Elektronik Tahkim ve COVID-19

Elektronik Tahkim ve COVID-19

GİRİŞ

Milletlerarası ticarî tahkim, oldukça sık başvurulan istisnai bir yöntem olup kaynağı tarafların anlaşmasıdır.. Ticarî tahkime artan talep, hukukî düzenlemelerde, tahkimi devletin yargı makamlarının yanında bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olarak kabul etmek ve dikkat almak durumunda bırakmıştır.
Devlet yargısına alternatif olması, tarafların kendi rızaları ile başvurmaları ve yeknesak uluslararası düzenlemeler ile istikrar kazanmış ve kurumsal hale gelmiş olan milletlerarası tahkim uygulamaları nedeniyle tahkim tercih edilen bir yöntem hâline gelmiştir. Ayrıca, muhtelif millî kanunlarda da tahkim konusu ele alınarak milli hukuk prosedüründe yerini almıştır.. Örneğin, Türk Hukuku “Milletlerarası Tahkim Kanunu” adı altında özel bir kanun düzenlemiştir. Öte yandan hukukî güvenirliliği sağlamak ve bu vesile ile tarafların menfaati sağlamak için kalıcı hakem kuralları oluşturulmuştur.
Tahkimde uyuşmazlığın çözümü için devlet yargısından farklı olarak hakem veya hakemlerin verdiği karara bağlı kalınır. Bu nedenle, hakem kararı, taraflar arasındaki ihtilâfları sonuçlandırmak açısından mahkeme kararları ile aynı etkiye sahiptir. Tahkim, temelde uyuşmazlığın taraflarının bulundukları ülkenin yargı sistemine alternatif olarak kendi yargı sistemlerini seçmesine dayanmaktadır. Elektronik ticarî faaliyetlerinin artması, pandemic bir salgın haline gelen, Covid-19 sebebiyle birçok hukuki işler ikinci plana atılmış bulunmaktadır. Elbette devletlerin önceliği mücbir sebep olan Covid19 ile mücadele olmalıdır. Öte yandan ötelenen hukuki ,ticari uyuşmazlıklar da uzun vadede gerek devletler açısından gerek ticari hayat açısından hem bir iş yükü hem de ticari kayıp olacaktır. Elektronik tahkim sistemi, uzun vadede oluşacak iş yükü ve ticari kayıpları minimum hale getirebilecek alternatif sistemdir.
Sözkonu çalışma, elektronik tahkimin neden alternatif bir çözüm yöntemi olarak belirlenebileceği
üzerinedir.

A.MİLLETLERARASI TAHKİMİN TANIMI

Modern hukuk literatüründe tahkim, taraflar arasında doğmuş veya ileride doğması muhtemel olan muayyen hukuk uyuşmazlıklarını, devlet yargısı dışında taraflarca seçilen ve hakem (arbitrator) denen, tarafsız, özel şahıslar vasıtasıyla nihaî olarak karara bağlanmasını ifade etmektedir . Hakem veya hakemler uyuşmazlığın tarafları veya bunların temsilcileri tarafından seçilebilmektedir. Taraflar, ayrıca, hakemin veya hakemlerin tahkime uygulayacağı usûlü kendi aralarında belirleyebilmektedirler.Hakem kararları nihaî ve tarafları bağlayıcı niteliktedir. Karar, tarafların sunduğu iddia ve deliller ışığında alınmaktadır. Bazı durumlarda, geçerli bir kararın tanınması ve tenfizi için mahkeme kararı da gerekmektedir. Bu genel prensipler tahkimin içeriği, tarafların millîyeti, tahkim yeri, tahkim usûl hukuku ve uyuşmazlıkların karakterine göre değişebilmektedir.
Tahkim yoluyla uyuşmazlığı çözebilmek için, uyuşmazlığın tahkime uygun olması ve tarafların, aralarındaki ilişkiden doğmuş ya da doğacak uyuşmazlıkların tahkim ile çözülmesi hususunda yaptıkları bir anlaşmanın bulunması gerekmektedir.

