ALMANYA BLOKZİNCİRİ HAKKINDA YASA TASARISI ÇEVİRİSİ – 2

Okuma Süresi: 32 Dakika

Makalemizde Almanya Blokzinciri Hakkında Yasa Tasarısı çevirisi incelenmektedir.

Almanya Blokzincir Üzerinde Hisse Senedi İmkanı Veren Yasa Tasarısı Çevirisi – 2 (26-29. Madde)

Almanya Federal Maliye Bakanlığı ve Federal Adalet Bakanlığı’nın Geleceğe Dönük Yatırımların Finansmanına İlişkin Kanun Taslağı

(Gelecek Finansman Yasası – ZuFinG)

(Yasanın Orjinal İsmi: Future Financing Act – ZuFinG)

Madde 26

Menkul Kıymetler Kuruluşları Yasası Değişikliği

En son 3 Haziran 2021 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 1568) 9. Maddesi ile değiştirilen 12 Mayıs 2021 tarihli Menkul Kıymet Kuruluşları Kanunu (Federal Kanun Gazetesi I s. 990) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. İçindekiler tablosunda 78. bölümle ilgili bilgilerden sonra aşağıdaki bilgiler eklenecektir:

Bölüm 7a

2022/858 sayılı Tüzük (AB) kapsamında DLT pilot programı

 • 78a Sorumluluk
 • 78b § 15 uyarınca izin gerekliliğinden muafiyetler

 

 • 78 (AB) 2022/858 sayılı Tüzük kapsamındaki belgeler ve başvurular”.
 1. § Bölüm 78(1) cümle 3 numara 5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) (e) bendinde, “ve” kelimesi virgül ile değiştirilmiştir.
 3. b) (f) bendinde, sondaki nokta “ve” kelimesi ile değiştirilmiştir.
 4. c) Aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir:

“g) Dağıtık defter teknolojisine dayalı piyasa altyapıları için bir pilot programa ilişkin ve (AB) 600/2014 ve (AB) 909/2014 sayılı Tüzükleri ve 2014/65/EU sayılı Direktifi tadil eden 30 Mayıs 2022 tarihli ve (AB) 2022/858 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 3 ila 11. Maddeleri (OJ L 151, 2.6.2022, s. 1).”

 1. 78. maddeden sonra aşağıdaki 7a bölümü eklenmiştir:

“Bölüm 7a

2022/858 sayılı Tüzük (AB) kapsamında DLT pilot programı

 • 78a Yetkinlik

Federal Ajans, 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 12(1) maddesi anlamında yetkili makam olacaktır.

 • 78b

Madde 15’e göre izin gerekliliğinden muafiyetler

(1) 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 8. veya 10. maddesi uyarınca özel bir yetki verilmiş olan 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 2. maddesinin 5. fıkrası anlamında DLT piyasa altyapıları, sağlanan yatırım hizmetinin özel yetki kapsamında olması koşuluyla, bölüm 15 uyarınca ek bir yetkilendirme gerektirmez.

(2) 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 2. maddesinin 6. fıkrası anlamında çok taraflı bir DLT ticaret tesisinin veya 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 2. maddesinin 10. fıkrası anlamında bir DLT ticaret ve takas tesisinin bir üyesi veya katılımcısı olarak 2022/858 sayılı Tüzüğün (AB) 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bir muafiyet temelinde özel ticaret yapan Alman Menkul Kıymetler Ticaret Kanunu’nun (Wertpapierhandelsgesetz) 67. maddesinin 3. fıkrası anlamında özel müşteriler, Madde 15 (4) cümle 1 uyarınca bir lisans gerektirmez.

 • 78c

2022/858 sayılı Tüzük (AB) kapsamındaki belgeler ve başvurular

(1) 2022/858 (AB) sayılı Tüzük uyarınca denetim makamına sunulacak belgeler Almanca ve denetim makamının talebi üzerine ek olarak İngilizce dilinde hazırlanır ve sunulur. Denetim makamı belgelerin veya bunların bazı kısımlarının yalnızca İngilizce olarak hazırlanmasına ve sunulmasına izin verebilir.

(2) 2022/858 sayılı Tüzük (AB) kapsamındaki başvurular Federal Ajansa elektronik olarak sunulur. Elektronik iletim, Federal Ajans tarafından belirlenen bir veri formatında ve bir iletim aracıyla gerçekleştirilir.

Madde 27

Alman Yatırım Kanunu Değişikliği

 

Son olarak 19 Haziran 2022 tarihli Kanunun (BGBl. I s. 911) 8. Maddesi ile değiştirilen 4 Temmuz 2013 tarihli Kapitalanlagegesetzbuch (Alman Yatırım Kanunu) (BGBl. I s. 1981) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. § 7b (2) cümle 3’te “Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz” kelimesinden sonra “elektronik olarak” kelimesi eklenecektir.
 2. § 19 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) 1. fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 1a fıkrası eklenmiştir:

“(1a)Federal Daire, 1. fıkra uyarınca eksiksiz bir bildirimin alındığını, bildirimde bulunması gereken kişiye gecikmeksizin, ancak alındıktan sonra en geç iki iş günü içinde teyit eder.”

 1. b) 5. paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki 5a paragrafı eklenmiştir:

“(5a)(1) ve (5) alt bölümleri uyarınca bildirimler, belgeler ve beyanlar tamamen veya kısmen İngilizce olarak da sunulabilir. Denetim makamı herhangi bir zamanda bir çevirinin veya gerekçelendirilmiş durumlarda onaylı bir çevirinin ya da kamu tarafından atanmış veya yeminli bir tercüman veya çevirmen tarafından hazırlanmış bir çevirinin sunulmasını talep edebilir. § İdari Usul Yasası’nın 23. maddesinin 2. fıkrasının 3. ve 4. cümleleri mutatis mutandis geçerlidir. Federal Enstitünün bir çeviri talep etmesi halinde, yalnızca Almanca versiyon yasal olarak bağlayıcı olacaktır. Denetim makamının tam bildirimin alındığını teyit etmeden önce bir çeviri talep etmesi halinde, bildirim ancak çeviri denetim makamına sunulduktan sonra 2. paragrafın ilk cümlesi anlamında tamamlanmış olur. Federal Mali Denetim Otoritesi’nin aşağıdakiler anlamında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması halinde

 • Alman Bankacılık Kanunu’nun 2c maddesinin 1a fıkrasının 3. cümlesi bir çeviri gerektirdiğinden, çeviri Federal Mali Denetim Otoritesi tarafından alınana kadar bu bilgiler Federal Mali Denetim Otoritesi tarafından alınmaz.”
 1. Bölüm 53(5)’in ikinci cümlesindeki “yazılı olarak” kelimesi silinecektir.
 2. 223. maddenin 1. paragrafının 2. cümlesindeki “yazılı” kelimesi silinecektir.
 3. § 231. Bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 4. a) 1. paragrafın ilk cümlesinde, 3. maddeden sonra aşağıdaki 3a maddesi eklenmiştir:

“3a. 2. ve 3. maddelerin gerekliliklerini karşılamayan ve yenilenebilir enerjilerden elektrik, gaz veya ısı üretimi, taşınması veya depolanması için tesislerin inşasına yönelik ve uygun olan gelişmemiş arazi, eğer satın alma sırasında değeri Fon’da halihazırda tutulan diğer gelişmemiş arazilerin değeri ile birlikte Fon’un değerinin yüzde 15’ini aşmıyorsa;”.

 1. b) 3. fıkraya bir virgül ve “21 Temmuz 2014 tarihli Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nun (Federal Kanun Gazetesi I s. 1066), 8 Ekim 2022 tarihli Kanun’un (Federal Kanun Gazetesi I s. 1726) 8. maddesiyle son kez değiştirilen 21. maddesinin 3. fıkrası anlamında yenilenebilir enerjilerden enerji üretmeye hizmet eden veya elektrikli araçlar veya elektrikli bisikletler için şarj istasyonları için gerekli olan” kelimeleri eklenecektir.
 2. c) 4. paragrafta yer alan “2, 3, 5 ve 6 numaralı” ifadeleri “2, 3, 3a, 5 ve 6 numaralı” ifadeleri ile değiştirilir.
 3. d) Aşağıdaki 6. paragraf eklenmiştir:

“(6) (1)(3a) paragrafında atıfta bulunulan tesisler ve (3) paragrafında atıfta bulunulan nesneler-

Özel amaçlı gayrimenkul fonu için sermaye yönetim şirketi aynı zamanda

işletilmektedir.”

 1. § Bölüm 260b aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragrafta, 1. maddeden sonra aşağıdaki 1a maddesi eklenmiştir:

“1a. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, gaz veya ısı üretimi, taşınması veya depolanması için tesisler,”.

 1. b) 2. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. aa) 1. maddede “altyapı proje şirketleri” kelimesinden sonra gelmek üzere “ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, gaz veya ısı üretimi, nakli veya depolanması için tesisler” kelimeleri eklenir.
 3. bb) 2. paragrafta, “altyapı proje şirketi” kelimesinden sonra gelmek üzere “veya yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, gaz veya ısı üretimi, nakli veya depolanması için tesis” kelimeleri eklenecektir.
 4. c) 4. paragrafta, “altyapı proje şirketi” kelimesinden sonra bir virgül ve “yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, gaz veya ısı üretimi, taşınması veya depolanması için tesisler,” kelimeleri eklenecektir.
 5. Bölüm 284(2)(2)’ye aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir:

“k) Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik, gaz veya ısı üretimi, taşınması veya depolanmasına yönelik tesisler,”.

Madde 28

Sigorta Denetleme Yasasında Değişiklik

Son olarak 19 Aralık 2022 tarihli Kanunun (Federal Kanun Gazetesi I s. 2606) 8. Maddesi ile değiştirilen 1 Nisan 2015 tarihli Sigorta Denetleme Kanunu (Federal Kanun Gazetesi I s. 434) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. İçindekiler tablosunda 310. bölümle ilgili bilgilerden sonra aşağıdaki bilgiler eklenmiştir:

“Bölüm 310a Elektronik iletim; düzenleme yapma yetkisi”.

 1. § Madde 17 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) 1. paragraf, 1. cümle, 1 numaradan önceki cümlenin giriş kısmı ve 2. paragrafta “yazılı olarak” kelimesi her durumda silinecektir.
 3. b) 3. paragraf ve 4. paragrafın 1, 4 ve 5. cümlelerinde “yazılı olarak” kelimesinden sonra “veya elektronik olarak” kelimeleri eklenecektir.
 4. 18. maddenin 3. paragrafının 1. ve 3. cümlelerinde yer alan “yazılı olarak” ibareleri “yazılı olarak” ibareleri ile değiştirilecektir.

“veya elektronik olarak” ibaresi eklenmiştir.

 1. Bölüm 62(1), ikinci cümle, numara 6’da “ve 308 ve 310. bölümler” sözcükleri virgülle değiştirilecek ve “308 ve 310. bölümler ve 310a bölümü uyarınca bir yasal belgenin hükümleri” sözcükleri eklenecektir.

