ve kullanımı hakkında. Federal Maliye Bakanlığı

Alman Merkez Bankası ile mutabık kalınarak düzenlenmiş olması kaydıyla, yetkisini kanuni bir emirle Bundesanstalt’a devredebilir.

 1. § Madde 10 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragrafın 1. cümlesindeki “yazılı” sözcüğü “veya elektronik” sözcükleriyle tamamlanır.
 3. b) 3. paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Başvurunun Federal Ajans tarafından alınmasından itibaren on iki ay içinde, Federal Ajansın başvuruyu bir ay içinde tamamlama talebine rağmen, Federal Ajansın başvuru hakkında karar vermesini sağlayacak yeterli bilgi veya belge mevcut değilse, başvuru reddedilir.”

 1. c) 8. paragrafın 2. cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilir:

“Federal Maliye Bakanlığı, kanuni düzenlemenin Deutsche Bundesbank ile mutabık kalınarak yapılması şartıyla, yetkiyi kanuni düzenleme ile Bundesanstalt’a devredebilir.”

 1. § Madde 11 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragrafın 1. cümlesindeki “yazılı” kelimesi “veya elektronik” kelimeleriyle tamamlanacaktır.
 3. b) Paragraf 2, cümle 2, numara 2’de, sondaki virgülden sonra “ödeme başlatma hizmetleri ve hesap bilgi hizmetleri için olduğu gibi, 16. ve 36. bölümler uyarınca sorumluluk durumunda sigorta kanıtı,” kelimeleri eklenecektir.
 4. c) 6. paragrafın 2. cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Federal Maliye Bakanlığı, bu yetkiyi, yasal düzenlemenin Alman Merkez Bankası ile mutabık kalınarak yapılması koşuluyla, yasal düzenleme ile Bundesanstalt’a devredebilir.”

 1. § Madde 14(3)’ün ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Federal Maliye Bakanlığı, kanuni emrin Deutsche Bundesbank ile mutabık kalınarak çıkarılması şartıyla, kanuni emirle yetkiyi Bundesanstalt’a devredebilir.”

 1. § Madde 15 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Paragraf 3, cümle 2 aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“Federal Maliye Bakanlığı, yetkiyi, yasal düzenlemenin Alman Merkez Bankası ile mutabık kalınarak çıkarılması şartıyla, yasal düzenlemeyle Bundesanstalt’a devredebilir.”

 

 1. b) Paragraf 4 cümle 2 yürürlükten kaldırılmıştır.
 2. c) Aşağıdaki 6. paragraf eklenmiştir:

“(6) Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun 297. maddesinin 1. fıkrası, 304. maddesinin 4. fıkrası ve 305. maddesinin 5. fıkrasının 4. cümlesi.

sermaye transferinin amacının 575/2013 sayılı Tüzüğün (AB) 72. Maddesi uyarınca öz fonların transferi olması halinde geçerli olmayacaktır.

 1. § Bölüm 19(1) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. cümleden sonra aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Federal Enstitü veya Alman Merkez Bankası, bu hüküm uyarınca bilgi talepleri ve ibraz durumunda elektronik ibrazı zorunlu tutabilir ve ibraz şekline ilişkin daha ayrıntılı hükümler belirleyebilir.”

 1. b) Yeni 5. cümlede “2. ve 3. cümleler” sözcükleri “3. ve 4. cümleler” sözcükleriyle değiştirilecektir.
 2. § Madde 24(3)’ün üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Federal Maliye Bakanlığı, kanuni düzenlemenin Federal Adalet Bakanlığı ile mutabık kalınarak yapılması şartıyla, yetkiyi kanuni düzenlemeyle Federal Enstitüye devredebilir.

 1. § Madde 25 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. fıkranın 4. cümlesindeki “yazılı olarak” ibaresi “yazılı olarak veya elektronik ortamda” ibaresiyle değiştirilmiştir.
 3. b) 5. fıkranın 2. cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Federal Maliye Bakanlığı, bu yetkiyi, yasal düzenlemenin Alman Merkez Bankası ile mutabık kalınarak çıkarılması şartıyla, yasal düzenleme ile Bundesanstalt’a devredebilir.”

 1. 26. maddenin 4. fıkrasında yer alan “yazılı olarak” ibaresi “yazılı olarak veya elektronik ortamda” şeklinde değiştirilecektir.
 2. Madde 28 Fıkra 4’ün üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Federal Maliye Bakanlığı, bu yetkiyi, yasal düzenlemenin Alman Merkez Bankası ile mutabık kalınarak çıkarılması şartıyla, yasal düzenleme ile Bundesanstalt’a devredebilir.”