Taraflar arasındaki esas anlaşmanın bir maddesi olabileceği gibi, esas anlaşmadan bağımsızbirşekilde de yapılabilmekteve tahkimanlaşmasışeklinde adlandırmaktadır. Bu sebeple tahkim, taraf iradelerine bağlı bir anlaşmazlık çözüm yöntemidir.

Bu anlamda milletlerarası tahkim asla devlet yargısıyla eşdeğer değildir. Ancak yaptığı yargılama ve  onuçlar açısından tıpkı devlet yargılaması gibi uyuşmazlıkların çözüm yönetimlerinden biridir.
Hakemlerin uyuşmazlık hâlinde temel aldıkları tek ölçü taraflar arasında yapılan anlaşma şartlarıdır. Antlaşma şartları dışındaki hiçbir millî ve milletlerarası hukuk normları dikkate alınmaz ve hakemlik müessesesi her davada farklı bir anlaşmayı esas aldığı için, evrensel ve değişmez hukuk kuralları oluşturmaz.
Tahkimin en önemli özelliği, muayyen hukukî ihtilâfların çözümlenmesinde kullanılan bir yargı metodu olduğudur. Mahkemeden farkı, bir lex fori‟ye sahip olmaması ve hakemin veya taraflar arasında akdedilen antlaşmadan hareketle ihtilâfı çözmeye çalışmasıdır.

Tahkimin en önemli özelliği, muayyen hukukî ihtilâfların çözümlenmesinde kullanılan bir yargı metodu olduğudur. Mahkemeden farkı, bir lex fori‟ye sahip olmaması ve hakemin veya taraflar arasında akdedilen antlaşmadan hareketle ihtilâfı çözmeye çalışmasıdır.

B. MiLLETLERARASI ELEKTRONİK TİCARİ TAHKİME İLİŞKİN GENEL
HUSUSLAR

İnternet,tahkim yargılamasını daha da kolaylaştıran bir yöntem olarak görülmektedir. Tahkim sürecini hızlandırmakta, somut olayın hakkaniyetine ulaşılmasında bilgi erişimini kolaylaştırmaktır. İnternetin ortaya çıkması ve gelişim süreci de tahkim yargılamasına bu anlamda doğrudan katkı sağlamaktadır.
İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet, insanların sürekli büyüyen bilgileri depolamak, paylaşmak ve kolayca erişmek istediklerinde ortaya çıkan bir teknolojidir. Bu teknolojinin yardımıyla, insanlar birçok alandaki bilgilere kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. Bu formda, internet bir bilgi denizine ya da büyük bir kütüphaneye benzetilmektedir. Pandemic bir salgın olan Covıd-19 sürecinde ticari ilişkilerin
internet ortamında gittikçe öneminin artmasından ötürü tahkimin de elektronik ticaretin çeşitlenmesine paralel olarak etkisinin artacak olması kaçınılmazdır.
GLOBAL DÜNYA:ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİ(E-TİCARET) konu başlıklı Elektronik ticaretle alakalı daha önce yapmış olduğumuz bir çalışma olduğu için bu çalışmamızda elektronik ticaret ile alakalı bilgi bununla sınırlı kalacaktır.

C.ELEKTRONİK TAHKİM

Elektronik ticarî tahkim konusu geleneksel tahkim ile aynı olan bir anlaşma türüdür. Ayrıca elektronik ticarî tahkime benzeyen uyuşmazlık çözümüne dair diğer bazı elektronik sistemler de bulunmaktadır
Doktrin ve yargıdaki içtihatlar doğrultusunda tahkim tanımı: ‘Anlaşmazlığın taraflarının tayin ettiği hakem veya hakemler üzerinden, kendileri nezdinde anlaşmazlığın bağlayıcı olarak çözülmesi için hukuk tarafından normal yargılama yollarından farklı olarak çizilen istisnai bir yöntemdir’ Bu durumda akıllara şöyle bir soru gelebilmektedir:
Geleneksel tahkim kavramı ile elektronik tahkim arasında farklılık var mıdır?
Özü itibariyle elektronik ticarî tahkim ile geleneksel tahkim benzerlik göstermektedir. Ancak tahkim usûlünün uygulandığı araçlar açısından birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Zira elektronik ticarî tahkimde geleneksel kâğıt veya yazı bulunmadığı gibi tarafların fizikî olarak katılımı da gerekmemektedir.
Elektronik ticarî tahkim internet, bilgisayar, faks ya da diğer modern iletişim araçları kullanılarak icra edilmektedir. Elektronik ticarî tahkimin yapılabilmesi için taraflar arasında uyuşmazlığa neden olan ve tarafları bağlayıcı bir anlaşmanın bulunması gerekmektedir. Yine bu anlaşma da çoğunlukla elektronik ortamda yapılmaktadır. Öyle ki gerek taraflar arasında gerekse elektronik ticarî tahkim kurulu ve merkezleri arasında yazışmalar elektronik posta üzerinden gerçekleşmektedir. Faaliyetlerini internet üzerinden yürüten bazı tahkim merkezlerinde bu yazışmalar elektronik formların doldurulması suretiyle
yapılmaktadır. Ardından internet üzerinde gerçekleştirilen oturumlar veya taraflar arasında karşılıklı elektronik tahkim (e-posta) gönderileri ya da elektronik araçlarla delil sunumu veya şahitlerin dinlenmesi suretiyle tahkim usûlleri elektronik ortamda yürütülmektedir.
Elektronik tahkim üç şekilde görülmektedir:
1- Bağlayıcı olmayan elektronik ticarî tahkim: Bu tahkim yöntemi geleneksel araçlarla icra edilen hakem kararlarının aksine, bağlayıcılık gücüne sahip değildir.
2- Koşullu bağlayıcı tahkim: Bu tahkim yöntemi anlaşmazlığın taraflarından birinin ya da her ikisinin alınan hakem kararını belirli bir süre içerisinde kabul etme veya reddetme hakkına sahip olduğu ve taraflardan biri reddetmedikçe veya her ikisinin kabul ettiğini ilan etmesi durumunda bağlayıcı hâle gelen tahkimdir.
3- Tabiatın itibarıyla bağlayıcı olmayan tahkim: Bu tahkim yöntemi millî mahkemeler tarafından alınan kararın gölgesinde kalan ve tarafları bağlayıcı kararlar alınmasını hedeflemeyen tahkimdir.
Elektronik ticarî tahkimde, tahkim talepleri, belgeler ve evraklar e-posta araçlığıyla yapılmaktadır. Tarafların bazı meseleleri görüşmek üzere buluşmak istemesi durumunda, bu buluşmalar internette konuşma ve diyalog odaları diye bilinen (hotroom) ortamlarda gerçekleştirilmektedir. İlgili tarafların uzaktan konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği toplantıda tahkim konusu ile ilgili farklı yanlar ele alınmaktadır.
Elektronik ticarî tahkimi ayrıcalıklı kılan ve ona farklı özellik veren ise bilişim teknolojisine dayalı modern iletişim araçlarının kullanılıyor olmasıdır.
Elektronik ticarî tahkimin geleneksel tahkimden ayrıldığı nokta, usûllerde modern iletişim araçlarının kullanılması olduğundan elektronik ticarî tahkim sayılması için; tahkim sürecinin tamamının elektronik araçlar üzerinden gerçekleştirilecek olması gerektiği mi, yoksa yargılamanın herhangi bir aşamasından mı elektronik araçların kullanılmasının elektronik ticarî tahkim denmesi için yeterli mi olacağı sorusu üzerinde durmak çalışmamız açısından önemli görülmektedir.
Doktrinde bu konuda görüş birliği bulunmamaktadır.
Bir görüşe göre, ister tamamında elektronik araçlar kullanılsın, isterse sadece belirli aşamalarında elektronik araçlar kullanılmakla yetinilsin, böyle bir tahkimin elektronik ticarî tahkim sayılacağı savunmaktadır. Zira elektronik araçların kullanımının sadece tahkim anlaşmasının yapılması veya tahkim konularının görüşülmesi sürecinde olması ve kalan aşamaların geleneksel yöntemlerle tamamlanması mümkündür
Bu görüşe sahip olanlara göre uyuşmazlıkların elektronik olarak çözümlenmesi, herhangi bir uyuşmazlığın farazî çözüm yeri olarak kısmen ya da tamamen internet ortamının tercih edilmesidir. Ancak bu uyuşmazlığın çözümüne dair tüm sürecin internet üzerinden gerçekleşmesi anlamını taşımamaktadır. Çünkü tahkim sürecinde epostanın iletişim aracı olarak kısmen kullanılması durumunda bile uyuşmazlığın çözüm sistemi elektronik sayılabilir.
Diğer görüşe göre ise tahkim süreci tamamen elektronik araçlarla gerçekleştirilmedikçe elektronik sayılmaz. Buna göre tahkim sürecinin modern iletişim araçları kullanılarak elektronik ticarî tahkim anlaşması ile başlanması, tahkim usûlerinin bu yöntemle devam etmesi ve taraflar ile hakemler buluşmaksızın ya da fizikî bir şekilde tahkim oturumları düzenlenmeksizin sonunda hakem kararının elektronik ortamda alınmasıdır. Bu görüşe sahip olanlar sadece usûllerde internetin kullanılması nedeniyle tahkimin elektronik olarak nitelendirilemeyeceğini söylemektedirler. Geleneksel tahkim işlemlerinde de çoğunlukla e-posta üzerinden birçok mesajlaşma yapılmaktadır. Doğal olarak sadece bu nedenle bir tahkim elektronik sayılmamaktadır. Dolayısıyla elektronik ticarî tahkim hükümlerinin sadece elektronik çalışmalarda kaynaklanan anlaşmazlıklar ile sınırlı kalması gerekmektedir.

C.3.MİLLETLERARASI ELEKTRONİK TİCARİ TAHKİMİ İLGİLRNDİREN
ULUSLARARSI ÖRGÜTLER

G.3.A.- Avrupa Birliği

Elektronik ticarî tahkimin önemi karşısında ülkeler ve farklı örgütleri, taraflara internet üzerinden bu tahkim yöntemine başvurma imkânı sağlayan kanunlar düzenlemeye çalışmaktadırlar. Keza Avrupa Birliği, üye ülkeleri, millî mevzuatlarında uyuşmazlıkları yargıya başvurmaksızın elektronik araçları kullanarak çözüme kavuşturmanın önüne hukukî cezalar koymama konusunda yönlendirmektedir.
Avrupa Birliği 31/200 sayılı E-Ticaret Yönergesi md. 1 uyarınca,üye ülkeler bilişim hizmetleri sağlayan ve bu hizmetlerden faydalananların uyuşmazlıkların mahkeme salonları dışında elektronik dünyanın elektronik araçları kullanılarak ve bilişim ortamı içerisinde çözmelerine izin vermektedir.

G.3.B. Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WİPO)

Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WĠPO), e-ticaret ile ilgili olarak, özellikle de fikrî mülkiyet, ticarî isim ve unvanlar ile ilgili olarak internet üzerinden uyuşmazlıkların çözümünde elektronik ticarî tahkim sisteminin geliştirilmesinde ve etkinleştirilmesinde büyük role sahiptir. Elektronik ticarî tahkim sistemi uygulanacak hukuk özgürce seçme imkânı tanırken, farklı buyruklara sahip olmalarına rağmen aynı yaptırımın uygulanma olanağı getirmektedir. Elektronik ticarî tahkim sisteminde fikrî mülkiyet hakları ile ilgili ticarî anlaşmazlıklar büyük bir hızla ve en düşük maliyetle çözülmektedir. Taraflara uzun zaman alan ve maliyetli yargı yöntemlerine alternatif çözümler sunulması gerçekten hayati bir durumdur. E-ticaret sözleşmelerinin önemin artması sonrasında, son yıllarda elektronik ticarî tahkime ihtiyaç daha da artmıştır. WĠPO tahkim ve aracılık merkezi, dünyanın her köşesinde gerçek kişiye ve şirketlere bahse konu uyuşmazlıkların çözümünde büyük destek sağlamaktadır.
WİPO, internet üzerinden isimlerin tescili ve kötüye kullanımı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde hızlı hizmetler sunması ile tanınmıştır. Örgüt bu hizmetleri org, net ve com gibi genel alanlarda sunduğu gibi yerel alanlarda da sağlamaktadır. Ticarî marka sahipleri örgütün internet sitesinde yer alan bölümleri doldurmak suretiyle şikâyetlerini gönderebilirler. Tüm bu süreçler internet üzerinden gerçekleştirilmekte
olup, kararlar iki ay gibi bir sürede sonuca varmaktadır.

G.3.C. Varsayılan Hakem (Magistrate Virtual)

Elektronik ticarî uyuşmazlıkların çözümünde internetin kullanıldığı ilk proje sayılmaktadır. Bu proje, internet kullanıcıları arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü hedefi Mart 1996’da ortaya konulmuştur. Hukukî olmayan mesaj ve dosyalardan zarar gören kimseler, farklı işletim sistemi ile ilgili şikâyetler ve işletim sistemleri karşısında tazminat talepleri de proje kapsamında yer almaktadır.
E-posta üzerinden sistemin hükümlerine tâbi olmayı talep eden uyuşmazlık tarafları arasında diyalog konusunda uzman Varsayılan Hakem (Magistrate Virtual), uyuşmazlığı yetmiş iki saat içerisinde çözüme kavuşturur. Burada hakem tarafından alınan kararın, ancak tarafların kabul etmesi durumunda hukukî değer taşımaktadır.

Merkezin hizmetleri bugüne kadar ücretsiz olarak sağlamaktadır.

G.3.D. Elektronik Mahkeme (Cyber Tribunal)

Elektronik Mahkeme, eylül 1996’da Kanada‟da Montreal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Hukuk Araştırmaları Merkezinde oluşturulmuştur. Elektronik Mahkemede tahkim talebinin başlangıcından, yargılama esnasındaki usullere birlikte hakem kararının internet sitesinde kayda geçmesi suretiyle son buluncaya kadar ki tüm muhakeme, Mahkemenin internet sitesi üzerinden elektronik olarak
gerçekleştirilmektedir.

Mahkeme, sistemin güvenilirliğini ispatlamak adına e- ticarette faaliyet gösteren ve gerekli mahkeme koşullarını içeren internet sitelerinin onay belgelerini yayınlamıştır.
Burada adları geçen internet siteleri veya sorumluları, kullanıcıları ile yaşadıkları uyuşmazlıkları Elektronik Mahkemenin sistem ve projeleri doğrultusunda çözmüşlerdir.
Quebec Mahkemesi, hem İngilizce hem de Fransızca olarak uyuşmazlık çözüm hizmetleri sunmaktadır. Zira mahkeme bu iki dilin birlikte kullanıldığı bir bölgede yer almaktadır. Böylece Mahkeme, Latin sistemi ile İngiliz Amerikan sistemlerini bir araya getirmekte ve dolayısıyla e-ticaret ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm yolları noktasında birbirinden farklı hukukî kültürlere ait sistemlerin hukukî kurallarını bir araya getirmektedir. Öte yandan bu mahkeme, uzmanlık veya uygulama alanlarının genişliği ile de öne çıkmaktadır. Tartışmalı elektronik ticarî işlemler müellif hakları, ifade özgürlüğü ve özel yaşam ile ilgili uyuşmazlıklara da bakmaktadır.
Bu durum mahkemenin ilgi alanlarının sınırsız olduğu anlamına gelmemektedir.
Sadece yeni teknoloji hukuku ile ilgili konuları ele almaktadır. Öte yandan Mahkeme, davaları sadece aracılık ve tahkim yöntemi ile değerlendirmektedir. Gördüğü davalardaki veri gizliliğini şifreleme yöntemi ile garanti altına almaktadır. Aracılık hizmetini veren hakemler, yargı alanında uzman hukukçular ve teknisyenler listesinden Mahkeme sekreteri tarafından seçilmektedir.

