Marka Yayına İtiraza Karşı Görüşte Kullanım İspatı Talebi

Okuma Süresi: 3 Dakika

Marka Yayına İtiraza Karşı Görüşte Kullanım İspatı Talebi

1.Marka Yayımına İtirazda Kullanım İspatı Nedir?

Başvurusu yapılmış marka, şekli incelemesi bittikten sonra Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 18. Maddesinde belirtildiği üzere 2 ay boyunca markalar bülteninde yayınlanır. Bu 2 aylık süre içerisinde marka başvurusu 3. Kişi itirazlarına açıktır. 3. Kişiler bu itirazlarını genellikle markasının aynısı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzeri olduğu iddiasıyla yapmaktadırlar. 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu’na geçilmesiyle birlikte itiraz edilen marka sahipleri önemli bir hak elde etti. Başvuru sahibi, markasına itiraz eden kişiden iltibas gördüğü marka ile ilgili Türkiye’de markanın ciddi biçimde kullanıldığını ispatlamasını talep etme hakkına sahiptir. Kullanım ispatı talepleri de buradan doğmaktadır.

2.Kullanım İspatı Talebi Ve Şartları Nelerdir?

Türkiye’ de marka tescil başvurularına bakıldığında sadece kullanılan markaların tescil ettirilmediği; ileride kullanılacağı düşünülen markaların ya da sadece kullanılan markaya benzerliği olan markaların da tescil ettirildiği görülmektedir. Yani kullanılmayan markaların çok fazla tescil ettirildiği görülmektedir. Bu karmaşanın önüne geçmek adına yeni kanunla birlikte başvuru sahipleri, itiraz sahibinden ‘kullanım ispatı talebinde’ bulunma hakkı elde etti. Yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibi itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilir.  Delil sunmanın, itiraza karşı görüşü bildirmek için başvuru tarihinden itibaren bir ay süresi vardır. Bu süre içerinde deliller sunulmamışsa, kullanım ispatı talebinde bulunmamış sayılır. Bu talep açık ve net bir şekilde yerine getirilmelidir. Kullanıma dair ispat delilleri de yine bir ay içerisinde itiraz sahibine tebliğ edilmelidir.  Ortaya konan deliller tarafların başka herhangi bir bilgiye dokümana ihtiyaç duyma gereği bırakmayan görüş oluşturabilmek için değerlendirme yapılabilecek şekilde güvenilir, açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Sunulan deliller markanın temsil ettiği ürünü ya da hizmetin niteliği kullanımı, şekli, zamanı ve kapsamı bakımından yeterli bilgiyi sunacak şekilde olmalıdır.

Marka kullanım ispatı için markaya ait (5 Yıllık) faturalar, fiyat listeleri, ürün katalogları, reklam için hazırlanan tanıtım videoları, promosyonlar, yapılan ticari faaliyetlere ait bilgiler, müşteri ya da tedarikçi gibi marka ile ilgili olanların beyanları delil olarak kullanılabilecek dokümanlardandır. İtiraz sahibi tarafından kullanımın ispatlanamaması halinde söz konusu gerekçe markalar SMK’nın 6. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak inceleme açısından dikkate alınmaz. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir. Kullanım ispatı talebi yalnızca yayıma itirazlarda karşı görüş verirken talep edilebilir. Kesin ret ( mutlak ret) nedeni taşıyan markaların itirazlarında ya da tanınmış markaya aynı veya benzer olduğu iddiasıyla yapılan itirazlarda kullanım ispatları hükümleri uygulanmaz. Yapılan itirazlarda, başvuru sahipleri, itiraz gerekçesi tanınmış markaların kullanılmadığını ileri süremez.

                                                                      Şekil:1

Şekil 1’de görüldüğü üzere başvuru sahibinin yayıma itiraz sahibinden, belirli şartlar dâhilinde, yayıma itiraz konusu markasını ciddi şekilde kullanmakta olduğuna veya kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu uygulama ile tescilli markaların piyasada etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanmasını ve kullanılmayan markalar mesnet gösterilerek yapılan itirazlar sonucu yeni markaların pazara girerken herhangi bir engel ile karşılaşmamaları hedeflenmiştir. Kullanım ispatı yalnızca yayıma itirazlarda başvuru sahibi talebi üzerine yapılmaktadır. Ret veya kısmi retlerde kullanım ispatı talep edilemez. Başvuru sahibinin talebi olmasına rağmen, itiraz sahibi tarafından süresi içinde delil sunulmaması veya sunulan delillerin itirazla ilgili olmaması halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe gösterilen başka bir marka da yoksa itiraz reddedilir.

Sonuç

Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan önce birçok kişi ve kurum kendi faaliyet alanları dışında olmasına rağmen tüm sektörlere denk gelen sınıflarda markasını tescil ettirip diğer kişilerin o markayı kendi faaliyet alanlarında kullanmasına müsaade etmiyordu. Ortaya aktif olmayan sektörlerde markalar çıkmaya başlamıştı. Bu durum diğer marka sahiplerinin hak kaybına uğramasına ve koruma kapsamının daralmasına neden oldu. Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte kullanım ispatı talebinin gelmesi markaların usulüne uygun tescil alınmasını sağladı. Aynı zamanda üçüncü kişilerin adli yargıda açacakları dava neticesinde markanın kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne ya da iptal edilmesine karar verilmesinde de faydalı oldu.

Marka ve Patent Uzmanı Tuğba Nur ARSLAN’ın diğer yazılarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazarın 9. Sayımızdaki Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hak Kaybı isimli yazıyı bağlantıdan okuyabilirsiniz.

KAYNAKÇA

TürkPatent, Kullanım İspatı Kılavuzu