VERGİ KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ

Okuma Süresi: 2 Dakika

Makalemizde Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi konusunu inceleyeceğiz.

Vergi ve İdari Yardımlaşma Sözleşmesi

Vergi alanında uluslararası işbirliği, pek çok ülkenin katılımıyla sürdürülen ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin de bir parçası olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 gibi uluslararası kuruluş ve oluşumlarca da takip edilen bir süreçtir.

İdari Yardımlaşma Sözleşmesi

Ülkeler çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kendilerine sağladığı sınırlar dahilinde talep üzerine bilgi değişimini uzun yıllardır yürütmekteyken, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek konusundaki işbirliğinin hem çok taraflı hem de otomatik temelde gerçekleşmesini sağlamak üzere OECD tarafından Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi oluşturulmuştur.
Sözleşmede, kapsamlı bir bilgi değişimi öngörülmektedir.

Sözleşme hükümlerine göre; Başvuran Devletin talebi üzerine, talep bulunulan Devlet, başvuran Devlete, sözleşme kapsamına giren her türlü bilgiyi sağlayacak, talepte bulunulan Devletteki mevcut bilgiler talebin karşılanması için yeterli değilse, bu Devlet istenen bilgileri sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır (Talep üzerine bilgi değişimi).

• Taraflar, bazı bilgileri otomatik olarak değişime tabi tutacaktır (Otomatik bilgi değişimi).
• Bazı durumlarda taraflar sahip olduğu bilgileri önceden talep olmaksızın diğer Tarafa iletecektir (Kendiliğinden bilgi değişimi).

Otomatik Bilgi Değişimi

Otomatik bilgi değişimi; kişilerin, yerleşik (mukimi olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, yerleşik (mukim olunan ülkeye, her yıl diğer ülke vergi idarelerince, vergisel amaçlarla kullanılmak üzere mütekabiliyet esasında karşılıklı) ve otomatik olarak elektronik ortamda gönderilmesidir.

Otomatik bilgi değişimine bağlı olarak çifte vergilendirme yapılmayacaktır. Elde edilen gelir, ya sadece gelirin elde edildiği ülkede (örneğin Türkiye’de) vergilendirilecek, ya da gelirin elde edildiği ülkede (örneğin Türkiye’de) ödenen vergi, mukim olunan diğer ülkede ödenecek vergiden mahsup edilebilecek, yani Türkiye’de ödenen vergi ilgili ülkede
ödenecek tutardan düşülebilecektir.

Otomatik bilgi değişimi, karşılıklı olarak (mütekabiliyet esasında) uluslararası anlaşma kapsamında yürütüldüğünden, Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırılık teşkil etmemektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerin yurtdışına aktarılmasına rıza gösterilmediği yönünde dilekçe vererek otomatik bilgi
değişimini önlemek mümkün değildir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgili Kanuna atıfla Kişisel Verileri Koruma Kurumuna ya da Türkiye’deki diğer kamu kurumlarına verdiği dilekçelere verilen cevaplarda; Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının imzalandığı, anlaşmanın sadece finansal hesapları kapsadığı ve
yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu hususları belirtilmektedir.

Anayasa 90.maddede belirtildiği ‘‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.’’

Belirtildiği üzere uluslararası sözleşmeler öncelik kazanacak ve kişisel verilerin korunması kanununa iç hukukumuz sebebiyle de bir aykırılık söz konusu olmayacaktır.

Varlık Barışı ile bağlantısı var mıdır?

GVK’ya eklenen geçici 93. madde kapsamında yapılan düzenlemelerle yeni bir varlık barışı uygulaması (Varlık Barışı) yürürlüğe girmiş ve gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında bulunan veya yurt içinde bulunup da işletme kayıtlarında yer almayan varlıklarını yurda getirme-kayda alma ile bazı ayrıcalıklardan yararlanma olanağı verilmiştir.

Karar kapsamında, Varlık Barışı uygulamasına ilişkin 30 Haziran 2021 olan başvuru tarihi 6 ay uzatılmıştır. Buna göre, Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Hukuki Niteliği makalemize buradan ulaşabilirsiniz.