Marka Tescilinin Sağladığı Haklar

Okuma Süresi: 2 Dakika

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar

Marka Tescili Nedir?

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda marka ‘bir işletmenin ürün veya hizmetlerinin diğer işletmelerden ayıracak yazı, şekil, sayı vb. işaretler’ olarak ifade edilmiştir. Marka tescili ise markanın da yasal güvence altına alınarak üçüncü kişilere karşı hak iddia edebilme durumudur. Markayı tescil ettiren kişi ise marka sahibi olarak adlandırılmaktadır.

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar

Sınai Mülkiyet Kanunu tescili yapılan markaları korumakta ve marka sahibine çeşitli haklar sağlamaktadır. Bu haklar SMK’ nın ‘Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları’ başlıklı yedinci maddesinde düzenlenmiştir.

SMK md. 7/2’ ye göre:

Marka sahibinden izin almaksızın ‘’Tescilli markayla aynı herhangi bir işaretin,

tescil kapsamına giren mal yada hizmetlerde kullanılması;

Tescilli marka ile aynı yada benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal yada hizmetlerle aynı yada benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması;

Aynı, benzer yada farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı yada benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek yada ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.’’ eylemleri gerçekleştirilirse marka sahibi fiilin önlenmesini talep edebilir.

SMK md. 7/3’ e göre:                

‘’İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması;

İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi;  

İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi;

İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması; işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması;

İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması; İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.’’

Sayılan fiillerin işaretin ticareti olarak kullanılması durumunda marka sahibi md. 7/2 uyarınca yasaklama yetkisini kullanabilmektedir.

Ancak marka sahibi, üçüncü kişiler ticari hayatın olağan akışına uygun olarak ve dürüstçe kullandığı takdirde markanın kullanımını engelleyememektedir. İlgili eylemler SMK md. 7/4

‘’Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi;

Malların yada hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına veya diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması;

Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.’’ Olarak sayılmıştır.

Marka sahibi üçüncü kişilere söz konusu haklarını marka tescilinin yayım tarihinden itibaren karşı yöneltebilmektedir.

Fikri mülkiyet hukuku alanındaki tüm yazılarımızı bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Hukuk ve Bilişim Dergisi’nin Yeni Sayı’sını okumak için bağlantıya tıklayınız.

Yazar: Suzan ÖZTÜRK

KAYNAKÇA

  • 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
  • Duygun Taşkın, Markanın Tescili, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021.