E-Ticaret Kanununda Değişiklik

sosyal medya marka slogan e-ticaret kanununda değişiklik e-ticaret kanunu elektronik ticaret kanun teklifi karşılaştırmalı reklam marka hukuku sosyal medya hesaplarının mirasçılara intikali miras intikali
Okuma Süresi: 9 Dakika

6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİF’İNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

GİRİŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28.06.2022 Tarihinde 220 sayı ile sunulan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile  6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da çok önemli değişiklikler öngörülmüştür. Bu kapsamda ilgili değişiklikte; kanunun kapsamının dışında tutulan kurumlar, kanunun önceki halinde mevcut olmayan tanımlar, kanun kapsamında hukuka aykırı olarak değerlendirilen içerikler, bakanlığa verilen yetkiler, haksız ticari uygulamalar, hizmet sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri, e-ticaret şirketlerine lisans verilmesi ilişkin şartlar, yaptırımlar ve yürüklükten kaldırılan maddelere yer verilmiştir.  Neticeten ilgili değişikliklere aşağıda yer verilecek ve son olarak sonuç kısmı yazılacaktır. (e-ticaret kanununda değişiklik)

KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKER

1-Kapsam Dışı Kurumlar

 Teklifin 1’inci maddesi kapsamında seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları ile elektronik haberleşme işletmeleri elektronik ticaret hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret aracı  hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir.

2-Yeni Tanımlar

Düzenleme ile birlikte yeni tanımlar kanun kapsamına alınmıştır. Bu tanımların neler olduğu detaylı bir şekilde ifade edilmiştir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı ifade etmektedir.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı ifade etmektedir.

Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformlarını ifade etmektedir.

Elektronik ticaret pazar yeri: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamını ifade etmektedir.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan ve bu Kanun kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkân sağlayan bilgi sistemini ifade etmektedir.

Net işlem hacmi: İptal ve iadeler hariç olmak üzere, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için ise elektronik ticaret pazar yeri niteliğini haiz olmayan kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden belirli bir dönemde yapılan sözleşme ve verilen siparişler için düzenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerleri toplamını ifade etmektedir.

Ekonomik bütünlük: Bir kişinin, bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak paylarının en az yüzde yirmi beşine ya da oy haklarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararlan alabilecek payına sahip olmasını, şirket sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyeyi seçme hakkını haiz olmasını, kendi oy haklarının yanında bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer pay sahipleriyle birlikte oy haklarının çoğunluğunu oluşturmasını, bir ticaret şirketini sözleşmeye bağlı olarak hâkimiyeti altında bulundurmasını veya bu hallere bağlı olarak bu kişiyle bağlantılı tüm ticaret şirketleri ve bu kişiye ait işletmeler arasındaki ilişkiyi ya da pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın birden fazla ticaret şirketinin aynı kişi veya kişiler tarafından yönetilmesini ifade etmektedir.

3-Hukuka Aykırı İçerik

Teklifin 2’inci maddesi aracı hizmet sağlayıcıların hukuka aykırı içeriklerden sorumluluğunu düzenlemektedir. Bu bağlamda diğer kanunlarda aksi öngörülmedikçe aracı hizmet sağlayıcı hizmet sağlayıcı tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlere ilişkin hukuka aykırı içeriklerden sorumlu olmayacaktır.  Ancak, aracı hizmet sağlayıcının ilgili hukuka aykırılıktan haberdar olması halinde hem içeriği kaldırır hem de ilgili hukuka aykırılığı kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecektir.

4-Bakanlık Yetkileri

Teklifin 5’inci maddesi bakanlığın yetkilerini düzenlemektedir.

1-Kanunun uygulanmasını sağlamak için denetim yapmak, özel ve teknik konularda bilirkişi görevlendirmek konusunda yetkilidir.