 1. § Madde 29(3)’ün ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Federal Maliye Bakanlığı, kanuni emrin Deutsche Bundesbank ile mutabık kalınarak çıkarılması şartıyla, kanuni emirle yetkiyi Bundesanstalt’a devredebilir.”

 1. § Madde 34 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragrafın 1. cümlesindeki “yazılı” kelimesi “veya elektronik” kelimeleri ile tamamlanacaktır.
 3. b) 2. paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Başvurunun Federal Ajans tarafından alınmasından itibaren on iki ay içinde, Federal Ajans tarafından başvurunun bir ay içinde tamamlanması talebine rağmen, Federal Ajansın başvuruyu değerlendirmesini sağlayacak yeterli bilgi veya belge mevcut değilse Bundesanstalt’ın başvuru hakkında karar vermesi halinde, başvuru reddedilir.”

 1. c) 7. paragrafın 2. cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Federal Maliye Bakanlığı, kanuni emrin Deutsche Bundesbank ile mutabık kalınarak çıkarılması şartıyla, yetkiyi kanuni emirle Bundesanstalt’a devredebilir.”

 1. 38. maddenin 9. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi “yazılı olarak veya elektronik ortamda” şeklinde değiştirilecektir.
 2. 39. maddenin 3. fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “metin halinde” ibaresi “yazılı olarak veya elektronik ortamda” ibaresi ile değiştirilir.
 3. § 58(3) sayılı bölümün ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Federal Maliye Bakanlığı, bu yetkiyi, yasal düzenlemenin Alman Merkez Bankası ile mutabık kalınarak yapılması koşuluyla, yasal düzenlemeyle Bundesanstalt’a devredebilir.”

 1. 60’ıncı maddenin 2’nci fıkrasının birinci cümlesinde “yazılı olarak” kelimesinden sonra gelmek üzere “, elektronik ortamda veya Federal Enstitüde kaydedilmek üzere” kelimeleri eklenecektir.
 2. 61. maddenin 2. fıkrasının birinci cümlesinde “yazılı olarak” kelimesinden sonra gelmek üzere “,elektronik ortamda veya Federal Enstitüde kayıt için” kelimeleri eklenir.
 3. Bölüm 12’nin başlığı aşağıdaki şekilde olacaktır:

“Bölüm 12

Şikayetler; mahkeme dışı uyuşmazlık çözümü ve toplu tüketici bilgilendirmesi”.

 1. § 62’den sonra gelmek üzere aşağıdaki § 62a eklenmiştir:

Ҥ 62a

Toplu tüketici bilgileri

(1) Bundesanstalt, 2002/65/EC, 2009/110/EC ve 2013/36/EU sayılı Direktifleri ve (AB) 1093/2010 sayılı Tüzüğü tadil eden ve 2007/64/EC sayılı Direktifi ilga eden iç pazardaki ödeme hizmetlerine ilişkin 25 Kasım 2015 tarihli ve (AB) 2015/2366 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 106(1) maddesi uyarınca elektronik bilgi formunu yayımlamıştır (RG L 337, 23.12.2015, s. 35; L 169, 28.6.2016, s. 18). 1093/2010 sayılı Direktifleri tadil eden ve 2007/64/EC sayılı Direktifi ilga eden 25 Kasım 2015 tarihli ve 232366 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı (OJ L 337, 23.12.2015, s. 35; L 169, 28.6.2016, s. 18; L 102, 23.4.2018, s. 97; L 126, 23.5.2018, s. 10),

En son 18 Haziran 2021 tarihli 2021/1722 sayılı Yetkilendirilmiş Tüzük (AB) ile değiştirildiği şekliyle (OJ L

343 of 28.9.2021, p. 1) web sitesinde erişilebilir bir şekilde kolayca erişilebilir hale getirmek.

(2) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, 1. fıkrada atıfta bulunulan elektronik broşürü, ücretsiz ve erişilebilir bir şekilde, mevcut web sitelerinde ve şubelerinde, acentelerinde ve faaliyetlerini dışarıdan temin ettikleri kuruluşlarda basılı olarak kolayca erişilebilir hale getirir.”

 

Hukuk ve Bilişim Dergisi son sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir