AYDINLATMA METNİ

HUKUK VE BİLİŞİM DERGİSİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Hukuk ve Bilişim Dergisi (“Hukuk ve Bilişim Dergisi”) ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Hukuk ve Bilişim Dergisi web adresinde (www.hukukvebilisim.org) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

 

 • Hukuk ve Bilişim Dergisi faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, kullanıcılar, internet sitesi, e-mail gibi kanallardan; yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin ettiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve T.C. Anayasası’na göre hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

 

 • Kişisel veriler Hukuk ve Bilişim Dergisi tarafından; firma faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Hukuk ve Bilişim Dergisi bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütlmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile ilgili kişilerin görüşünün alınması ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması, Hukuk ve Bilişim Dergisi’e ait veya Hukuk ve Bilişim Dergisi tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Hukuk ve Bilişim Dergisi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.

 

 • Hukuk ve Bilişim Dergisi web sitesi üzerinden, yalnızca yorum, yazı, talep ve şikâyet başvuruları için kullanıcı bilgileri alınmaktadır.

 

 • Hukuk ve Bilişim Dergisi, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Hukuk ve Bilişim Dergisi, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir. Hukuk ve Bilişim Dergisi, içeriklere yapılan 3. Kişilerin yorumlarından, hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir. Sorumluluk tamamen veri sahibine aittir.

 

 • Hukuk ve Bilişim Dergisi web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Hukuk ve Bilişim Dergisi  sisteminde var olan ve kullanıcılera ait her türlü kişisel bilgi, kullanıcı onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca kullanıcı bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda kullanıcı bilgileri paylaşılabilecektir. Bu kapsamda, zorunlu olarak Google Analytics ve WordPress ile veriler paylaşılmaktadır.

 

 • Kullanıcılarimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Kullanıcılarimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Hukuk ve Bilişim Dergisi sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

 

 • Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Hukuk ve Bilişim Dergisi tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 • Hukuk ve Bilişim Dergisi, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Hukuk ve Bilişim Dergisi‘nın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Hukuk ve Bilişim Dergisi, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Hukuk ve Bilişim Dergisi ’nin talimatları doğrultusunda, Hukuk ve Bilişim Dergisi ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

 

 • Hukuk ve Bilişim Dergisi Gazete web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Hukuk ve Bilişim Dergisi sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Hukuk ve Bilişim Dergisi sorumluluk üstlenemez.

 

 • Hukuk ve Bilişim Dergisi web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Hukuk ve Bilişim Dergisi ‘ne aittir. Hukuk ve Bilişim Dergisi web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Hukuk ve Bilişim Dergisi ’da saklıdır.

 

 • KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Hukuk ve Bilişim Dergisi üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

vii. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Hukuk ve Bilişim Dergisi tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, başvuru esnasında doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle birlikte; Hukuk ve Bilişim Dergisi’e  (Veri Sorumlusu) bizzat başvuru yaparak, İlgili Kişi sıfatıyla bildirim ve isteklerinizi, “ Ali ERŞİN”e “05413169621” telefon veya dergi@hukukvebilisim.org e-posta adresinden yapabilirsiniz.

 

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Hukuk ve Bilişim Dergisi ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

 

Hukuk ve Bilişim Dergisi web sitesine kullanıcılarımızın/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Hukuk ve Bilişim Dergisi   bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Uygulanacak Hukuk

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) Hukuk ve Bilişim Dergisi tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, Ankara Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.