 

2- Etkin ve adil rekabet ortamını korumak, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmak ve aracılık sözleşmesinde yer verilmesi zorunlu unsurları belirleme konusunda yetkilidir

3- Sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan almaya yetkilidir.

5-Elektronik Ticarette Haksız Ticari Uygulamalar

6563 Sayılı Kanunu’na eklenecek ek-1 maddesi ile elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar düzenlenmiştir.

1-Mal veya hizmet satışı karşılığında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin, en geç satış bedelinin elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde eksiksiz yapılmaması.

2-Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dâhil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması.

3-Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi ya da bu sözleşmenin açık, anlaşılır ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlanmaması.

4-Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi.

5-Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği halde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıdan bedel alınması

6-Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması.

6-Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri

6563 Sayılı Kanunu’na eklenecek ek-2 maddesi ile elektronik ticarette aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri düzenlenmiştir.

1-Aracı hizmet sağlayıcı, aracılık hizmeti sunduğu yerlerde kendisinin veya kendisi ile ekonomik bütünlük içinde olan kişilerin ve kurumların markaların kendisine ait pazarda satamaz. Bu malların satıldığı diğer pazarlara erişim imkanı sağlayamayacaktır. (Bu hüküm Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile kitap ve elektronik kitap okuyucuları hakkında uygulanmayacaktır.)

2-Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcının yazılı veya elektronik ortamda irade beyanını almadan hizmet sağlayıcıya ait ETBİS’e kayıtlı ana unsurları oluşturan markaları çevrimiçi bir şekilde pazarlamayacaktır.

3-Bir takvim yılındaki net işlem hacmi  on milyar Türk lirasının üzerinde olan  ve iptal ile iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için ayrıca ek yükümlülükler öngörülmüştür.

a)-Aracı hizmet sağlayıcı elde ettiği verileri sadece aracılık faaliyetlerini gerçekleştirirken kullanacak olup hizmet sağlayıcılarla rekabet için kullanmayacaktır.

b)-Hizmet sağlayıcının satışları sebebiyle elde edilen verilerin bedelsiz bir şekilde taşınmasına ve bedelsiz bir şekilde ulaşılmasına imkan sağlayacaktır.

  1. c) Aracı hizmet sağlayıcı, borsada kayden izlenen paylar hariç, şirket ortaklarının %5 ve katları olan pay devir ve edinimlerini, pay defterine işlendiği tarihten 1 ay içinde bakanlığa bildirecektir.

d)-Aracı hizmet sağlayıcı şirket kurması, kurulmuş şirketin paylarını devralması veya bu payları devretmesi halinde kuruluşta kuruluşun ticaret siciline tescilinden, devirde ise yine devrin pay defterine işlendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu işlemleri Bakanlığa bildirir

  1. e) Hizmet sağlayıcının mevzuata aykırılık içeren hususların tespitine yönelik işlemleri ve tespit edilen aykırılıkları bakanlıkça belirtilen şartlarda bakanlığa bildirecektir.

4- Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcı için ayrıca ek yükümlülükler öngörülmüştür.

  1. a) Aracı hizmet sağlayıcı, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oram uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilir.
  2. b) Aracı hizmet sağlayıcı, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oram uygulanmış tutarının otuz milyar Türk liralık kısmı için bu tutarın yüzde ikisine, otuz milyar Türk lirasının üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde üçüne kadar promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânları izleyen takvim yılında sunabilir.
  3. c) Hizmet sağlayıcının ticari ilişkilerini, alternatif kanlarını aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını, reklam yapmasını kısıtlayamaz. Buna imkan sağlauan hüme aracılık sözleşmesinde yer verilemez.

5 Bir takvim yılındaki net işlem hacmi  altmış milyar Türk lirasının üzerinde olan  ve iptal ile iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için ayrıca ek yükümlülükler öngörülmüştür.