 

 1. § Bölüm 126(2) aşağıdaki şekilde olacaktır:

“(2) Mali yılın bitiminden üç ay sonra, sigorta alt kuruluşu

Denetim makamı, mali yıl içerisinde varlıklar listesine yapılan girişler hakkında bilgilendirilir; yönetim kurulu, girişlerin doğruluğunu tasdik eder.

 1. 166(1) maddesinin altıncı cümlesinde “yazılı olarak” sözcüğünden sonra “veya elektronik yollarla” sözcükleri eklenir.
 2. § Bölüm 191 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 3. a) Birinci cümlesindeki “134(4)” ibaresi “134(5)” olarak değiştirilmiştir.
 4. b) Üçüncü cümledeki “bölüm 134(3)” ifadesi “bölüm 134(4)” ifadesi ile değiştirilmiştir.
 5. 225. bölümün dördüncü cümlesinde yer alan “bu bölümün ve 332. bölümün hükümleri” ifadesi “bu bölümün, 332. bölümün ve 310a bölümü kapsamındaki bir yasal belgenin hükümleri” ifadesi ile değiştirilir.
 6. Bölüm 293(1), birinci cümledeki “ve bölüm 303, 305, 306, 310 ve 333” sözcükleri virgül ve “bölüm 303, 305, 306, 310 ve 333 ve bölüm 310a altındaki bir yasal belgenin hükümleri” sözcükleri ile değiştirilecektir.
 7. 305. bölüme aşağıdaki 8. paragraf eklenir:

“(8) Denetim makamı, bu belge kapsamındaki bilgi ve üretim talepleri durumunda

elektronik dosyalamayı zorunlu kılar ve iletim şekline ilişkin daha ayrıntılı hükümler belirler.”

 1. 310. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 310a maddesi eklenmiştir:

Ҥ 310a

Elektronik iletim; yönetmelikle yetkilendirme

(1) Federal Maliye Bakanlığı, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yönetmelikle, Federal Mali Denetim Otoritesinin sorumluluk alanı için Federal Mali Denetim Otoritesine sunulacak gerekli belgelerle birlikte bildirimlerin, raporların, başvuruların ve diğer bilgilerin elektronik olarak sunulması ve elektronik iletişim usullerinin kullanılması zorunluluğunu ve usulünü düzenlemeye yetkilidir

 1. bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yasal emirler uyarınca ve
 2. 295(1) sayılı bölümde atıfta bulunulan Avrupa Birliği tüzükleri ve bu tüzüklerin ve 2009/138/EC sayılı Direktifin uygulanmasına yönelik olarak kabul edilen tasarruflar uyarınca.

(2) 1. paragraf uyarınca yasal araçla, özellikle

 1. Federal Ajansa elektronik olarak bildirimde bulunma yükümlülüğü için hangi elektronik iletişim prosedürünün kullanılacağı ve Finansal Hizmetler Denetim Yasasının 4f ve 4g bölümleri anlamında bir elektronik iletişim prosedürüne erişim yükümlülüğü de dahil olmak üzere, bu prosedürün kullanımına ilişkin hangi hükümlerin uygulanacağına dair düzenlemeler yapılır ve ayrıca
 2. 1. fıkranın 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca yapılacak bildirimlerin türü, kapsamı, zamanı, şekli ve veri formatı hakkında daha ayrıntılı düzenlemeler yapılır.

(3) Federal Maliye Bakanlığı, (1) ve (2) numaralı fıkralar kapsamındaki yetkisini, Federal Konseyin onayını gerektirmeyen bir yasal düzenlemeyle Federal Enstitüye devredebilir.”

 

Madde 29

Beşinci Mülkiyet Oluşumu Yasası Değişikliği

En son 20 Kasım 2019 tarihli Kanun’un (Federal Kanun Gazetesi I s. 1626) 11. Maddesi ile değiştirilen 4 Mart 1994 tarihli versiyonuyla (Federal Kanun Gazetesi I s. 406) Beşinci Mülkiyet Oluşumu Kanunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 1. § Madde 13 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 2. a) Paragraf 1, cümle 1 aşağıdaki şekilde ifade edilecektir:

“Çalışan, 15. maddenin 1. fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri uyarınca verilerin 3. maddenin 3. fıkrasında atıfta bulunulan işletme, kurum veya alacaklıya aktarılmasına rıza göstermişse, 2. fıkra uyarınca çalışan tasarruf ödeneğine hak kazanır; 2(1)(4) ve (5) maddelerine uygun olarak yatırılan sermaye oluşturan yardımlar söz konusu olduğunda, bu durum yalnızca gelirinin 17.900 Euro’luk ya da Gelir Vergisi Yasası’nın 26b maddesine uygun olarak birlikte değerlendirilmesi durumunda 35.800 Euro’luk sınırı aşmaması halinde geçerli olacaktır. ”

 

 1. b) 2. paragrafta yer alan “400 Avro” ibaresi “1 200 Avro” olarak değiştirilecektir.
 2. Madde 17’ye aşağıdaki 17. paragraf eklenmiştir:

“(17) Madde 13(1), birinci cümle ve (2)’nin … maddesinin … versiyonunda yer alan

… (BGBl. I p. ) [insert: Madde, tarih ve bu Kanunun referansı] ilk kez uygulanacak

31 Aralık 2023 tarihinden sonra yatırılan sermaye oluşturan faydalar için zaman.”

Madde 30 Yürürlüğe giriş

(1) 2. paragrafa tabi olmak kaydıyla, bu Yasa yayımını takip eden gün yürürlüğe girer.

(2) 7. ve 8. maddeler, 16. maddenin 1 ila 4. fıkraları, 6. ve 8. fıkraları, 17. madde ve 29. madde 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Gerekçe

A.            Genel kısım

I.             Düzenlemelerin amacı ve gerekliliği

Ülkemizin neredeyse eşi benzeri görülmemiş ölçekte yatırımlara ihtiyacı var. Değişen koşullar altında refahımızı güvence altına almanın ve aynı zamanda toplumu ve ekonomiyi dijitalleşmeye ve iklim korumaya hızla adapte etmenin tek yolu budur. Alman sermaye piyasasının performansını güçlendirmek ve güçlü bir Avrupa finans merkezinin önemli bir parçası olarak Alman finans merkezinin çekiciliğini arttırmak gerekiyor. Özellikle inovasyonun itici gücü olan yeni kurulan şirketler, büyüme şirketleri ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) sermaye piyasasına ve öz sermaye artırımına daha kolay erişimi sağlanmalıdır.

Talep tarafını (sermaye yatırımı olarak hisse senetlerinin teşviki) ve arz tarafını (Almanya’da borsaya kayıtlı şirket sayısının arttırılması) güçlendirmek için hisse senetleri ve borsaya kayıtlı menkul kıymetler sermaye yatırımı olarak daha cazip hale getirilmelidir. Bu nedenle, mali piyasa denetim hukukunda, özellikle gelişmekte olan ve daha küçük şirketlerin halka açılmasını kolaylaştırmak amacıyla, kotasyon prosedürleri ulusal hukuk kapsamında mümkün olduğunca basitleştirilmelidir. Öz sermaye edinimini kolaylaştırmak amacıyla şirketler hukukuna eklemeler yapılması da mümkündür.

Genel hüküm ve koşulların kontrolü, uluslararası standartlara göre lisansa tabi finansal kuruluşlar arasındaki sözleşmelerin yasal olarak güvenli bir şekilde hazırlanmasının önünde bir engel olarak görülmektedir. Bu sözleşmelerin yasal açıdan güvenli bir şekilde hazırlanması, reel ekonomiye yönelik güvenilir finansman seçenekleri için de bir ön koşuldur. Bu amaçla, finansal hizmet sağlayıcıları arasındaki sözleşmeler için AGB kontrolünden dar kapsamlı bir muafiyet sağlanacaktır.

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde, özellikle toplumu ve ekonomiyi iklim korumasına hızlı bir şekilde adapte etmek ve enerji dönüşümünü ilerletmek için ek yatırımlara ihtiyaç vardır. İklim hedeflerine ulaşmak için, yenilenebilir enerjilerden elektrik üretimi veya taşınması için tesislerin inşası kamu yararına ve kamu güvenliğine hizmet etmektedir. Alman Sürdürülebilir Finans Stratejisi uyarınca Alman hükümeti, sürdürülebilir yatırımlar için net çerçeve koşulları belirleyerek finans sektörünü desteklemektedir. Bu nedenle özel sektörden gelen yatırımlar için iyileştirmeler başlatılacaktır. Aynı zamanda, gelecekte tüm uygun çatı yüzeyleri güneş enerjisi için kullanılacaktır. Bu, yeni ticari binalar için zorunlu ve yeni özel binalar için kural haline gelecektir. Örneğin, Almanya’da açık uçlu gayrimenkul fonları tarafından satın alınabilecek ve elde tutulabilecek araziler üzerindeki binalara şu anda güneş enerjisi tesisleri yerleştirilebilir. Buna ek olarak, yenilenebilir enerjilerden elektrik, gaz veya ısı üretimi, taşınması ve depolanması için münhasıran tesislerin bulunduğu araziler, açık uçlu gayrimenkul fonları için henüz izin verilen varlıklar değildir. Bununla birlikte, yenilenebilir enerjilerin üretildiği mülklerin iklim hedeflerine ulaşılmasıyla ilgisi yoktur. Bu nedenle, özel sektör yatırımları için amaçlanan iyileştirmeler doğrultusunda, açık uçlu gayrimenkul fonlarının sağlayıcılarının, fon mülklerinin (binaların) karbon ayak izini azaltmak amacıyla yatırımcıları için yenilenebilir enerjilere daha fazla yatırım yapmaları da kolaylaştırılmalıdır.

Almanya’yı bir finans merkezi olarak daha cazip hale getirmenin bir başka yönü de diğer Avrupa ülkeleriyle eşit bir oyun alanı yaratmaktır. Bu bağlamda Alman finans sektörü için KDV açısından dezavantajlardan sıklıkla bahsedilmiştir.

Almanya’daki fonların yanı sıra büyük finansmanlarda sendika liderleri için de. Ancak mali piyasa hukukundaki mevcut kitle fonlaması sorumluluk düzenlemesi de diğer Avrupa üye ülkelerine göre daha katıdır. Bu rekabetçi dezavantajları telafi etmek için diğer Avrupa üye ülkelerindeki yasal çerçeveye uyum sağlanması gerekmektedir.

Alman finans piyasası ve bir iş yeri olarak Almanya da dijitalleşme, daha az bürokrasi ve uluslararasılaşma yoluyla hem ulusal hem de uluslararası şirketler ve yatırımcılar için daha cazip hale gelmelidir. Kripto varlıklara yönelik yasal çerçevenin daha da geliştirilmesi, Almanya’nın bu geleceğin teknolojisi için yasal olarak daha güvenli bir yer haline gelmesine katkıda bulunmalıdır.