SONUÇ

Elektronik tahkim, sanal alanlarda gerçekleşen uyuşmazlıkların çözümüne uygun birçok özellik taşımaktadır. Millî kanunların ve milletlerarası sözleşmelerin elektronik tahkim oturumlarının geçerliliğini ve ilgili hükümleri kabul ederek, hakemlerin görevini kolaylaştırması ve uyuşmazlıkların çözüm sürecini hızlandırması, böylece özellikle de e-ticaret alanında faaliyet gösteren ticari çıkarların gerçekleştirilmesi ve genel anlamda milletlerarası ticaretin gereksinimlerinin ve çıkarlarının sağlanması gerekmektedir.
Ayrıca, millî yargı mercileri tarafından elektronik tahkimin gerek geleneksel tahkim kurallarına bağlı olması, gerekse özel hukukî düzene sahip olması suretiyle destek olması gerekmektedir. Zira elektronik tahkimin başarısı, gönderilen tebligat, gerçekleştirilen oturumlar, karşılıklı veri paylaşımı, talep ve savunmaların sunulması ve ardından hakem veya hakemler tarafından hakem kararının alınacağı görüşmelerin icra edilmesi noktasında modern elektronik araçların kullanımının kabul edilmesi suretiyle
normal yargının göstereceği desteğe bağlı bulunmaktadır. Elektronik hakem kararının meşruiyeti ve delil niteliği kazanması açısından bu destek zaruridir.
Modern iletişim cihaz ve araçlarının, özellikle de bilgisayar ve internetin kullanımını kontrol altında tutan gelişmiş hukukî ve teknik sistemlerinin oluşturulması gerekmekte ve yargı mensuplarına eğitim seminerleri verilerek, modern iletişim teknikleri, e-ticaret ve bu ticaretten doğan uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemler alanında yenilikleri takip edebilecek geniş bilişim bilgisine sahip adli
kadroların oluşturulması gerekmektedir. Böylece yargı elektronik tahkim yönteminin maruz kaldığı zorluk ve engellerin hukukî çözümlerini bulabilecektir.

Yazının Tamamını, aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz:

https://www.academia.edu/42649695/ELEKTRONİK_TAHKİM_UYGULAMALARI_VE_COVID-19_SALGINININ_ELEKTRONİK_TAHKİME_YANSIMALARI_AYŞE_DİMDİK_

KAYNAKÇA
AKINCI Ziya, Milletlerarası Tahkim, 4.Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul: 2016
ATALI Murat, Internet Ortaminda Tahkim ve Usûl Hukuku Sorunlari, Subat 2007,
Sayı. 60, et. 13-11-2018, “http://www.eakademi.org/incele.asp?‟‟.
BİÇKİN İnci, Hakem Sözleşmesi Ve Hakem Yargılaması, TBB Dergisi, Sayı. 67, 2006,
12.12.2018,“http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-67-282”.
BİÇGİN İnci, Elektronik İmza Ve Elektronik İmza İle İlgili Yasal Düzenlemeler, TBB
Dergisi, Sayı. 63, 2006, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-63-210”.
EMEK Uğur, Uluslararası Ticarette Tahkim Prosedürü, Devlet Planlama TeĢkilatı,
5.6.1999, et.10.10.2018, “file:///C:/Users/SOFT_OFFICE/Downloads/tahkim%20(4).pdf”
ERDEM Sitesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca İç Tahkim, Nisan 2012, et.
6.12.2018,“http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukukpostasi/
hukuk-muhakemeleri-kanunu-uyarinca-ic-tahkim–i/”
MOHAMMED Bashdar Abdullah Mohammed, Milletlerarası Ticari Tahkimde
Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı OlarakElektronik Ticari Tahkim,Uludağ Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı,Bursa;2019
ŞANLI Cemal/ESEN Emre/FİGANMEŞE İnci Ataman, Milletlerarası Özel Hukuk,
Vedat Kitapçılık, 5.Bası, İstanbul 2016.
ŞANLI Cemal, Milletlerarası Ticarî Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara:1986.