  1. a) Aracı hizmet sağlayıcılar aracılık sunduğu pazar yerinde kredi kartıyla yapılan kredili ödemeler ve diğer ödemeler hariç olmak üzere ekonomik bütünlük içinde bulundukları bankaların ya da 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketlerin, kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunmasına imkân sağlayamaz.

b)Ekonomik bütünlük içinde bulunduğu 6493 sayılı Kanun kapsamındaki elektronik para kuruluşlarınca ihraç edilen elektronik paraların kabulüne ilişkin faaliyette bulunulmasına imkân sağlayamaz.

  1. c) 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile 18 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan araçlarla ilgili hizmetler sunamaz veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerce bu hizmetlerin sunulmasına imkân sağlayamaz.
  2. d) Aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışları ile elektronik ticaret dışındaki satışları hariç olmak üzere, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında eşya taşımacılığı, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunamaz.
  3. e) Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayamaz. Bu hizmetlerin kendisi veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişiler tarafından farklı elektronik ortamlarda verilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz.

6-Bu maddede belirtilen parasal eşikler ETBİS verileri kullanılarak her yıl hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılacaktır Artırımın yapıldığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oram en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

7-Bu hükümler, münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşıyan ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmaz

7-Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri

1-Hizmet sağlayıcı, ekonomik bütünlüğü olmayan hukuk sujelerinin yazılı veya elektronik ortamda irade beyanını almadan hizmet sağlayıcıya ait ETBİS’e kayıtlı ana unsurları oluşturan markaları çevrimiçi bir şekilde pazarlamayacaktır.

            2-Aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin hükümler uygun düştüğü ölçüde net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında kıyasen uygulanacaktır. Ayrıca, lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kendine ait elektronik ticaret ortamları üzerinden yurt dışına yaptığı satışlar hesaba dâhil edilmez.

3- Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında ilave olarak, aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin  maddenin üçüncü fıkrasında yer alan reklam ve promosyona ilişkin hükümler( (a) ve (b)  maddesi)  kıyasen uygulama alanı bulacaktır.

4- Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı hakkında ilave olarak, aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin  maddenin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler uygun düştüğü ölçüde( (a), (b) ve (ç)  kıyasen uygulanacak.)  kıyasen uygulama alanı bulacaktır

5- Elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara ilişkin ek- 3 maddesinde ifade edilen  hükümler toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret dışındaki satışlardan elde eden elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar hakkında uygulanmaz.

8-Elektronik Ticaret Lisansı

1-Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı İçin

Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Bakanlıktan lisans almak ve lisansını yenilemek zorundadır. Lisans alma başvurusu, hadlerin aşıldığı tarihi izleyen takvim yılının; lisans yenileme başvurusu ise eşikler aşıldığı sürece her takvim yılının mart ayı içinde yapılır (Ayrıca lisans ücretleri işlem hacimlerinin büyüklüğüne göre ayrıca belirlenecektir.

2-Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı İçin;

Bir takvim yılı içerisindeki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı on milyon adedin üzerinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı da faaliyetine devam edebilmek için Bakanlıktan lisans almak ve lisansını yenilemek zorundadır. Lisans alma başvurusu, hadlerin aşıldığı tarihi izleyen takvim yılının; lisans yenileme başvurusu ise eşikler aşıldığı sürece her takvim yılının mart ayı içinde yapılır.

3-Lisansa İlişkin Diğer Hususlar

Bu kapsamda belirtilen parasal eşikler yukarda da ifade edildiği üzere her yıl ETBİS verileri kullanılarak hesaplanan elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre artırılır. Artırımın yapıldığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin net işlem hacmine uygulanacak bu eşikler ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranı en geç şubat ayı içinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve ekonomik bütünlük içinde bulunduğu elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar hesaba dâhil edilmeyecektir.

Bu hükümler, münhasıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının markasını taşıyan ürünlerin bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler kapsamında satışa sunulduğu elektronik ticaret pazar yerleri hakkında uygulanmayacaktır.

