Çiçek Sepeti Sigara İzmariti Kararı

Okuma Süresi: 3 Dakika

Makalemizde Çiçek Sepeti Sigara İzmariti Kararı  konusunu inceleyeceğiz.

Truf Paketinden Çıkan Sigara İzmaritine İlişkin Karar

İnternet ağı üzerinden hizmet aracılığı yapan www.ciceksepeti.com’ a truf paketi içerisinden sigara izmariti çıkması üzerine tüketici Esenler Tüketici Hakem Heyetine başvurmuştur. Tüketici ayıplı ürün teslim edilmesinden dolayı bedelin iadesini talep etmiştir. (çiçek sepeti)

6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Hakkındaki kanuna göre “Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.”

Bu madde doğrultu da hakem heyeti tüketicinin talebinin kabulüne ve bedelin iadesine karar vermiştir.

1.HUSUMET TESPİTİ

     1.1.Tüketici Mahkemesi’nin Kararı

www.ciceksepeti.com alan adlı e- ticaret firması bu kararı yerinde bulmayarak Tüketici Mahkemesi’nde dava açmış ve Tüketici Hakem Heyeti’nin almış olduğu kararın iptalini talep etmiştir. Tüketiciye ayıplı ürün teslim edilmesinden dolayı sorumlu olmadığını ileri sürmüştür. Tüketici Mahkemesi kararında e-ticaret firması ile tedarikçi firmanın kendi iç ilişkisi olduğunu ve rücu ilişkisine dayandığı için e-ticaret firmasını sorumlu tutmuştur.www.ciceksepeti.com ismine duyulan güveni gözeterek hakem heyetinin almış olduğu kararı yerinde bulmuş ve E-ticaret firmasının açmış olduğu davayı tedarikçi firmadan komisyon alması gerekçesiyle usul ve yasaya aykırı bularak davayı reddetmiştir.

     1.2. Adalet Bakanlığının Kararı

İlk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı, yürürlükteki hukuka aykırı oldukları ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir. 6100 sayılı HMK’ nın 363 maddesine dayanarak www.ciceksepeti.com adlı e-ticaret firması Adalet Bakanlığı’ na 17.03 2021 tarihli yazısı ile başvurmuştur.Uyuşmazlık konusu tüketicinin e-ticaret firması aracılığı ile alınan ürünün ayıplı olmasından kaynaklanmaktadır. E-ticaret firması, bedel iadesine karar verilen Tüketici Hakem Heyeti’nin kararının iptalini istemiştir. E-ticaret firması tüketicinin almış olduğu ayıplı malın sebebinin tarafı olmadığınıve sorumluğu tutulamayacağına ilişkin beyanlarda bulunmuştur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Hakkındaki Kanunda satıcı, ithalatçı, üreticinin, sağlayıcının tanımı yapılmıştır. İlgili maddeye göre;

  • Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
  • İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi, Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
  • Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
  • Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

E-ticaret firması’ nın hizmet sağlayıcı olduğunu ve tedarikçi ile arasındaki ilişkinin komisyon almasına dayandığını belirtmiştir.  6563 sayılı Elektronik ticaretin düzenlenmesine hakkındaki kanuna göre “Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerdir.”Aynı Kanunun bir diğer maddesinde “Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.” hizmet sağlayıcıların yükümlüklerinden bahsedilmiştir.

6563 sayılı kanunda 3,4,5,6,7,8 maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin usul ve esasları yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Bu kanun doğrultusunda 29457 sayılı ve 26.08.2015 tarihli Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcıve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında yönetmelik çıkartılmıştır. Yönetmeliğin Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri başlığı taşıyan üst başlıklı maddesinde yükümlülükleri bentler halinde düzenlenmiştir.

(1) Alıcı ve hizmet sağlayıcı arasında alım satım işleminin yapıldığı elektronik ticaret pazar yerlerini işleten aracı hizmet sağlayıcılar, kendileriyle ilgili olarak 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülükleri aynı usulle yerine getirir.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret ortamı sunduğu hizmet sağlayıcıya ilişkin bilgilerin, hizmet sağlayıcıya tahsis edilen alanda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkânları sağlar.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcının elektronik ticaret faaliyetine başlamasından önce 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

(4) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.”

2.SONUÇ

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirme sonucunda satıcı tarafın “Duman Pastanesi”, aracı hizmet sağlayıcı tarafın “www.ciceksepeti.com alan adına sahip e-ticaret firması” olduğu tespit edilmiştir.

Bu durumda aracı hizmet sağlayıcı tarafın hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup-olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı anlaşılmıştır.6563 sayılı kanun ve 29457 sayılı ve 26.08.2015 tarihli yönetmeliğin ilgili maddesine göre hizmet sağlayıcı firmanın malın ayıplı olmasından kaynaklı sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin karar vermesi gerektiğinitespit edilmiştir.

Yanılgılı değerlendirme sonucu verilen kararın doğru görmemiş ve Tüketici Mahkemesinin davanın reddi kararını yerinde bulmamıştır.

Yanılgılı değerlendirmiş olduğunu bu sebeple Adalet Bakanlığı kanun yararına temyiz talebini kabul etmiştir. Kararın sonucuna etkili olmamak üzere Tüketici Mahkemesi kararını bozmuştur.

3.KAYNAKÇA

3.1. 3170 sayılı 25.01.2022 tarihli resmi gazete

3.2. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-1.htm

3.3. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150826-10.htm

3.4. https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-yargitay-sigara-izmariti-cikan-paketten-e-14692061/

3.5. https://barandogan.av.tr/blog/mevzuat/hmk-madde-363-kanun-yararina-temyiz.html

3.6. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6563.pdf

E-ticaret ve Tüketici Hukuku makalemize buradan ulaşabilirsiniz.