Buna özellikle blok zinciri teknolojisine dayalı hisse ihraçlarının mümkün kılınması da dahildir. Koalisyon anlaşması bu yasama döneminde elektronik hisse senetlerinin yürürlüğe girmesini öngörmektedir (5833-5835. satırlar “Dijital finansal hizmetler medya kesintileri olmadan işlemelidir; bunun için yasal çerçeveyi oluşturacağız ve elektronik menkul kıymet ihraç etme imkanını hisse senetlerine de genişleteceğiz”). Şu anda Elektronik Menkul Kıymetler Kanunu (eWpG) yalnızca hamiline yazılı tahvillerin elektronik olarak ihraç edilmesine izin vermektedir (ve Alman Yatırım Kanunu (Kapitalanlagegesetzbuch) eWpG’ye atıfta bulunarak yatırım fonu hisselerinin elektronik olarak ihraç edilmesine izin vermektedir). İki tür elektronik menkul kıymet vardır: Merkezi kayıt menkul kıymetleri (merkezi menkul kıymetler deposu veya bir saklama bankası tarafından tutulan merkezi bir sicile kayıtlı) ve kripto menkul kıymetleri (blok zinciri teknolojisi veya benzer teknolojiler aracılığıyla tutulan bir sicile kayıtlı).

Dijitalleşmenin ilerletilmesi sürecinde, Almanya’da finansal piyasa denetim yasalarında modern bir idari kültüre katkıda bulunmak da gereklidir. Dijital çözümlerin tutarlı kullanımı, kurumlar, şirketler ve vatandaşlar için süreçleri basitleştirmeli ve aynı zamanda bürokrasiyi azaltarak ve etkinlik ve verimliliği daha da artırmak için koşullar yaratarak Federal Finansal Denetim Otoritesinin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistung, BaFin) temel görevlerini güçlendirmelidir. Bu nedenle mevcut yasa, denetim yasalarında bu çabaları zorlaştıran düzenlemeleri uyarlamayı ve daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Son zamanlardaki genişlemelere rağmen, çalışan hisse sahipliğine yönelik vergi çerçevesi, özellikle yeni kurulan sektör tarafından çok dar olarak algılanmaktadır. Yeni kurulan bir şirketin başarısı büyük ölçüde yüksek nitelikli profesyonelleri çekmesine bağlıdır. Bu nedenle, yeni kurulan şirketler için vasıflı çalışanlara şirkette bir hisse vermek özellikle önemlidir. Yenilikçi katılım biçimlerinin teşvik edilmesi ve çalışanların ekonominin üretken sermayesine daha güçlü bir şekilde katılımı, çalışanların hisse sahipliği çalışanların servet birikimine katkıda bulunduğundan, genel olarak Federal Hükümetin de önemli bir kaygısıdır. Bu hedef, yeni kurulan şirketlerin çalışanları kendilerine çekmelerini ve onları daha uzun süre ellerinde tutmalarını kolaylaştıracak vergi önlemleriyle desteklenecektir.

Bu ve bu yasada hisse senedi yatırımıyla ilgili olarak yapılan diğer değişikliklerle, Almanya’da hala zayıf olan hisse senedi kültürü daha da teşvik edilecektir. Amaç, uzun vadeli hisse senedi yatırımları varlık birikimini güçlendirebileceği ve enflasyona karşı koruyabileceği için daha fazla vatandaşın hisse senetlerine yatırım yapmasıdır. Hisse senetlerine daha fazla yatırım yapılması aynı zamanda şirketlere de fayda sağlar çünkü şirketler daha kolay sermaye artırımı yapabilir. Bu da daha yüksek yatırımlar yapılmasını sağlar ve kriz dönemleri için güvenlik tamponları oluşturur.

 II.           Taslağın temel içeriği

Sermaye piyasasına erişim ile ilgili düzenleyici gereklilikler basitleştirilecektir. Örneğin, bir halka arz için asgari piyasa değeri şu anda 1,25 milyon avrodan 1 milyon avroya düşürülecektir. Daha önce gerekli olan ihraç acentesi eş başvuru sahibi olmadan kotasyon için başvuruda bulunmak mümkün olacaktır.

Sermaye piyasası yoluyla öz sermaye artırımı imkanı, şirketlerin halka açılması için temel bir işlev ve önemli bir teşviktir. Bu bağlamda, nama yazılı hisselerin esas sözleşmede birden fazla oy hakkı ile donatılmasına izin verilerek, özellikle büyüme aşamasındaki şirketler ve yeni kurulan şirketler için daha esnek bir yapı mümkün kılınmalıdır. Bu, kurucuların halka açılmasının önündeki olası bir engeli ortadan kaldırırken aynı zamanda yatırım ve inovasyon fırsatlarını da güçlendirecektir. Çoklu oy hakkına sahip hisselerin yetkilendirilmesi, azınlık ve yatırımcıların korunmasını sağlamak üzere yasal düzenleme teklifleriyle desteklenmektedir.

Buna ek olarak, sermaye artırımları belirli koşullar altında kolaylaştırılacak ve uygulamaları hızlandırılacaktır. Örneğin, Anonim Şirketler Kanunu’nda rüçhan haklarının basitleştirilmiş bir şekilde hariç tutulmasına ilişkin sınır, sermayenin yüzde 10’undan yüzde 20’sine yükseltilecektir. Ayrıca, birleşme durumunda şarta bağlı sermaye ve çalışanların ve yönetim üyelerinin rüçhan hakları için sınırlar sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 10’dan yüzde 60 ve yüzde 20’ye yükseltilecektir. Ayrıca, Alman Anonim Şirketler Kanunu’nun (AktG) 255. maddesi uyarınca sermaye tedbirlerinde ihraç fiyatının miktarının uygunluğuna ilişkin anlaşmazlıkların artık kaçınma davaları bağlamında kabul edilmemesi ve bunun yerine değerleme davalarında karara bağlanması planlanmaktadır.

Yasa tasarısı, nama yazılı hisselerin gelecekte eWpG kapsamında her iki elektronik menkul kıymet biçiminde, yani merkezi kayıt menkul kıymetleri ve kripto menkul kıymetleri olarak ihraç edilebileceğini öngörmektedir. Bununla birlikte, hamiline yazılı hisselerin kripto menkul kıymetler olarak da ihraç edilmesi, şirketler ve kara para aklama yasası kapsamında bir dizi soruyu gündeme getirecektir, bu nedenle hamiline yazılı hisselere ilişkin yasa tasarısı, elektronik ihracın merkezi kayıt menkul kıymetleriyle sınırlandırılmasını öngörmektedir. Elektronik hisse senetlerinin uygulamaya konulması için eWpG ve Anonim Şirketler Kanununda seçici değişiklikler yapılması yeterlidir. eWpG en başından itibaren, elektronik hisselerin daha sonra sorunsuz bir şekilde uygulamaya konulabileceği şekilde formüle edilmiştir. Elektronik hisselerin uygulamaya konulmasıyla bağlantılı olarak denetim yasasında değişiklik yapılması gerekli değildir. Özellikle, Federal Finansal Denetim Otoritesi (BaFin) tarafından sicil tutan kuruluşların denetlenmesi, yalnızca elektronik hamiline yazılı tahvillerin değil, aynı zamanda (veya yalnızca) elektronik nama yazılı hisselerin de bir kripto menkul kıymet siciline girilmesi gerçeğiyle değişmez.

Kripto Varlık Piyasalarına (MiCA) ilişkin yasama kanunu, kripto saklama kuruluşlarının iflası durumunda müşteri varlıklarının korunmasına ilişkin hükümler de içerecektir. Kripto saklama kuruluşlarının iflasında yasal kesinliği güçlendirmek amacıyla, saklamada tutulan kripto varlıkları, MiCA yürürlüğe girmeden önce bile kripto saklama kuruluşunun genel alacaklıları için erişilemez kalacaktır. Kripto saklama işini yürüten kurumların da kendi kripto varlıklarını saklamadaki kripto varlıklarından ayırmak için önlemler almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, Alman Bankacılık Kanunu’na (KWG) bu konuda yeni bir düzenleme eklenecek.

Tasarı, Alman Bankacılık Kanunu (KWG), Menkul Kıymetler Kurumları Kanunu (WpIG) ve Ödeme Hizmetleri Denetim Kanunu (ZAG) uyarınca yetkilendirmeye tabi olan bankalar ve diğer finansal hizmet sağlayıcıları arasındaki sözleşmelerde kullanılan genel hüküm ve koşulların, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 307, 308 (1a) ve (1b) Maddeleri uyarınca genel hüküm ve koşullar denetiminden muaf tutulmasını öngörüyor.

Bu, Alman hukuku kapsamındaki sözleşmelerin, bu tür sözleşmeler için uluslararası olarak geçerli standartlara uygun olarak yasal olarak güvenli bir şekilde yapılandırılmasını mümkün kılmalıdır. Uluslararası standartlara yasal olarak güvenli bir şekilde uyum sağlama imkanı, özellikle fiyat ve fiyat dalgalanması riskleri olmak üzere risklere karşı korunmak için finansal araçların kullanımının yanı sıra kredi kuruluşlarının ve diğer finansal hizmet sağlayıcıların yeniden finansman olanakları için de önemlidir ve bu nedenle en azından dolaylı olarak finansman olanakları, özellikle de reel ekonomideki şirketlere kredi temini ile ilgilidir. İstisna, büyük finansal işletmelerle akdedilen finansal hizmetlere ilişkin tüm sözleşmelerdeki genel hüküm ve koşulları kapsamaktadır. Küçük ve orta ölçekli finansal girişimcilerle yapılan sözleşmeler, yalnızca bu girişimcilerin sözleşmeye konu olan işlem için denetim onayına sahip olmaları halinde kapsam istisnası kapsamına girmektedir.

Açık uçlu gayrimenkul fonlarının, denetim hukuku kapsamında, münhasıran yenilenebilir enerjilerden elektrik, gaz veya ısı üretimi, taşınması ve depolanması için tesislerin bulunduğu arazileri de satın almalarına ve bu tesisleri kendilerinin işletmelerine izin verilecektir. Mevcut binalar üzerindeki tesislerin işletilmesi için yasal kesinlik oluşturulmuştur.

Bir finans merkezi olarak Almanya için rekabet dezavantajları, Avrupa yasal gerekliliklerinin eşit olmayan şekilde uygulanmasından kaynaklandığı ölçüde (risk sermayesi fonlarının yönetimi ve konsorsiyum liderlerinin idari hizmetleri için KDV muafiyeti), diğer Avrupa üye ülkelerindeki yasal çerçeve koşulları uyumlaştırılacaktır.

WpHG Bölüm 32c, 32d’deki temel yatırım bilgi formları için mevcut sorumluluk düzenlemesi, menkul kıymet bilgi formları (WIB) için Menkul Kıymet Prospektüs Yasası’ndaki ve varlık yatırım bilgi formları için Varlık Yatırım Yasası’ndaki sorumluluk düzenlemelerinden farklıdır. WpHG § 32c, § 32d ve § 32e’nin yeni versiyonuyla, sürü finansmanı projelerinin proje sponsorları ve sürü finansmanı hizmet sağlayıcıları için sorumluluk düzenlemeleri, bu yasaların sorumluluk düzenlemelerine uyarlanmıştır.