9-Yaptırımlar ve Yürürlükten Kaldırılan Maddeler

6563 Sayılı Kanun’da yer alan idari yaptırımlar maddesi işbu teklifin 6’ıncı maddesiyle revize edilmiş ve ceza miktarlarında ve cezalarda revizeye gidilmiştir. (Bkz. Madde 6 Teklif)

6563 Sayılı Kanun’da yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin 10’uncu madde teklifin 4’üncü maddesi ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

10-İntibak Hükümleri

İntibak hükümleri geçici ikinci madde ile düzenlenmiş olup bu madde kapsamında yukarıda ifade edilen yükümlülüklere hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların uyum sürecini düzenlemektedir. Bu hükümlere göre kural olarak kanun 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup bazı düzenlemeler için farklı süreler öngörülmüştür. Bu kapsamda yukarıda ifade edilen aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri arasında yer verilen aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu yerlerde kendisinin veya kendisi ile ekonomik bütünlük içinde olan kişilerin ve kurumların markaların kendisine ait pazarda satamayacağı ve bu malların satıldığı diğer pazarlara erişim imkanı sağlayamayacağına ilişkin hükme, yine bir takvim yılındaki net işlem hacmi  altmış milyar Türk lirasının üzerinde olan  ve iptal ile iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı için öngörülen ek yükümlülükler ile diğer fıkralarda yer verilen eşya taşıma, taşıma işlemi organizatörlüğü ve posta hizmetlerine ilişkin yasaklara hem hizmet sağlayıcılar hem de aracı hizmet sağlayıcılar 01.01.2024’e kadar uymakla yükümlüdür. 01.01.2024 Tarihinden önce akdedilen ve 6 ay içinde kanuna uygun revizenin gerçekleştirilmediği sözleşmelerin ilgili hükümleri geçersiz olacaktır. Ayrıca, hem hizmet sağlayıcı, hem de aracı hizmet sağlayıcının lisans alma yükümlülüğü 01.01.2025 tarihinde başlayacaktır. Son olarak yukarıda ifade ettiğimiz üzere bu hususlar dışında değişiklikler 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Neticeten, ilgili değişiklikle birlikte 6563 sayılı Kanunda ciddi değişiklikler öngörülmüştür. Bu bağlamda öncelikle seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları ile elektronik haberleşme işletmeleri kanun kapsamının dışında tutulmuş; önceki düzenlemede yer almayan yeni tanımlara yer verilmiş; aksi öngörülmedikçe aracı hizmet sağlayıcının hizmet sağlayıcı tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlere ilişkin hukuka aykırı içeriklerden sorumlu olmayacağı ifade edilmiş; bakanlığın yetkileri genişletilmiş; elektronik ticarette yapılabilecek haksız ticari uygulamalara ilişkin örneklere yer verilmiş; aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcıya ilişkin yeni hükümlere yer verilmiş; kişisel verilerin korunmasına ilişkin 10’uncu madde yürürlükten kaldırılmış ve yaptırımlarda değişikliğe gidilmiştir. Kanımızca, bu konuda en önemli husus belirli işletmelerin kapsam dışında tutulması, haksız ticari uygulamalara yer verilmesi ve belirli eşiğin üstündeki e-ticaret hizmet sağlayıcılarına veya -ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına lisans alma zorunluluğu öngörmesidir. İlgili lisans tüketiciler nezdindeki güvenilirliği arttıracaktır. Ancak kanımızca, ilgili lisansın eşik bedelinin daha düşük olması gerekmektedir. Ayrıca, kanun sistematiği açısından haksız ticari uygulamaların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmesinin daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.

E-Ticaret Hukuku alanındaki tüm yazılarımız için bağlantıya tıklayınız.

AYRICA HUKUK VE BİLİŞİM DERGİSİ’NİN YENİ ÇIKAN SAYISINA BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

KAYNAKÇA

 1-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28.06.2022 Tarihinde 220 sayı ile sunulan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif