Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Projesi

Okuma Süresi: 2 Dakika

Makalemizde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Projesi konusunu inceleyeceğiz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Projesi: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Eylül 2015 tarihinde yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve gezegenimizi korumak amacıyla 2030 yılında tamamlanmak üzere bir yol haritası olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etmiştir. 

  1. yüzyıl sonlarında günümüz ve daha sonrasındaki yaşamda oluşabilecek gereksinimlerin devamını sağlamak için hazırlanan kalkınma politikasına ait ilk adımlar 1987 yılında gündemde yer alan Our Common Future, bir diğer adı ile  Brundtland Raporu raporuyla atılmıştır. Bu rapor daha sonrasında ise 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası anlaşmalar ve görüşmeler ile küresel kalkınma planı haline almıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılına kadar hayata geçirilebilmesi adına 17 amaç (hedef) çerçevesinde planlanmıştır.

Daha barışçıl ve kapsayıcı toplumları yaygınlaştırmak, herkesin adalete daha kolay erişimini sağlamak, her seviyede etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumları inşa etmek amacıyla geliştirilen 16. maddede toplam 12 adet hedef mevcuttur. 

SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar :

16.1 Her türlü şiddetin ve şiddet sebepli ölüm oranlarının kayda değer miktarda azaltılmasının sağlanması

16.2 Çocuklara karşı yapılan taciz, istismar, kaçırılma ve her türlü şiddetin ve şiddet türlerinin bitirilmesi

16.3 Ulusal ve uluslararası düzeylerde hukuk üstünlüğünün yaygınlaştırılması ve tüm bireyler için adalete eşit oranda erişimin sağlanması

16.4 2030 yılına kadar yasadışı finansal akışların kayda değer miktarda azaltılması ve iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi

16.5 Her türlü yolsuzluk ve rüşvetin ciddi oranda azaltılmasının sağlanması

16.6 Her düzeydeki kurumun, etkili, hesap verebilir ve şeffaf olmasının sağlanması

16.7 Her düzeyde, hassas, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almanın temin edilmesi

16.8 Küresel yönetişim kurumlarına gelişmekte olan ülkelerin katılımının genişletilmesi ve kuvvetlendirilmesinin sağlanması

16.9 2030’a kadar,doğum kayıtları da dahil olmak üzere tüm bireylere yasal kimlik sağlanması

16.10 Ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda kamunun bilgiye erişiminin sağlanması ve özgürlüklerin korunması

16.a Terör ve suçla mücadele etme ve şiddeti engellemek için, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde her düzeyde kapasite artırma amacı ile ilgili ulusal kurumların güçlendirilmesi

16.b Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcı olmayan politika ve yasaların yaygınlaştırılması, ayrıca uygulanmasının sağlanması

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Çerçevesinde Türkiye

Adalet, barış ve güçlü kurumlar amacı, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde daha barışçıl ve kapsayıcı toplumlar oluşturmak için yürürlüğe konulmuştur. Dünya üzerindeki yüksek şiddette silahlı çatışmalar, güvensizlikler, ekonomik dengesizlikler, nesiller boyu süren haksızlıklar ve hukuksal düzensizliklerin giderilmesi adına hükümetler ve toplumlar arasında çalışmalar yapılacaktır. 

2000-2016 yılları arasında Türkiye’de SKA 16 hedefi kapsamında, bir dizi yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Tüm bireylerin temel özgürlükleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Türkiye’nin 1960’lı yıllardan bu yana planlı kalkınma yaklaşımını benimsemesi, kalkınma planları aracılığı ile sistematik, uzun vadeli hedefler ve stratejiler geliştirmesi SKA’lar doğrultusunda ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Şiddet ve suçla mücadele başlığı adı altında Türkiye’de, politika, mevzuat ve kurumsal çerçeve açısından 2000’li yıllarda AB uyum sürecinin etkisiyle önemli ilerleme sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedeflerle ilgili, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi, suçun önlenmesi konusuna daha fazla odaklanılması, mali suçlarla ilgili sorunların daha ileri mekanizmaların ve koordinasyonun sağlanarak çözülmesi ve alt kırılım verilerinin üretilmesine ise halen ihtiyaç vardır.

Tüm SKA maddelerinin uygulamaya daha kolay geçirilebilmesi adına eğitim müfredatına dâhil edilmesi, etkinlikler düzenlenmesi, proje, yarışma vb. organizasyonların yapılması yararlı add edilmektedir. Ayrıca, belediyeler ve kent konseyleri gibi yerel yönetimlerin sürece dâhil olması, SKA’ların ülke genelinde uygulanması, farkındalık artırılması ve bilgi paylaşımı da önem taşımaktadır. 

Kısaca bir değerlendirme yapıldığı takdirde SKA 16 kapsamında suçların önlenmesi konusuna odaklanılması, mali suçların analizine ilişkin eksikliklerin tespit edilerek bu konuda daha ileri mekanizmaların ve koordinasyonların sağlanması, alt kırılım verilerinin üretimi ve bu verilerden hareketle politikaların geliştirilmesi önerilmektedir. 

 Yazar: Hatice Zeynep DEVRAN

 

Makalemizde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Projesi konusunu inceledik. Hukuk ve Bilişim Dergisi son sayısına buradan ulaşabilirsiniz.