Dijital bir devlete ve dijital bir idareye ulaşmak, dijitalleşmenin önündeki engellerin (örneğin yazılı form) kaldırılmasını da içerir. Dolayısıyla idari süreçlerin kapsamlı bir şekilde dijitalleştirilmesi Federal Ajansın modernizasyonuna da katkıda bulunur. Bu aynı zamanda yazılı form gerekliliklerinin ortadan kaldırılmasını ve kurumlar ve şirketlerle elektronik ortamda iletişim kurma imkanını da içermektedir. Finansal Hizmetler Denetim Yasası’nın (FinDAG) 4f ve 4g maddelerinde yapılan değişiklikle, idari işlemlerin tebliği ve teslimi için elektronik iletişim araçlarının kullanılmasına yönelik önemli ön koşullar zaten oluşturulmuştur. Bu temelde, bu Kanun şimdi diğer yasal hükümleri uyarlamakta ve muhatapların elektronik iletişim prosedürlerine katılmalarını sağlamaktadır. Buna ek olarak, yasal yazılı şekil gereklilikleri elektronik olarak hareket etme imkanı ile desteklenecek veya daha güvenli bir elektronik iletişim kanalı kullanıma sunulacaktır. Buna ek olarak, Kanunda daha fazla açıklayıcı değişiklikler ele alınacak ve prosedürlerin hızlandırılması sağlanacaktır.

Federal Ajans’ta ödeme hesabı ücretlerine ilişkin karşılaştırmalı bir web sitesinin kurulması, tüketicilere sunulan ödeme hesaplarının çeşitliliği konusunda daha fazla şeffaflık sağlayacak ve böylece bu pazardaki rekabeti de güçlendirecektir.

Uluslararası piyasa katılımcıları için Alman finans piyasası daha kolay erişilebilir olmalı, Federal Finansal Denetim Otoritesinin piyasa katılımcıları ile İdari Usul Yasasının genel gerekliliklerinin ötesinde uluslararası çalışma dili olarak İngilizce iletişim kurması mümkün olmalıdır. Özellikle, başvuruların İngilizce olarak sunulması da mümkün olmalıdır. Uluslararası piyasa katılımcıları için, ilgili

III.          Alternatifler

Ödeme Hesapları Yasası’nda yapılması planlanan ve ödeme hesabı ücretleri için bir karşılaştırma web sitesinin faaliyete geçmesini sağlamayı amaçlayan değişiklikler, ödeme hesabı ücretlerinin karşılaştırılabilirliği, ödeme hesaplarının değiştirilmesi ve temel özelliklere sahip ödeme hesaplarına erişim hakkındaki 23 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/92/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nin uygulanmasını sağlamaktadır. Almanya’da bu Avrupa gerekliliğinin yalnızca sertifikalı özel sağlayıcılar aracılığıyla uygulanmasına yönelik başlangıçta izlenen yaklaşımla, böyle bir web sitesinin direktifle uyumlu bir şekilde uzun vadeli olarak işletilmesi mümkün olmamıştır. Federal Ajans’ın görevlendirilmesi, (aynı zamanda) özel sağlayıcıların böyle bir web sitesini işletmek isteyip istemediğine bakılmaksızın, gelecekte bu işletmeyi sağlayacaktır.

Çalışanların hisse sahipliğinin güçlendirilmesi, Alman ekonomisinin rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde artmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Çalışanlar şirketin verimlilik artışına katılabilir ve maaşlarına ek olarak sermayeden gelir elde edebilirler. Buna ek olarak, yüksek nitelikli kalifiye işçilerin Alman şirketlerinde tutulması yoğunlaşmaktadır. Çalışan hisse sahipliği için vergiden muaf azami tutardaki artış (§ 3 numara 39 EStG) ve vergilendirme süresindeki uzatmalar olmadan, daha fazla katılım sağlanamazdı.

Yeni kurulan şirketlere yönelik özel vergi teşvikleri olmasaydı, Alman şirketleri uluslararası işgücü piyasalarında yüksek nitelikli çalışanlar için rekabette önemli bir araçtan yoksun kalacaktı.

Değişiklikler, diğer Avrupa Üye Devletlerindeki KDV hukuku kapsamındaki yasal durumun uyumlaştırılmasına hizmet ettiği ölçüde, Alman bankacılık sektörü ve Alman girişim sermayesi fonları için eşit bir oyun alanı yaratmak amacıyla, sendika liderlerinin ve girişim sermayesi fonlarının idari hizmetlerinin vergilendirilmesi için AB’de KDV hukuku kapsamında bir “eşit oyun alanı” yaratılmaktadır.

Ayrıca, statükonun korunması mümkün olmakla birlikte, Almanya’daki finans merkezinin ve sermaye kültürünün rekabetçiliğine ve yenilikçiliğine zarar verecektir. Kural olarak, planlanan değişiklikler bürokrasiyi azaltmakta ve önemli dezavantajlara yol açmadan yatırımları kolaylaştırmaktadır, bu nedenle değişiklikler gereklidir.

IV.          Yasama yetkisi

Federal hükümetin mali piyasa hukuku (menkul kıymetler ticareti kanunu, bankacılık kanunu, ödeme hizmetleri denetim kanunu, sigorta denetim kanunu ve sermaye yatırımı kanunu dahil) ve menkul kıymetler ve şirketler hukuku (Elektronik Menkul Kıymetler Kanunu, Anonim Şirketler Kanunu ve Menkul Kıymetler Mevduat Kanunu dahil) alanındaki değişikliklere ilişkin yasama yetkisi, Temel Kanun’un (GG) 74. Maddesinin 1. Fıkrasının 11. Numarasından – Ekonomi Kanunu – kaynaklanmaktadır.

Anayasa’nın 72 (2) maddesine göre Federasyon, ulusal çıkarlar doğrultusunda hukuki ve ekonomik birliğin korunması için gerekli olan düzenlemeler nedeniyle eşzamanlı mevzuat konularında yasa yapma hakkına sahiptir. Yeknesak bir federal düzenleme gereklidir çünkü taslakta ele alınan konular federal bölgenin hukuki ve ekonomik birliğini merkezi noktalarda etkilemektedir ve bu bağlamda taslak mevcut federal kodifikasyonların daha da geliştirilmesiyle ilgilidir (Madde 72 (2) GG). Yasa, hukuk birliğinin, yani federal bölgede aynı standartların geçerliliğinin korunmasına hizmet etmektedir. Mali piyasa denetim hukuku ile şirketler ve menkul kıymetler hukuku halihazırda federal hukuk kapsamında düzenlendiğinden ve bu hukukun daha da geliştirilmesi ve modernleştirilmesi söz konusu olduğundan, yalnızca federal hukuk kapsamında bir düzenleme düşünülebilir; eyalet hukuku kapsamındaki düzenlemeler hariç tutulmuştur.

Listeleme hukuku alanındaki basitleştirmeler de ancak tek tip bir federal düzenleme ile sağlanabilir. Öngörülen düzenlemeler ancak bu şekilde tüm yatırımcılar ve ihraççılar için amaçlanan etkiye sahip olabilir. Bu nedenle ulusal çıkarlar açısından federal bir düzenleme gereklidir.

Buna ek olarak, örneğin kredi kuruluşları, menkul kıymet hizmet kuruluşları, ödeme ve e-para kuruluşları üzerinde farklı denetim uygulanması ve dolayısıyla aynı durumların potansiyel olarak farklı muameleye tabi tutulması, yasal belirsizliklere ve dolayısıyla sınır ötesi yasal işlemlerde makul olmayan engellere yol açacaktır. Özellikle, kredi kuruluşları ve sigorta şirketlerinin yanı sıra ödeme ve e-para kuruluşlarının da Almanya’da ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösterdikleri ve şube ve iştiraklere sahip oldukları dikkate alınmalıdır. Ülke çapında faaliyet gösteren bu şirketlerin değerlendirilmesine yönelik yeknesak olmayan gereklilikler, ilgili şirketler için kabul edilemez yasal belirsizliklere yol açacaktır. Önerilen düzenlemeler aynı zamanda ekonomik birliğin korunması için de gereklidir, çünkü eyaletlerin farklı düzenlemeleri ekonominin bütünü için önemli dezavantajlar doğuracaktır; bir kredi kuruluşunun, ödeme kuruluşunun veya elektronik para kuruluşunun konumuna ilişkin her karar bölgesel düzenlemelere bağlı olarak verileceğinden, Federal bölge ve Avrupa Ekonomik Alanı içindeki ekonomik işlemler için engeller veya bariyerler oluşturacaktır. Şartnameler sadece şu şekilde yapılabilir

Ülke çapında düzenlemeler yapılır ve ancak federal bölgedeki tüm ticarete aynı şekilde uygulandıkları takdirde yürürlüğe girerler.

Mali piyasaların uluslararasılaşması göz önünde bulundurulduğunda, elektronik hisselere ilişkin tek tip federal düzenlemeler gereklidir. Düzenlemeler aynı zamanda ekonomik birliğin korunması için de gereklidir, çünkü eyaletlerdeki farklı düzenlemelerin bir bütün olarak ekonomi için önemli dezavantajları olacaktır; her bir eyaletteki farklı düzenlemeler, sermaye piyasası hukuku ve piyasa bütünlüğü kapsamında farklı şeffaflık seviyelerine neden olacaktır.

Federal hükümetin Gelir Vergisi Kanunu’nda (Madde 16) ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda (Madde 17) değişiklik yapma yetkisi, Anayasa’nın 105. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinin ilk alternatifinden kaynaklanmaktadır, çünkü federal hükümet bu bağlamda vergi gelirinin tamamına veya bir kısmına hak sahibidir.

V.            Avrupa Birliği hukuku ve uluslararası anlaşmalarla uyumluluk

Düzenlemeler Avrupa Birliği hukuku ve uluslararası anlaşmalarla uyumludur.

Elektronik hisse senetlerinin tanıtımına ilişkin düzenlemeler söz konusu olduğunda, medeni menkul kıymetler hukuku (düzenleyici menkul kıymetler hukukunun aksine) şimdiye kadar sadece münferit ikincil yönlerden uyumlaştırılmıştır; anonim şirketler hukukunun uyumlaştırılması, sermaye tedbirlerine ilişkin yasal çerçeve, genel kurul toplantılarının yürütülmesi ve oylanması veya ihraççıların bilgilendirme yükümlülükleri gibi şirketler hukukunun belirli alanlarıyla sınırlıdır. İhraççıların hisse senedi ihracı henüz Avrupa yasa koyucusu tarafından düzenlenmemiştir. Bu nedenle Alman yasa koyucu, elektronik hisselerin oluşturulması ve elektronik hisselerin elden çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri formüle etmekte serbesttir.

Ödeme hesabı hizmetlerinin karşılaştırılabilirliği, ödeme hesaplarının değiştirilmesi ve temel özelliklere sahip ödeme hesaplarına erişim hakkında 23 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/92/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 7. Maddesi, Üye Devletlerin, tüketicilerin, en azından ilgili ödeme hesabı hizmetleri için ulusal düzeyde ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından alınan ücretlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyan en az bir web sitesine ücretsiz olarak erişebilmelerini sağlamasını gerektirmektedir. Ödeme Hesapları Yasası’nda yapılan değişiklik bu yükümlülüğü yerine getirmektedir.

VI.          Hukuki sonuçlar
 1. Yasal ve idari sadeleştirme

Kanun tasarısının elektronik ak- tivitenin getirilmesine ilişkin hükümleri, menkul kıymet sertifikalarından feragat edilmesine ilişkin yasal ve idari basitleştirmeye katkıda bulunmaktadır.

Yazılı form zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını öngören dijitalleşmeye ilişkin düzenlemeler, idari bir sadeleştirmeye yol açmaktadır. Özellikle, Federal Ajans’ın dahili olarak dijital ortamda düzenlenen prosedürleri artık medya kesintisi olmaksızın yürütülebilmektedir. Ayrıca, piyasa katılımcılarının Federal Ajans’a başvurularını İngilizce olarak sunabilmeleri artık mümkün olduğu ölçüde, bu durum Federal Ajans ve piyasa katılımcıları için başvuruların sunulmasını hızlandıracak ve basitleştirecektir, çünkü idari prosedürler zorunlu bir çeviri alınmadan başlatılabilir ve çevirilerin yalnızca gerektiğinde talep edilmesi gerekir.

KDV düzenlemelerinin Avrupa üye devletlerindeki uygulamalarla uyumlaştırılması, vergi matrahının belirlenmesini kolaylaştırmaktadır.

 1. Sürdürülebilirlik unsurları

Prensip olarak, planlanan değişiklikler, şirketler için finansmanı kolaylaştırdığı ölçüde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) Gelecek için ekonomik tedarik (yatırım ortamı), gösterge alanı 8. 3 ve Ekonomik performans (genel ekonomik büyüme, gösterge alanı 8.3 ve genel ekonomik performans (ekonomik büyüme), gösterge alanı 8. Daha iyi finanse edilen şirketler aracılığıyla teknik yenilik hedefini teşvik ederek, bu aynı zamanda 9.1.a. (araştırma ve geliştirme için özel ve kamu harcamaları) alt hedefindeki SKA 9’a (sanayi, yenilik ve altyapı) da ulaşmaktadır.

Elektronik hisse senetlerine ilişkin taslak ile kağıt sertifikalardan elektronik kayıt tutmaya geçiş, SKA 8 (alt amaç 8.4) ve SKA 12 (alt amaç 12.2) açısından daha fazla kaynak verimliliği sağlamaktadır. Taslak, menkul kıymet ihracı ve işlemlerini modern teknolojilere daha fazla açarak ve finans sektöründe inovasyon koşullarını iyileştirerek, girişimciliğin, yaratıcılığın ve inovasyonun desteklenmesi (alt amaç 8.3) ve finansal hizmetlere erişimin iyileştirilmesi (alt amaç 8.10) şeklinde SKA 9 – Sanayi, inovasyon ve altyapı – ve SKA 8 – Büyüme ve istihdam – hedeflerini dikkate almaktadır.

Projenin etkileri, enerji dönüşümüne yönelik yatırımları kolaylaştırdığı için sürdürülebilir kalkınmayla da uyumludur; bu nedenle yenilenebilir enerjilerden elektrik, gaz veya ısı üretimi, taşınması ve depolanması için teklifin olmadığı duruma göre daha fazla tesis inşa edileceği varsayılabilir. Uzun vadede bu durum, enerji dönüşümüne ve iklimin korunmasına hizmet edecek ve arazi tüketimini azaltacak daha fazla tesisin inşa edilmesini sağlayacaktır. Bu durum SKA 7.2’yi (sürdürülebilir enerji arzının genişletilmesi), SKA

11.1 (arazinin sürdürülebilir kullanımı) ve SKH 13 (iklimin korunması: sera gazlarının azaltılması).

KDV tedbirleri Alman Sürdürülebilirlik Stratejisini özellikle ekonomik performans (ekonomik büyüme) alanında, 8. gösterge alanında etkilemektedir.

Çeşitli denetim yasalarındaki yazılı form gerekliliklerini kaldırarak dijitalleşmeye ilişkin düzenlemeler, SKA 8 (alt hedef 8.4) ve SKA 12 (alt hedef 12.2) anlamında daha fazla kaynak verimliliği sağlamaktadır.

 1. Uyum maliyetleri olmaksızın bütçe harcamaları

Hayır

Ölçü

Vergi türü / bölgesel kuruluş

Tam yıllık etki¹

Nakit yılı

2024 2025 2026 2027 2028

1 § 3 No. 39 EStG

Varlık iştirakleri için vergiden muaf azami tutarın artırılması

(çalışan hisse sahipliği) yıllık 1.440 € ila 5.000 € arasında.

2 § 19a EStG²

Vergi rejiminin çalışanların belirli şirketlerdeki hisse sahipliğini de kapsayacak şekilde genişletilmesi

Şirket’ten elde edilen gelirin

İşverenin şirketindeki mülkiyet haklarının devri daha sonraki bir tarihe kadar vergilendirilmeyecektir

3 5. VermBG³

Çalışanlar için tasarruf ödeneğinde artış

Varlık iştiraklerine sermaye oluşturucu faydaların yatırımı 400 Avro’dan

 • € ve hak sahibi kişilerin çemberinin genişletilmesi
 • bu ödeneğe hak kazananlar

Hayır

Ölçü

Vergi türü / bölgesellik

Tam yıllık etki¹

Nakit yılı

2024 2025 2026 2027 2028

 

4 § 4 No. 8 a) ve g) UStG Insg.    – 100 – 85 – 100 – 100 – 100 – 100

KDV yönetimi için KDV muafiyeti – 100 – 85 – 100 – 100 – 100 – 100

Kredi Veren aracılığıyla krediler ve kredi teminatları

Antlaşma

– 53

– 45

– 53

– 53

– 53

– 53

KDV – 53 – 45 – 53 – 53 – 53 – 53

Ülkeler – 45 – 38 – 45 – 45 – 45 – 45

KDV – 45 – 38 – 45 – 45 – 45 – 45

Mücevher.         – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2

KDV – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2

 

 • 4 No. 8 h) UStG

Insg.

– 140

– 120

– 140

– 140

– 140

– 140

Yatırım fonlarının yönetimi için KDV muafiyetinin uzatılması KDV – 140 – 120 – 140 – 140 – 140 – 140

Sözleşme – 74 – 63 – 74 – 74 – 74 – 74

KDV – 74 – 63 – 74 – 74 – 74 – 74

Ülkeler – 63 – 55 – 63 – 63 – 63 – 63

KDV – 63 – 55 – 63 – 63 – 63 – 63

Mücevher.         – 3 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3

KDV – 3 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3

 

6 T o t a l mali etki Insg. – 1.305 – 560 – 805 – 915 – 915 – 920

GewSt – 150 – 30 – 105 – 150 – 150 – 150

ESt – 100 – 20 – 70 – 100 – 100 – 100

LSt – 715 – 285 – 320 – 325 – 325 – 330

KSt – 90 – 20 – 65 – 90 – 90 – 90

SolZ – 10 .            – 5 – 10 – 10 – 10

KDV – 240 – 205 – 240 – 240 – 240 – 240

Konfederasyon – 534 – 249 – 335 – 368 – 368 – 370

üzerinde

GewSt – 5 – 1 – 4 – 5 – 5 – 5

ESt – 43 – 9 – 30 – 43 – 43 – 43

LSt – 304 – 121 – 136 – 138 – 138 – 140

KSt – 45 – 10 – 33 – 45 – 45 – 45

SolZ – 10 .            – 5 – 10 – 10 – 10

KDV – 127 – 108 – 127 – 127 – 127 – 127

Ülkeler – 507 – 234 – 310 – 341 – 341 – 344

GewSt – 8 – 2 – 5 – 8 – 8 – 8

ESt – 42 – 8 – 29 – 42 – 42 – 42

LSt – 304 – 121 – 136 – 138 – 138 – 141

KSt – 45 – 10 – 32 – 45 – 45 – 45

KDV – 108 – 93 – 108 – 108 – 108 – 108

Mücevher.         – 264 – 77 – 160 – 206 – 206 – 206

GewSt – 137 – 27 – 96 – 137 – 137 – 137

ESt – 15 – 3 – 11 – 15 – 15 – 15

LSt – 107 – 43 – 48 – 49 – 49 – 49

KDV – 5 – 4 – 5 – 5 – 5 – 5

Notlar:

1) 12 aylık tam (değerlendirme) dönem için etki

2) Buna ek olarak, kişisel vergi oranı üzerinden vergilendirmeye kıyasla %25’lik yeni düz oranlı vergilendirmeden kaynaklanan ölçülemeyen gelir vergisi indirimleri söz konusudur.

3) Çalışan tasarruf ödeneği, 7 yıllık temel engelleme süresi nedeniyle bütçede sadece gecikmeli olarak yürürlüğe girmektedir. Bu da yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki sekizinci yıla kadar tam yıllık etkinin ortaya çıkmayacağı anlamına gelmektedir. Ancak bundan önceki yıllarda, gelirdeki daha küçük düşüşler orantılı olarak (zararsız erken tasarruflar durumunda) zaten yürürlüğe girmektedir.

Diğer değişiklikler, Federal Hükümet, eyaletler ve belediyeler için uyum maliyetleri olmaksızın doğrudan bütçe harcamalarına yol açmamaktadır.

 1. Uyum maliyetleri
 2. a) Vatandaşlar için uyum yükü

Beşinci Sermaye Oluşumu Yasası’nda yapılan değişiklikler nedeniyle çalışanın bir VL yatırım fonu tasarruf planını sonuçlandırması durumunda, bir defaya mahsus, ölçülemeyen küçük bir masraf ortaya çıkar. Bu durum, gelir vergisi beyannamesi verilirken düzenli olarak yapılan çalışan tasarruf ödeneği başvurusu için de geçerlidir. Masraf düşüktür çünkü yatırılan faydalara ilişkin veriler halihazırda elektronik ortamda mali idareye sunulmaktadır (elektronik sermaye oluşum belgesi).

Çalışan hisse sahipliği alanındaki değişiklikler de küçük, ölçülebilir olmayan ek harcamalara yol açmaktadır, çünkü zaten sunulması gereken vergi beyannamesi çerçevesinde yalnızca az zaman harcayan ek bilgilerin sağlanması gerekmektedir ve yalnızca az sayıda vatandaş etkilenmektedir.

Aksi takdirde, vatandaşlar için herhangi bir uyum yükü söz konusu değildir.

 1. b) Ekonomi için uyum maliyetleri

Alman Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikler, genel hüküm ve koşullarını değiştirmeleri veya bunlara eklemeler yapmaları halinde, sözleşmelerin genel hüküm ve koşulları altında akdedildiği ilgili şirketlerin uyum yükünü azaltacaktır. Artık yeni maddelerin BGB 307, 308 numara 1a ve 1b bölümlerinin gerekliliklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek zorunda kalmayacaklar. GŞK’lerin sunulduğu ilgili girişimciler için, birçok sözleşme için uyum yükü artacaktır. Sözleşme ortaklarının GŞK’lerini daha dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri gerekecektir, çünkü artık kendilerini makul olmayan bir şekilde dezavantajlı duruma düşüren hükümlerin geçersiz olduğu gerçeğine güvenemezler. Tacirlerin genel işlem koşullarını değiştirip değiştirmeyecekleri ve kaç durumda değiştirecekleri ve kaç durumda değiştirilen genel işlem koşullarını diğer tacirlere karşı bir veya birkaç kez kullanacakları güvenilir bir şekilde tahmin edilemediğinden, uyum maliyetleri ne genel işlem koşullarını değiştiren tacirler ne de değiştirilen genel işlem koşullarının kullanıldığı tacirler açısından ölçülememektedir.

Alman Anonim Şirketler Kanunu’nda kolaylaştırılmış sermaye artırımına ilişkin yapılan değişiklikler, şirketler için maliyetleri biraz azaltabilir, çünkü daha fazla durumda rüçhan haklarının hariç tutulmasıyla sermaye artırımı yapabilecekler ve bu da önlemi zaman açısından hızlandıracaktır. İhraç tutarlarına ilişkin ihtilafların yargılama usulüne kaydırılması da şirketler için küçük maliyet tasarruflarına neden olabilir. Vatandaşlar açısından ise, yargılama usulü temyiz usulüne eşdeğer bir alternatif sunduğundan herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu bağlamda maliyet tasarrufları ölçülememektedir.

Yeni uygulamaya konulan elektronik hisse senedi ihracı seçeneği, standartlaştırılmış bir hesaplama modeli temelinde ekonomi için 2.928.687,90 avro tutarında sürekli uyum maliyetine yol açmaktadır. Bu toplam, elektronik hisse ihracı için depozito ve değişiklik durumunda yasal dayanağın gözden geçirilmesi (200.232,00 avro) ve yeni ihraçların menkul kıymetler girosundaki sicile girilmesi (333.720,00 avro) için yıllık 389.340,00 avroluk devam eden uyum maliyetlerini içermektedir.

Bu bağlamda, eWpG’nin 13(3) ve 17(3) maddelerinin hükümlerine uyma zorunluluğu nedeniyle yaklaşık 292.128,00 Euro tutarında bir defaya mahsus uyum maliyetleri ortaya çıkacaktır.

Ayrı ayrı geri alımları önlemek ve veri kaybına karşı teknik ve organizasyonel gereklilikler yoluyla bilgilerin bağlanması.

Buna karşılık, şirketlerin artık fiziksel saklama hizmetleri (kasa hizmetleri gibi) eklemeleri gerekmeyecektir. Bu da iş dünyası için artık devam eden bir uyum yükü olmadığı anlamına gelmektedir. Atlanan masraf, “bir giren, bir çıkar” kuralı anlamında bir “çıkışı” temsil etmektedir. Elektronik kayıt yönetimine geçme seçeneği ve daha önce gerekli olan menkul kıymet sertifikalarının yazılı ve fiziksel menkul kıymetleştirilmesinin ortadan kaldırılması da maliyetlerde daha fazla azalma ile sonuçlanır, ancak bunun miktarı belirtilemez.

Elektronik dosyaların kullanılmaya başlanmasıyla bağlantılı olarak devam eden bilgi yükümlülükleri yılda 241.483,50 Avro tutarında gider yaratmaktadır.

Ödeme Hesapları Kanunu’nun (ZKG) 17 (2) maddesinde yer alan raporlama yükümlülüğünün getirilmesi, raporlama prosedürünün geliştirilmesi (uyum maliyeti) ve karşılaştırma kriterlerine ilişkin verilerin ilk iletimi (bilgi yükümlülüğü) için yaklaşık 2,3 milyon Euro tutarında bir defaya mahsus uyum maliyetine yol açmaktadır. Yinelenen bilgi yükümlülükleri, olayla ilgili müteakip güncelleme ve iletim için 30.900 Avro maliyetle sonuçlanacaktır.

EStG Gelir Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinin 4b paragrafında yapılan değişiklik nedeniyle – çalışanların sermaye katılımının erken satışı veya devri durumunda satın alma maliyetlerinin vergilendirilmesi – 330.000 Euro tutarında bir defaya mahsus personel maliyetleri söz konusudur.ng tabloları.

Bu gerekliliğin sonucu, iştirakin en az üç yıl elde tutulmaması halinde, sermaye kazancının ve maaşın iştirak tarafından sağlanan kısmının nihai stopaj vergisi yoluyla vergilendirilmesidir. Bu nedenle, Almanya’daki 34 depoziter (depoziter istatistikleri BVI 2021), elde tutma süresine bağlı olarak vergilendirmedeki farklılaşmayı entegre etmek için BT sistemlerini bir kez uyarlamak zorundadır. Databund derneğinden alınan bilgilere göre, uzman prosedürlerin uyarlanması için her biri 8 saatlik ortalama 15 programlama günü varsayılabilir. Saklama bankalarının kendi BT departmanına sahip olduğu varsayılır, böylece “finans ve sigorta hizmetlerinin sağlanması” (K) ekonomik sektörü için ücret oranı yüksek bir yeterlilik düzeyinde varsayılır: saat başına 80,90 Euro. Dolayısıyla, bir defaya mahsus uyum gideri yaklaşık 330 bin avro (= 34 mudi × 120 saat × 80,90 avro/saat) tutarındadır ve tamamen personel maliyetlerinden oluşmaktadır. Bir defaya mahsus uyum gideri “Dijital süreçlerin tanıtımı veya uyarlanması” kategorisine tahsis edilecektir.

Saklama bankaları daha sonra stopaj vergisini ödemek için denenmiş ve test edilmiş sistemler üzerine inşa edebilir, böylece ek yıllık uyum maliyetleri oluşmaz.

Geri kalanı için ve ayrıntılı olarak, ekonomi için uyum maliyetleri aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Ekonomi anlamında yerine getirme harcamaları

Yinelenen uyum maliyetleri

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre              Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

WpÜG § 11 para.

1 Set 5 Teklif Belgesinin Teklif Sahibi tarafından imzalanması tek kat 195 -29 -7.292,01 €

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre             Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

WpÜG § 14 paragraf.

3

Cümle 3 Bir teklif belgesinde yapılan düzeltmelerin bildirilmesi ve iletilmesi tek kat 126 1 100,58 €

WpÜG §§ 20 paragraf.

1, 26 para.

5, 36 set

1, 37 paragraf.

1

Cümle 1 Başvuruların yazılı olarak sunulması tek kat 195 -50 -7.782,94 €

WpPG § 8 S. 3 Ortak başvuru sahibinin izahname sorumluluğunu üstlenmesi şartının sınırlandırılmasıyla rahatlama yüksek 3960 -16 -158.400,00 €

BörsG § 32

Paragraf 2 İzin başvurusunun bir emisyon denetçisi (ortak başvuru sahibi) ile birlikte sunulması zorunluluğunun kaldırılması. high 5525 -51 -588.886,27 €

BörsG § 42

Para. 1a Borsaların belirli segmentlerde kabul başvurularının bir ihraç acentesi ile birlikte sunulması gerekip gerekmediğini kendilerinin belirlemesine izin verilmesi yüksek 5525 35 404.137,64 €

eWpG § 5 Para.

1 Tek kat olarak düzenlenmesi 63 200 389.340,00 €

eWpG § 5 Paragraf.

2 Değişiklik durumunda yasal dayanağın incelenmesi tek kat 324 20 200.232,00 €

eWpG § 7 Paragraf.

1 Belirli hedef durumlara ulaşmak için kayıt yönetimi yüksek 3420 1 276.678,00 €

eWpG § 7 Para. 2 Cümle 1, 1. alt.             Mevcut yasal durumun her zaman yeniden sunulması, kayıtların eksiksiz olması mediu m 643 1 32.985,90 €

eWpG § 7 Para. 2 Cümle 1, 2. alt.             Kripto WP kayıt şirketleri için ek olarak: Transferlerin düzenliliği mediu m 643 1 32.985,90 €

eWpG § 7 Para. 3 Cümle 3, 1. alt.             Orta düzey girişler nedeniyle elektronik WP’nin toplam envanterinde değişiklik yok 643 1 32.985,90 €

eWpG § 7 Para. 3 Cümle 3, 2. alt.             Kripto WP kayıt şirketleri için ek olarak: Transferler nedeniyle toplam elektronik WP stokunda değişiklik olmaz. yüksek 3420 1 276.678,00 €

eWpG § 10 paragraf.

1 Katılımcılar tarafından kripto-WP kaydına elektronik erişimin doğrulanması tek kat 324 20 200.232,00 €

eWpG § 10 paragraf.

2 Bir tanımlayıcı kullanıldığında hak sahibine ilişkin bilgiler için meşru menfaatin incelenmesi single- fold 324 10 100.116,00 €

eWpG § 10

Para. 2 Tek katlı elektronik bilgi durumunda meşru menfaatin incelenmesi 322 10 99.498,00 €

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre             Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

eWpG § 10

Para. 3 Özel meşru menfaat durumunda yetkili kurumların genişletilmiş bilgi edinme hakkının incelenmesi tek kat 322 5 49.749,00 €

eWpG § 12

Para. 3 Menkul kıymetler giro hesabındaki kayıtlara yeni ihraç girişi tek kat 60 180 333.720,00 €

eWpG § 14

Para. 1 ve

 • 18

Paragraf. 1 Değişiklik veya silme için yasal dayanağın incelenmesi tek kat 190 20 117.420,00 €

eWpG § 14

Paragraf 2 Değişiklik veya silme durumunda ihraççı ve lehtarın onayının doğrulanması tek kat 82 20 50.676,00 €

eWpG § 16

Para. 1 Kripto-WP kayıtlarının merkezi olmayan kurcalamaya dayanıklı bir kayıt sisteminde tutulması, kronolojik kayıt, yetkisiz silme veya sonradan değiştirmeye karşı koruma yüksek 3420 1 276.678,00 €

eWpG § 18

Para. 1 ve

4 Talimatların alınması ve tamamlanması için zaman damgası; kronolojik işleme tek kat 185 20 114.330,00 €

eWpG § 21

Para. 1 İhraççı: Teknik ve organizasyonel önlemler aracılığıyla kripto-isim paylaşımının bütünlüğünü ve gerçekliğini sağlayın mediu m 663 10 340.119,00 €

eWpG § 21

Paragraf 2 BaFin’in talebi üzerine düzeltilmeyen usulsüzlükler durumunda kripto nama yazılı hisselerin başka bir sicile devri. tek kat 23 6 4.264,20 €

EStG § 20

Para. 4b Çalışan hisse sahipliği: Erken elden çıkarma veya yüksek transfer durumunda edinim maliyetlerinin vergilendirilmesi 7200 34 330.000 €

SAG § 42

Para. 1a Çözümleme planının hazırlanması ve uygulanması için gerekli bilgi ve analizlerin isteğe bağlı olarak veya münhasıran İngilizce olarak sunulması. mediu m 334 5,5 2.434,48 €

KWG § 53s Amaçlanan ticari faaliyetin muafiyet kapsamına girip girmediğine ilişkin Federal Mali Denetim Otoritesine yapılan sorular; amaçlanan ticari faaliyetin açıklanması mediu m 707 5 4.684,76 €

FinDAG § 4j para. 1 Başvuruların tercüme edilmeden İngilizce olarak sunulması mediu m 334 -1,6 -708,21 €

WpIG § 78b Amaçlanan ticari faaliyetin muafiyet kapsamına girip girmediğine ilişkin Federal Mali Denetim Otoritesine yapılan sorular; amaçlanan ticari faaliyetin açıklanması mediu m 707 10 9.369,52 €

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre             Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

2.916.345,45 €

Yinelenen uyum maliyetleri 2.916.345,45 €

Bir defaya mahsus uyum maliyetleri

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre              Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

WpÜG § 45 Federal Ajans’ın devralma prosedürü için kayıt mediu m 79 50 5.234,74 €

eWpG § 13

Paragraf. 3 Hisse senetlerine ilişkin yeni bilgilerle ilgili olarak ayrı çağrılardan kaçınmak için bilgilerin bağlanması tek kat 100 5 15.450,00 €

eWpG § 7 Para. 3

Set 1 Veri kaybına karşı teknik ve kurumsal önlemler yüksek 3420 1 276.678,00 €

EStG § 44

Para. 1

 1. 4 no. 3 Kripto-kağıt kayıt kuruluşu tarafından sermaye kazancı vergisi kesintisi yükümlülüğü: dijital süreç akışlarının başlatılması veya uyarlanması mediu m 7200 2 13.000 €

ZKG § 17

Para. 2 Karşılaştırma kriterlerine ilişkin verilerin hazırlanması ve iletilmesi için bir sürecin geliştirilmesi mediu m 1087 1.500 2.160.820,13 €

2.458.182,87 €

Bir defaya mahsus uyum maliyetleri 2.458.182,87 €

Yinelenen uyum maliyetleri

2.916.345,45 €

Bir defaya mahsus uyum maliyetleri 2.458.182,87 €

Ekonomi anlamında yerine getirme harcamaları 5.374.528,32 €

Beşinci Sermaye Biriktirme Yasası’nda yapılan değişiklikler:

Yatırım kuruluşları, sermaye oluşturan menfaatlere ilişkin daha fazla sözleşme yapılması beklendiğinden, ölçülebilir olmayan ek uyum maliyetlerine maruz kalacaklardır. Bu, sözleşme ilişkisinden elde edilen gelirle (saklama hesabı ücretleri, ihraç primleri vb.) dengelenecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler:

Elektronik hisse senetlerinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, sermaye kazancı vergisinin stopajından sorumlu önceki aracılara artık ihtiyaç duyulmaması halinde, sicil tutma organları gelecekte ilgili altyapıyı sağlamak zorunda kalacaktır. Bu da uyum yükünün bankalardan sicil memurlarına kaymasına yol açabilir.

Bu arada, çalışan hisse sahipliği alanındaki değişiklikler, işverenlerin vergi makamlarına elektronik ortamda bilgi iletme yükümlülüğüne ilişkin eşiklerin artırılması ve vergi muafiyetinin uzatılması nedeniyle yalnızca küçük, ölçülemeyen ek harcamalara neden olmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler:

Bir defaya mahsus, küçük, ölçülemeyen bir dönüşüm gideri söz konusudur. Girişimciler KDV’ye tabi başka bir hizmet sunmuyorlarsa, kanun değişikliğini takip eden yıldan itibaren dört veya 12 avans KDV beyannamesi verme yükümlülüğünden kurtulacaklardır.

Bilgi gereksinimleri Ekonomi

Yinelenen bilgi yükümlülükleri

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre              Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

BörsG § 41

Paragraf. 1 Ortak başvuru sahiplerinin menkul kıymetlerin kabulüne ilişkin olarak borsa yönetimine bilgi sağlama yükümlülüğünü sınırlandırarak kabartma. high 2330 -16 -50.265,87 €

eWpG § 5 Para. 4 Değişikliklerin tek kat kullanılabilir hale getirilmesi 9 20 5.562,00 €

eWpG § 10

Para. 1 WP’deki verilere elektronik erişim sağlanması tek kat 14 10 4.326,00 €

eWpG § 10 paragraf.

1 Kripto-WP sicilindeki katılımcıların elektronik görünürlüğünün sağlanması single- fold 12 20 7.416,00 €

eWpG § 10 paragraf.

2 Bir tanımlayıcı kullanıldığında sahibine ilişkin bilgiler tek kat 7 10 2.163,00 €

eWpG § 10

Para. 3 Hak sahibi kuruluşlara daha kapsamlı yardımların verilmesi tek kat 17 5 2.626,50 €

eWpG § 19 Sicilde bir kayıt olması durumunda sicilden bir özetin çıkarılması tek kat 15 400 185.400,00 €

eWpG § 19 Her değişiklikten sonra olayla ilgili kayıt özeti düzenlenmesi (bireysel girişli tüketici) tek kat 15 40 18.540,00 €

eWpG § 20

Para. 1 Kripto-WP kaydının Federal Gazete’de yayınlanması, BaFin’e paralel bildirim tek kat 10 50 15.450,00 €

KWG § 2c Önemli bir hissenin devralınması niyetine ilişkin yazılı bildirim yerine isteğe bağlı elektronik bildirim yüksek 0 150 -900,00 €

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre              Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

KWG § 3 Para. 3 Risk analizlerinin isteğe bağlı elektrikli sunumu tek kat 0 5 -15,00 €

KWG § 24a AEA’daki şube yeniden kayıtları için değişikliklerin isteğe bağlı elektronik olarak sunulması tek kat 0 40 -120,00 €

KWG § 29 Denetim kapsamının DLT’lere genişletilmesi yüksek 1265 5 21.028,21 €

KWG § 44 Sınav belgelerinin isteğe bağlı olarak elektronik ortamda gönderilmesi tek kat 0 15 -45,00 €

KWG § 53i Merkezi karşı taraf isteğe bağlı olarak erişim izni hakkında elektronik olarak bilgi verebilir. tek kat 0 5 -15,00 €

KWG §53o Merkezi Yönetici Yönetmeliği kapsamındaki başvurular artık yazılı olarak değil sadece elektronik ortamda yapılmaktadır. single- fold 0 1 -3,00 €

InhKon- trollV § 2 Paragraf. 3 Bildirimlerin, belgelerin ve beyanların aşağıdakilere uygun olarak sunulması

 • Bölüm 4j (1 ila (3) FinDAG medyumu 0 20 -6.000,00 €

FinDAG § 4j par. 1 ila 3 Başvuruların isteğe bağlı olarak elektronik ortamda ve İngilizce dilinde sunulması yüksek 245 -50 -16.517,08 €

FinDAG § 16m par. 4 ve

5 Belgelerin ve başvuruların bağlayıcı elektronik sunumu tek kat 0 600 -1.800,00 €

ZKG § 17

Para. 2 Karşılaştırma kriterlerine ilişkin güncellenmiş verilerin iletilmesi tek kat 15 4.000 30.900,00 €

ZAG § 28

Para. 1 no.

1 Genel müdür ve bireysel temsilci atanmasına ilişkin bildirimler mediu m 17 25 363,38 €

ZAG § 28

Para. 1

No. 11, 12 Bir üyenin atanması veya istifasına ilişkin bildirimler

/Denetim Organı Üyesi mediu m 17 40 581,40 €

ZAG § 62a Broşürün sağlanması tek kat 2 1.400 71.442,00 €

KAGB § 19

Paragraf 6 Holder control – bildirimlerin, belgelerin ve beyanların isteğe bağlı olarak İngilizce dilinde sunulması mediu m 2 45 76,95 €

VAG § 17

Para. 1

Set 1 Önemli bir hissedarlığın edinilmesi niyetine ilişkin yazılı bildirim yerine isteğe bağlı elektronik bildirim (madde 17 paragraf 1 cümle 1 no. 1) ve eşik değerlerin aşılması niyetine ilişkin bildirimler (madde 17 paragraf 1 cümle 1 no. 2) veya

yüksek görev 0 77 -462,00 €

 

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre              Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

önemli bir hissedarlık (bölüm 17 (1) cümle 1 no. 3)

VAG § 17

Paragraf 2 Yeni atanan yasal veya kanuni temsilcilerin ve yeni şahsen sorumlu ortakların güvenilirliklerinin değerlendirilmesi için ilgili gerçeklerle birlikte yazılı bildirim yerine isteğe bağlı elektronik bildirim. mediu m 0 47 -141,00 €

VAG § 126 paragraf.

2 Mülkiyet kaydındaki kayıtların transkript yerine isteğe bağlı elektronik dosyalama yüksek 0 500 -22.500,00 €

VAG § 166 paragraf.

1 Devralan sigorta şirketinin sedan sigortacılara portföy transferinin etkinliği hakkında isteğe bağlı elektronik bilgi. high 0 2 -4,00 €

267.087,49 €

Yinelenen bilgi yükümlülükleri 267.087,49 €

 

 

 

Tek seferlik bilgi gereksinimleri

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre              Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

ZKG § 17 paragraf.

2 Karşılaştırmalı kriterler için verilerin ilk hazırlanması ve iletilmesi mediu m 133 1.500 170.572,50 €

170.572,50 €

 

Yinelenen bilgi yükümlülükleri 170.572,50 €

Yinelenen bilgi yükümlülükleri 267.087,49 €

Bir defaya mahsus bilgi gereksinimleri 170.572,50 €

Bilgi gereksinimleri Ekonomi 341.145,00 €

 1. c) İdare için yerine getirme çabası

İdare, taslağın bir sonucu olarak yaklaşık 1,4 milyon Avro tutarında yinelenen uyum maliyetine katlanacaktır.

Federal Mali Denetim Otoritesi (BaFin), özellikle hesap ücreti karşılaştırma web sitesinin işletilmesi için yılda yaklaşık 1,3 milyon Avro tutarında yinelenen uyum masraflarına katlanmaktadır.

Buna karşılık, finans piyasası sektöründe bürokrasinin azaltılması, yıllık 45.741,19 Euro’luk masrafı ortadan kaldırmaktadır.

Bir defaya mahsus uyum maliyetleri 1,6 milyon Avro olarak hesaplanabilir ve yaklaşık 1,5 milyon Avro ile esas olarak Federal Ajans tarafından hesap ücreti karşılaştırma web sitesinin işletilmesiyle bağlantılı olarak ZKG’de yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

eWpG’deki değişiklikler – elektronik pay

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Bundesanzeiger’deki kripto menkul kıymetler siciline bir kripto menkul kıymet girişinin yayınlanması için 366,67 € tutarında sürekli maliyete katlanmaktadır (yılda 50 vaka, vaka başına 10 dakika, saat başına ücret 44 €). Bu masraflar, yayın için ücret ödeme yükümlülüğü yoluyla yayınlamakla yükümlü olan yayıncılar tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla yükümlü şirketlerden yılda toplam 366,67 Avro tahsil edilmektedir.

ZKG’deki değişiklikler – Karşılaştırma web sitesi

 

ZKG’de yapılan değişiklik nedeniyle karşılaştırma web sitesinin faaliyete geçmesi sonucunda Federal Mali Denetim Otoritesine, ödeme hizmeti sağlayıcılarının denetiminde yetkili makam olarak toplu tüketici koruması çerçevesinde yeni görevler verilmiştir. Bu yeni görevlerin yerine getirilmesinin maliyetleri temel olarak yükümlü kurumların payları ile finanse edilmektedir. Kullandığın kadar öde finansmanı bu yasa tasarısı ile düzenlenmemektedir. Sadece Federal Finansal Denetim Otoritesi (FinDAG) Yasasından kaynaklanmaktadır.

 

Karşılaştırma web sitesinin kurulması ve iletilen verilerin hazırlanmasına yönelik bir sürecin oluşturulması için Federal Kurum bir defaya mahsus olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon Avroluk bir dönüşüm masrafına katlanacaktır. Aktarılan verilerin düzenli olarak hazırlanması ve karşılaştırma web sitesinin işletilmesi ile denetim faaliyetleri, yaklaşık 1,3 milyon Avro tutarında yinelenen uyum maliyetlerine neden olacaktır.

Federal Ajans, karşılaştırmalı web sitesinin işletilmesi, operasyonla bağlantılı doğrudan uzman görevleri ve operasyonun diğer uzman görevleri üzerindeki dolaylı etkileri için FTE 2.57 hD, 1.5 gD ve 1.15 mD ek personel maliyetlerine katlanmaktadır.

Yinelenen uyum maliyetleri

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre              Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

WpHG § 21 Mali makamlara veri aktarımının doğrulanması mediu m 555 5 3.010,88 €

WpÜG § 11

Para. 1

Set 5 Orijinal teklif belgesinin imzalanmasının kontrolü tek kat 40 -29 -914,85 €

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre             Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

WpÜG § 14

Para. 3

Set 3 Teklif belgesinde yapılan düzeltmelerin bildirilmesi ve iletilmesi tek kat 30 1 23,66 €

WpÜG §§ 20

Para. 1,

26 paragraf. 5,

36

Cümle 1,

37 Para. 1

Set 1 Başvuruların yazılı olarak sunulması tek kat 40 -50 -1.577,33 €

WpÜG § 45 Federal Ajansın raporlama ve yayınlama sistemi için başvuruların yayınlanması tek kat 35 50 1.380,17 €

WpPG § 19 Mali makamlara veri aktarımının doğrulanması yüksek 2355 2 7.747,95 €

BörsG § 32

Paragraf 2a İzin başvurusunun bir emisyon alıcı ortalaması ile birlikte sunulması zorunluluğunun kısmen kaldırılması 1367 -16 -23.731,12 €

VermAnl G § 4 Mali makamlara veri aktarımının doğrulanması yüksek 2355 1 3.873,98 €

KWG § 2c para. 1a Denetim makamı tarafından yazılı alındı bildirimleri ve ilave bilgi talepleri yerine isteğe bağlı elektronik Tek 10 -150 -1.970,50 €

KWG § 2c para. 1b Yazılı yasaklama veya önemli katılım kısıtlaması yerine isteğe bağlı seçim Tek 10 -5 -65,68 €

KWG § 53s Sınavlar İzin gerekliliği

DLT-MTF, -SS, –

TSS Yüksek 3060 5 25.168,50 €

FinDAG § 4j par. 1 ila 3 İngilizce dilinde (elektronik) başvuruların isteğe bağlı olarak sunulması yüksek 65 452 48.330,10 €

FinDAG § 4j para. 4 BaFin’in RVO’larının, formlarının ve idari düzenlemelerinin yayınlandıktan sonraki altı ay içinde İngilizce olarak erişilebilir hale getirilmesi (hedef gereklilik) yüksek 540 22 19.542,60 €

FinDAG § 16m par. 4 u 5 Yeniden tahsis bildirimlerinin elektronik olarak gönderilmesi tek kat 0 15000 -17.850,00 €

ZKG § 16 paragraf.

2 Özel operatörler için karşılaştırmalı kriterlere ilişkin raporlanan verilerin düzenli olarak hazırlanması mediu m 1527 12 19.881,54 €

ZKG § 16 paragraf.

2 Özel sağlayıcılar için karşılaştırma kriterlerine ilişkin verilerin sağlanması mediu m 632 15 10.285,80 €

ZKG § 16

Para. 3 Karşılaştırmalı web sitesinin bakımı mediu m 1945 1 422.110,33 €

Kanun Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre              Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

ZKG § 16

Para. 3 Uygun uzlaşma ortamının sağlanması 1175 650 828.668,75 €

ZAG § 28

Para. 1

No. 1 Genel müdürlerin uygunluğunun ve güvenilirliğinin doğrulanması mediu m 385 25 10.443,13 €

ZAG § 28

Para. 1

No. 11, 12 Denetim Kurulu üyelerinin uygunluğunun ve güvenilirliğinin doğrulanması mediu m 385 40 16.709,00 €

ZAG § 62a Broşürün sağlanması tek kat 1 1 0,79 €

WpIG § 78b Sınavlar İzin gerekliliği

DLT-MTF, -SS, –

TSS Yüksek 3060 10 50.337,00 €

VAG § 17

Para. 3 ve

4 Denetim makamı tarafından yazılı alındı bildirimleri ve ilave bilgi talepleri yerine isteğe bağlı elektronik yüksek 10 -77 -1.011,52 €

VAG § 18

Paragraf. 3 Önemli katılım aracının yazılı olarak yasaklanması veya kısıtlanması yerine isteğe bağlı seçim 10 -10 -131,37 €

1.424.333,37 €

Yinelenen uyum maliyetleri 1.424.333,37 €

Bir defaya mahsus uyum maliyetleri

Eylem Paragrafı İçerik Karmaşıklık Dakika cinsinden süre               Vaka sayısı Toplam uyum maliyetleri

WpÜG § 45 Devralma hukuku prosedürünün geliştirilmesi ve uygulanması yüksek 2423 1 63.975,84 €

WpHG § 26 paragraf. 1 İdarede bir defaya mahsus organizasyonel değişiklik (iç uyum sistemlerinde değişiklik). BaFin geçici duyuruyu yayınlandığı anda alırsa, artık içeriden bilgi içermez. mediu m 967 1 1.049,20 €

ZKG § 16 para. 2 Raporlanan verilerin hazırlanması için sürecin oluşturulması yüksek 8758 1 644.406,91 €

ZKG § 16 para. 3 Karşılaştırma web sitesinin programlanması ve kavramsal tasarımı yüksek 9513 1 855.648,89

1.565.080,84 €

Bir defaya mahsus uyum maliyetleri 1.565.080,84 €

Yinelenen uyum maliyetleri -16.128.227,01 €

Bir defaya mahsus uyum maliyetleri 1.565.080,84 €

Yerine getirme harcamaları İdare -14.563.146,17 €

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler – çalışanların hisse sahipliğine ilişkin vergi düzenlemeleri

Çalışan hisse sahipliğine ilişkin vergi düzenlemeleri ve doğru vergi muamelesi ile ilgili gerçeklerin genellikle harici bir ücret vergi denetimi bağlamında incelenmesi gerekecektir. Bunlar, uygun öncelikleri belirleyerek iş yükünü kontrol eder, böylece vergi dairelerindeki personel yükü üzerinde ölçülebilir bir etki beklenmez.

Beşinci Sermaye Biriktirme Yasası’nda yapılan değişiklikler:

 

Çalışanların tasarruf ödeneklerinin vergi daireleri aracılığıyla işlenmesi için yerleşik bir devlet sübvansiyonu sistemi mevcuttur. Yeni bir sübvansiyon sisteminin kurulmasına gerek yoktur. Eyalet idareleri, gelir vergisi hesaplama yazılımını ve ilgili formları uyarlayarak sadece bir defaya mahsus küçük bir masraf yapmaktadır. Bu, yıllık ayarlamanın bir parçası olarak yapılır.

İdare sadece çalışan tasarruf ödeneğinin belirlenmesi ve ödenmesi ile bağlantılı olarak ek masraflara katlanmaktadır (genellikle saklama süresinin sona ermesinden sonra). Çalışanların tasarruf ödeneğinin belirlenmesi için harcanan çaba düşüktür, çünkü yatırılan yardımlara ilişkin veriler zaten elektronik olarak mali idarede mevcuttur (elektronik sermaye oluşum belgesi). Tüm prosedür büyük ölçüde otomatikleştirilmiştir, bu nedenle normalde personel müdahalesi gerekmez.

Ciro vergisi kanunundaki değişiklikler:

 

Katma Değer Vergisi Kanunundaki değişikliğin bir sonucu olarak yapılacak ayarlama, eyaletlerde bir defaya mahsus olmak üzere otomasyonla ilgili bir dönüşüm giderine yol açacaktır. Giderin miktarı buradan ölçülememektedir.

 1. Diğer maliyetler

Federal Mali Denetim Otoritesinin finansmanı çerçevesinde, mali sektördeki şirketler prensip olarak vergideki artış nedeniyle ek maliyetlere maruz kalabilir. Verginin spesifik miktarı çeşitli faktörlere bağlı olduğundan, olası bir ek yük hakkında bir açıklama yapmak henüz mümkün değildir.

Değişikliklerden başka bir maliyet ortaya çıkmayacaktır.

 1. Yasanın diğer sonuçları

Düzenlemelerin, insanların yaşam koşullarının eşitliği, demografik değişim, engelliler veya toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

VII.         Zaman sınırı; değerlendirme

Federal Ajans tarafından hesap ücreti karşılaştırma web sitesinin işletilmesine olanak sağlayan Ödeme Hesapları Yasası hükümleri, web sitesi için gerekli uygulama yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesinden sonra 5 yıllık bir süre sonunda değerlendirilecektir.

Bunun dışında, bunlar bürokrasiyi azaltan ve ekonomi ve kısmen de idare üzerindeki yükü hafifleten tedbirler olduğu için ne bir zaman sınırı ne de bir değerlendirme gerekli görünmektedir. Olumlu uyum maliyetleri ortaya çıktığı ölçüde, Devlet Bakanı’nın 28 Mart 2012 tarihli kararına göre bir değerlendirme için eşik değerler aşılmamaktadır.

 

Hukuk ve Bilişim Dergisi son sayısına buradan ulaşabilirsiniz.